Euroskupina, 15. 6. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 15. 6. 2017
  • 15:00
  • Lucembursko

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Řecko

Euroskupina dokončila jednání o probíhajícím druhém přezkumu makroekonomického ozdravného programu Řecka, který je financován z Evropského mechanismu stability.

Euroskupina uvítala přijetí potřebných dohodnutých opatření řeckým parlamentem. Ta jsou součástí souboru politických reforem, na němž se Řecko dne 2. května 2017 dohodlo s institucemi (Evropská komise, Evropská centrální banka, Evropský mechanismus stability a Mezinárodní měnový fond).

Reformní opatření by měla pokrýt oblasti, jako jsou důchody, daň z příjmů, trh práce, jakož i finanční sektor a energetika. Měla by vést k větší stabilitě střednědobé fiskální strategie Řecka a podpořit obnovení ekonomické rovnováhy příznivé pro růst.
Euroskupina vyzvala Řecko, ale i instituce a příslušné třetí strany, aby vypracovaly a podporovaly komplexní, prorůstovou strategii.

Euroskupina znovu potvrdila svůj přístup k udržitelnosti řeckého veřejného dluhu, který byl dohodnut v květnu 2016, a současně poskytla některé bližší informace o střednědobých opatřeních v oblasti dluhu, kterých by mohlo Řecko využít.

Tato opatření by byla provedena po úspěšném dokončení programu, pokud by jejich nezbytnost potvrdila další analýza udržitelnosti dluhu.

Euroskupina uvítala závazek Řecka udržet primární přebytek ve výši 3,5 % HDP do roku 2022 a v následujícím období uplatňovat fiskální postup v souladu s evropským fiskálním rámcem. Podle analýzy Evropské komise by se tohoto souladu dosáhlo s primárním přebytkem, který by v období 2023–2060 dosahoval úrovně 2 % HDP nebo mírně vyšší.

Na základě těchto skutečností vedení MMF v dohledné době doporučí, aby Výkonná rada MMF schválila v zásadě nový čtrnáctiměsíční pohotovostní úvěr pro Řecko.

K uvolnění další tranše finanční pomoci Řecku, která je v rámci programu k dispozici, bude moci Evropský mechanismus stability přistoupit poté, co členské státy eurozóny dokončí své příslušné vnitrostátní postupy, jimiž se vyplacení pomoci schvaluje. Tato další tranše pomoci dosáhne výše 8,5 miliardy eur.

Tematická diskuse o růstu a pracovních místech: zlepšování kvality veřejných financí

V Euroskupině proběhla další výměna názorů na kvalitu veřejných financí, která navázala na její jednání v září 2016, na němž potvrdila společné zásady za účelem poskytnutí pokynů pro provádění přezkumu výdajů na vnitrostátní úrovni.

Ministři jednali o praktickém provádění těchto zásad na základě prezentace Evropské komise věnované zkušenostem jednotlivých zemí.

Přezkum výdajů pomáhá vládám identifikovat oblasti, v nichž by bylo možné dosáhnout úspor obecně i na základě vyšší efektivity, jakož i lepší návratnosti výdajů. Toto téma je obzvláště důležité pro členské státy eurozóny vzhledem k jejich probíhající snaze zajistit fiskální odpovědnost a současně podpořit růst.

Další práce v této oblasti bude následovat za účelem vypracování systému výměny osvědčených postupů.

Hodnocení eurozóny podle článku IV Dohody o MMF

Generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová informovala Euroskupinu o výsledcích hodnocení hospodářského výhledu, rizik a politických výzev v eurozóně. Hodnocení bylo provedeno v souvislosti s každoročními konzultacemi MMF podle článku IV.

MMF potvrdil, že hospodářské oživení v eurozóně je napříč členskými státy čím dál silnější a stabilnější. Doporučil eurozóně, aby využila stávajících příznivých podmínek pro financování a nadále věnovala pozornost zdravým fiskálním politikám, strukturálním reformám a reformám finančního sektoru. Je třeba také pokračovat v úsilí o dotvoření hospodářské a měnové unie.

Euroskupina vedla o tomto hodnocení konstruktivní rozpravu. Závěrečné prohlášení MMF bude v příslušný čas k dispozici na jeho webových stránkách.

MMF při svém dohledu nad hospodářskými politikami svých členských zemí a svých měnových oblastí, jako je např. eurozóna, vychází z článku IV Dohody o MMF.

Provádění evropského rámce pro řešení krizí

Předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí Elke Königová a místopředsedkyně Rady dohledu ECB Sabine Lautenschlägerová spolu s Evropskou komisí informovaly Euroskupinu o nejnovějším vývoji, pokud jde o provádění evropského rámce pro řešení krizí bank.

Naposledy aktualizováno 23. 6. 2017