Summit skupiny G20 v německém Hamburku, 7.–8. 7. 2017

Mezinárodní summit
 • Mezinárodní summit
 • 7.–8. 7. 2017
 • Německo

Vedoucí představitelé skupiny G20 se ve dnech 7. a 8. července 2017 sešli v německém Hamburku. EU na summitu zastupoval předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Motto letošního summitu znělo „Formování propojeného světa“.

Vedoucí představitelé přijali prohlášení zaměřené na:

 • sdílení přínosů globalizace,
 • budování odolnosti,
 • zlepšování udržitelné obživy,
 • přijímání odpovědnosti.

Přijali také akční plán na posílení spolupráce v boji proti terorismu a řešení problému zahraničních teroristických bojovníků.

Pokud jde o oblast energetiky a klimatu, vedoucí představitelé vzali na vědomí odstoupení Spojených států amerických od Pařížské dohody. Vedoucí představitelé ostatních členů skupiny G20 uvedli, že Pařížská dohoda je neodvolatelná, a potvrdili akční plán pro růst ze summitu skupiny G20 v Hamburku zaměřený na oblast klimatu a energetiky.

Pokud jde o migraci a uprchlickou krizi, dohodli se vedoucí představitelé, že zintenzivní koordinaci a zakročí proti převaděčům a obchodníkům s lidmi. Prioritami jsou pro vedoucí představitele také řešení hlavních příčin migrace a podpora zemí původu a tranzitu.

„Převaděčství migrantů je organizovaný obchod. Jenom v Libyi vygeneroval v minulém roce 1,6 miliardy dolarů. Díky těmto ziskům mohou převaděči ovládat některé části země. Spolupracují rovněž s teroristy a dále ohrožují stabilizaci Libye.“

Předseda Donald Tusk na tiskové konferenci před summitem skupiny G20, 7. července 2017

Vedoucí představitelé zdůraznili, že je potřeba lépe pomáhat lidem využívat příležitostí a přínosů hospodářské globalizace. Jednali také o tom, jak pokračovat v budování otevřeného a odolného finančního systému.

Zavázali se, že zlepší mezinárodní daňovou spolupráci a finanční transparentnost a rovněž budou řešit otázku nadměrné výrobní kapacity oceli.

Důležitou prioritou pro skupinu G20 je i nadále rozvoj Afriky. Vedoucí představitelé zahájili iniciativu afrického partnerství skupiny G20 na podporu růstu a zaměstnanosti na tomto kontinentu. Patří sem i iniciativa skupiny G20 pro zaměstnanost mladých lidí ve venkovských oblastech, která do roku 2022 přispěje k vytvoření 1,1 milionů nových pracovních míst.

Vedoucí představitelé zdůraznili význam využití digitalizace pro dosažení inkluzivního udržitelného růstu. Pro lepší přípravu lidí na budoucí práci má zásadní význam podpora počítačové gramotnosti a digitálních dovedností.

Vedoucí představitelé se také dohodli, že přijmou další opatření k dosažení rovnosti žen a mužů. Zdůraznili úlohu digitalizace a informačních a komunikačních technologií při posilování postavení žen.

Kromě toho vedoucí představitelé podtrhli úlohu mezinárodní spolupráce v oblasti zdraví, zejména za účelem zlepšení boje proti antimikrobiální rezistenci.

Hostitelskou zemí třináctého summitu skupiny G20 v roce 2018 bude Argentina.

Další dokumenty, o nichž bylo dosaženo dohody

Vedoucí představitelé skupiny G20 rovněž dosáhli dohody o několika dalších dokumentech:

Priority EU na summitu vedoucích představitelů skupiny G20

Předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker představili ve společném dopise zaslaném hlavám států a předsedům vlád zemí EU klíčová témata pro summit skupiny G20. Jsou jimi:

 • úloha G20 při zajišťování toho, aby světová ekonomika fungovala ve prospěch všech;
 • otevřený a spravedlivý mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech a odolný mezinárodní měnový a finanční systém;
 • ekonomické přínosy opatření v oblasti klimatu a potenciál digitální revoluce;
 • vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky;
 • boj proti terorismu a proti jeho financování;
 • společná odpovědnost za uprchlíky a migranty a vytváření partnerství s Afrikou na podporu investic, růstu a tvorby pracovních míst.

Souvislosti

Skupina G20 sdružuje 19 zemí a EU. Členové skupiny G20 se podílejí více než 80 % na světovém hrubém domácím produktu (HDP) a jejich území obývají téměř dvě třetiny světové populace.

Summity skupiny G20 se konají od roku 2008, kdy vypukla světová finanční krize, s cílem zvýšit mezinárodní hospodářskou spolupráci. Od té doby se členové skupiny G20 každoročně setkávají, aby jednali o široké škále otázek týkajících se hospodářské a finanční spolupráce.

EU jako člen skupiny G20

Evropská unie je plnoprávným členem skupiny G20 spolu se čtyřmi členskými státy: Francií, Německem, Itálií a Spojeným královstvím. Kromě toho je Španělsko stálým hostem skupiny G20 a Nizozemsko partnerskou zemí.

EU má u zasedacího stolu skupiny G20 vlastní místo, neboť je jedním z největších globálních ekonomických aktérů se zvláštními pravomocemi v oblasti obchodních otázek, hospodářské politiky, finanční regulace, rozvoje, energetiky a změny klimatu.

Naposledy aktualizováno 10. 7. 2017