Mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50), 29. 4. 2017

Evropská rada
 • Evropská rada
 • 29. 4. 2017
 • Předseda: Donald Tusk
 • Seznam účastníků 

Informace pro sdělovací prostředky

Hlavní výsledky

Evropská rada zasedající ve složení EU-27 (článek 50) přijala pokyny pro jednání o brexitu.

„Rád bych vyzdvihl mimořádnou jednotu všech 27 vedoucích představitelů, pokud jde o pokyny pro jednání se Spojeným královstvím. (...) Máme nyní jednomyslnou podporu všech 27 členských států a orgánů EU, což nám pro tato jednání zajišťuje silný politický mandát.“

Předseda Donald Tusk na tiskové konferenci po skončení summitu

Uvedenými pokyny je vymezen rámec pro jednání a vytyčeny obecné postoje a zásady EU během jednání. Evropská rada je bude podle potřeby v průběhu jednání aktualizovat.

Základní zásady

V pokynech Evropská rada uvádí, že EU-27 bude při jednáních zachovávat jednotu a postupovat jako jeden celek. Vedoucí představitelé:

 • opakují své přání, aby Spojené království bylo blízkým partnerem EU;
 • opětovně uvádějí, že jakákoli budoucí dohoda se Spojeným královstvím bude muset být založena na rovnováze práv a povinností a zajišťovat rovné podmínky pro obě strany;
 • zdůrazňují, že integrita jednotného trhu musí být zachována, což znamená, že čtyři unijní svobody jsou neoddělitelně spojeny, a jakýkoli účelový výběr je tedy vyloučen;
 • uvádějí, že země, která není členem Unie, nemůže mít stejná práva a výhody jako člen Unie.

„Jednání podle článku 50 SEU budou vedena transparentně a bude k nim přistupováno jako k jednotnému celku. V souladu se zásadou, že není dohodnuto nic, dokud není dohodnuto vše, nebude možné jednotlivé otázky uzavřít odděleně.“

Pokyny Evropské rady (článek 50) pro jednání o brexitu

Vícefázový přístup

Hlavy států a předsedové vlád se shodli na tom, že cílem první fáze jednání by mělo být:

 • poskytnout co nejsrozumitelnější informace a co největší právní jistotu;
 • vyřešit vyvázání Spojeného království z EU.

Evropská rada bude průběh celého procesu pozorně sledovat a určí, kdy bylo dosaženo dostatečného pokroku pro to, aby jednání mohla postoupit do další fáze.

Dohodu o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím lze uzavřít až poté, co se Spojené království stane třetí zemí. Vedoucí představitelé nicméně v pokynech uvádějí, že jsou připraveni zahájit během druhé fáze jednání předběžné a přípravné diskuse o rámci pro budoucí vztahy.

Dvouletý časový rámec stanovený článkem 50 SEU skončí dne 29. března 2019.

Spořádané vystoupení

„Občané, kteří si své životy budovali na základě práv vyplývajících z britského členství v EU, nyní čelí možnosti, že tato práva ztratí. (…) S ohledem na tyto skutečnosti musíme zvolit vícefázový přístup, přičemž prioritou je spořádané vystoupení.“

Pokyny Evropské rady (článek 50) pro jednání o brexitu

Evropská rada zdůraznila význam zachování práv občanů, jichž se brexit dotýká. Vedoucí představitelé poukázali na to, že je třeba zabránit vzniku právního vakua pro podniky, a upozornili, že jednorázové finanční vypořádání by mělo zajistit, že EU i Spojené království dodrží své závazky.

S ohledem na specifickou situaci irského ostrova Evropská rada zdůraznila, že je třeba podporovat Velkopáteční dohodu a mírový proces v Severním Irsku.

Budou třeba „flexibilní a inovativní řešení, mimo jiné s cílem vyhnout se „tvrdé“ hranici, přičemž je třeba respektovat celistvost právního řádu Unie.“

Pokyny Evropské rady (článek 50) pro jednání o brexitu

Zásada upřímné spolupráce

Dokud Spojené království z Unie nevystoupí, zůstává plnohodnotným členem Evropské unie, na kterého se vztahují veškerá práva a povinnosti stanovené ve Smlouvách a vyplývající z práva EU. Veškeré probíhající činnosti EU musí pokračovat co nejhladším způsobem s 28 členy. Jednání se Spojeným královstvím budou vedena odděleně od probíhajících činností Unie a nesmí narušovat jejich pokrok.

Další kroky

Očekává se, že Rada pro obecné záležitosti nyní po přijetí pokynů Evropské rady a na základě doporučení Komise dne 22. května 2017:

 • udělí zmocnění k zahájení jednání;
 • jmenuje Komisi vyjednavačem EU;
 • přijme směrnice pro jednání (podrobný mandát pro Komisi).

Souvislosti

Spojené království dne 29. března 2017 oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU.

„Litujeme, že Spojené království přestane být členem Evropské unie, avšak na proces, který nyní bude následovat, jsme připraveni. (...) V průběhu těchto jednání bude Unie postupovat jako jeden celek a bude hájit své zájmy. Naší první prioritou bude minimalizovat nejistotu, kterou rozhodnutí Spojeného království vyvolalo u našich občanů, podniků a členských států.“

Prohlášení Evropské rady, 29. března 2017
Naposledy aktualizováno 2. 5. 2017