Evropská rada, 9.–10. 3. 2017

Evropská rada

Informace pro sdělovací prostředky

Hlavní výsledky

Vedoucí představitelé EU se zabývali řadou nejnaléhavějších otázek včetně hospodářství, bezpečnosti, migrace a situace na západním Balkáně.

V pátek se 27 hlav států a předsedů vlád na neformálním zasedání věnovalo přípravám na 60. výročí podpisu Římských smluv.

Volba předsedy

Evropská rada znovu zvolila Donalda Tuska předsedou Evropské rady na druhé funkční období v délce dvou a půl roku – od 1. června 2017 do 30. listopadu 2019. Na stejné období byl Donald Tusk opětovně jmenován i předsedou eurosummitu.

„Děkuji vám za projevenou důvěru a za vaši obrovskou podporu v této neobvyklé situaci. (…) Budu spolupracovat se všemi členskými státy bez výjimky, neboť jsem projektu jednotné Evropy skutečně oddán.“

Donald Tusk v projevu po svém opětovném zvolení

Evropská rada rozhodla, že se k procesu, kritériím a rovnováhám, jež jsou nezbytné v souvislosti se jmenováním do vysokých funkcí pro příští institucionální cyklus, vrátí v průběhu tohoto roku.

Zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost

Hospodářská situace

Vedoucí představitelé zhodnotili hospodářskou situaci v EU a eurozóně a dospěli k závěru, že reformy, které členské státy uskutečnily od roku 2008, přinášejí výsledky:

  • hospodářské oživení pokračuje pozitivním růstem ve všech členských státech a vyhlídky jsou povzbudivé,
  • nezaměstnanost je na nejnižší úrovni od roku 2009,
  • stav veřejných financí se zlepšuje a investice rostou.

V zájmu zajištění udržitelnosti tohoto hospodářského oživení vyzvali lídři k provádění strukturálních reforem, posílení veřejných financí a podpoře investic, mimo jiné prostřednictvím urychleného prodloužení činnosti Evropského fondu pro strategické investice.

Pokrok ve strategiích týkajících se jednotného trhu

Společným cílem EU i nadále zůstává provedení jednotlivých strategií pro jednotný trh do roku 2018. Evropská rada proto očekává, že rozhodnutí, která již byla přijata, budou účinně prováděna, a vyzývá k urychlenému pokroku v práci na aktuálních legislativních návrzích.

Dosažený pokrok posoudí Evropská rada v červnu 2017.

Obchod

Vedoucí představitelé uvítali skutečnost, že Evropský parlament hlasoval pro Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi EU a Kanadou (CETA), a se zájmem očekávají její brzké prozatímní provádění.

Dospěli k závěru, že „EU je i nadále pevně odhodlána prosazovat důraznou obchodní politiku a otevřený mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech, přičemž ústřední úlohu v tomto ohledu plní Světová obchodní organizace (WTO)“.

Současně vyzvali k urychlenému přijetí legislativních návrhů, jimiž by EU pro své potřeby vytvořila nástroje slučitelné s pravidly WTO, které budou řešit nekalé obchodní praktiky a narušování trhu.

Vedoucí představitelé rovněž potvrdili, že EU odhodlaně pokročí ve všech probíhajících jednáních o dohodách o volném obchodu, včetně jednání s Mercosurem a Mexikem, přičemž nejblíže k brzkému uzavření mají jednání s Japonskem.

Posílení obchodních vztahů s Čínou by mělo vycházet ze společného vnímání vzájemného prospěchu.

„Evropa zůstává předním zastáncem otevřeného obchodu založeného na pravidlech (...). Současně se však bez váhání budeme bránit proti nekalým obchodním praktikám, kdykoli to bude nezbytné. Chceme stanovit celosvětový standard pro volný a spravedlivý obchod.“

Donald Tusk na tiskové konferenci Evropské rady 

Bankovní unie

Vedoucí představitelé znovu zopakovali, že je třeba dokončit bankovní unii, pokud jde o snížení a sdílení rizik ve finančním sektoru. Připomněli význam mezinárodní spolupráce při tvorbě společných obezřetnostních norem a standardů dohledu pro finanční služby.

Evropský semestr

V rámci evropského semestru – každoročního procesu koordinace hospodářských politik v EU – vedoucí představitelé potvrdili priority politik pro rok 2017 stanovené v letošní roční analýze růstu a návrh doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny na rok 2017. Předpokládá se, že členské státy tyto priority zohlední ve svých vnitrostátních politikách.

Pokud jde o sociální rozměr hospodářského růstu, lídři se zájmem očekávají sociální summit na téma spravedlivých pracovních míst a růstu, který se uskuteční dne 17. listopadu 2017 v Göteborgu.

Bezpečnost a obrana

Hlavy států a předsedové vlád posoudili provádění závěrů Evropské rady z prosince 2016 o vnější bezpečnosti a obraně. Uvítali dosažený pokrok, jak byl popsán na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 6. března, a vyzvali k vyvíjení dalšího úsilí a vyčlenění dalších zdrojů. Připomněli, že je důležité provést návrhy obsažené ve společném prohlášení o posílené spolupráci s NATO.

Lídři EU se věnovali rovněž vnitřní bezpečnosti a boji proti terorismu. Vyzvali spolunormotvůrce, aby:

  • do června 2017 dosáhli dohody ohledně návrhu systému vstupu/výstupu a
  • urychlili práci na návrhu evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS).

Migrace

Premiér Joseph Muscat informoval o dosaženém pokroku při provádění operativních opatření, jež byla v souvislosti s trasou přes centrální Středomoří dohodnuta 3. února 2017 na neformálním zasedání na Maltě.

Vedoucí představitelé opětovně zdůraznili své odhodlání splnit všechny prvky Maltského prohlášení. Uvedli, že podporují kroky podniknuté jednotlivými členskými státy na podporu libyjských orgánů a sousedních zemí v severní Africe a na jihu.

Vyzvali Radu, aby urychleně projednala sdělení Komise o revidovaném akčním plánu v oblasti navracení a aby pokračovala v práci na ujednáních o zpětném přebírání osob mezi EU a třetími zeměmi.

Hlavy států a předsedové vlád znovu zdůraznili své odhodlání splnit všechny aspekty migrační politiky EU a dosáhnout během maltského předsednictví konsensu ohledně reformy azylové politiky EU.

Západní Balkán

Hlavy států a předsedové vlád jednali o situaci na západním Balkáně. Zdůraznili, že je třeba pokračovat v reformním úsilí, dobrých sousedských vztazích a iniciativách inkluzivní regionální spolupráce.

„Zemím v regionu jsme vyjádřili plnou podporu při provádění reforem a projektů s orientací na EU. Doufám, že tento pozitivní signál z EU bude v regionu zaznamenán.“

Donald Tusk na závěrečné tiskové konferenci Evropské rady

Úřad evropského veřejného žalobce

Vedoucí představitelé rovněž vzali na vědomí, že nebylo možné dosáhnout shody v otázce zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Otevírá se tím cesta k zavedení posílené spolupráce mezi skupinou nejméně devíti členských států.

Neformální zasedání

V pátek 10. března se konalo neformální setkání 27 vedoucích představitelů, kteří se na něm věnovali přípravám na 60. výročí podpisu Římských smluv a jednali o hlavních prvcích Římského prohlášení.

Při rozpravě se zaměřili na budoucnost EU a diskutovali i o myšlence vícerychlostní Evropy.

„Někteří chtějí systémové změny, které by uvolnily vazby uvnitř EU a posílily úlohu jednotlivých států ve vztahu ke společenství. A jiní mají naopak zájem na novém, hlubším rozměru integrace,“ shrnul diskuse Donald Tusk.

Zdůraznil, že s ohledem na zájmy společenství 27 zemí v souvislosti s nadcházejícím jednáním o brexitu a s ohledem na dlouhodobé strategické zájmy EU bude apelovat na všechny členy, aby usilovali o zachování politické jednoty mezi sedmadvacítkou.

„Při projednávání jednotlivých scénářů pro Evropu by naším hlavním cílem mělo být posílení vzájemné důvěry a jednoty mezi všemi 27 členskými státy. A po dnešní rozpravě mohu upřímně říci, že všech 27 vedoucích představitelů s tímto cílem souhlasí.“

Donald Tusk na závěrečné tiskové konferenci Evropské rady
Naposledy aktualizováno 13. 3. 2017