Politiky

„Prověrka“ konkurenceschopnosti

Informace o trvalém procesu prověřování stavu důležitých aspektů a sektorů ekonomiky EU.

Athena – financování vojenských operací souvisejících s bezpečností a obranou

Athena je mechanismus EU, jehož prostřednictvím se financují společné náklady související s vojenskými operacemi EU v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky EU (SBOP)

Balíček opatření pro čisté ovzduší: zlepšení kvality ovzduší v Evropě

Informace o balíčku opatření pro čisté ovzduší, jehož cílem je snížit znečištění ovzduší a zlepšit jeho kvalitu v celé EU, a o aktuálním stavu jednání v Radě. 

Balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Soubor celounijních legislativních a nelegislativních iniciativ s cílem dosáhnout spravedlivějšího, jednoduššího a efektivnějšího zdanění právnických osob v EU.

Balíček předpisů v oblasti zdraví zvířat a rostlin: Inteligentnější právní úprava pro zvýšení bezpečnosti potravin

Informace o balíčku předpisů v oblasti zdraví zvířat a rostlin, jehož cílem je modernizovat stávající pravidla a zlepšit normy v oblasti bezpečnosti potravin, a o stavu jednání v Radě.

Bankovní unie

Bankovní unie je systém bankovního dohledu a řešení krizí bank na úrovni EU, zajišťující bezpečnost a spolehlivost bankovního sektoru EU.

Boj EU proti terorismu

Informace o strategii EU pro boj proti terorismu, úloze protiteroristického koordinátora a současných oblastech činnosti, včetně otázky zahraničních bojovníků.

Brexit

EU a Spojené království po referendu konaném dne 23. června 2016

Čtvrtý železniční balíček: zkvalitnění evropských železnic

Informace o návrzích 4. železničního balíčku, jejichž cílem je modernizovat a zreformovat evropskou vnitrostátní železniční dopravu, a o aktuálním stavu jednání v rámci Rady.

Dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů je souborem nástrojů, jejichž cílem je zlepšit způsob, jakým EU vykonává legislativní činnost, a zajistit, aby právní předpisy EU lépe sloužily občanům i podnikům.

Dohoda z Cotonou

Dohoda z Cotonou je obecným rámcem upravujícím vztahy mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (tzv. země AKT).

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je způsob zemědělského hospodaření, které se řídí postupy zaměřenými na minimalizaci dopadu lidské činnosti na životní prostředí a současně zajišťuje, aby zemědělský systém fungoval co nejpřirozenějším způsobem.

Energetická unie: bezpečná, udržitelná, konkurenceschopná a cenově dostupná energie pro Evropu

Informace o návrzích, které jsou součástí balíčku opatření EU pro energetickou unii, a o stavu jednání v Radě a v Evropské radě.

EU ve Valném shromáždění OSN

EU má v rámci Valného shromáždění OSN status stálého pozorovatele. Informace o účasti a prioritách EU na 71. zasedání Valného shromáždění OSN (září 2016).

Evropský semestr

Evropský semestr pomáhá členským státům lépe koordinovat hospodářské a fiskální politiky a politiky zaměstnanosti a zajistit, aby byly v těchto politikách zohledněny cíle stanovené na úrovni EU. 

Finanční pomoc pro členské státy eurozóny

Členské státy eurozóny, které se potýkají s finančními problémy, mohou za určitých podmínek obdržet finanční podporu prostřednictvím Evropského mechanismu stability.

 

Fondy peněžního trhu

Pravidla, která posílí odolnost evropských fondů peněžního trhu a umožní jim přestát tržní otřesy

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu je iniciativa, prostřednictvím které se EU snaží zvýšit investice v celé Unii a povzbudit dlouhodobý hospodářský růst.

 

Jak předcházet podvodům s DPH: mechanismus přenesení daňové povinnosti

Klíčové prvky a chronologický přehled týkající se návrhu na dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH.

Jednotný digitální trh v Evropě

Informace o navrhované strategii, jejímž cílem je rozšířit digitální ekonomiku EU, a o nejnovějších jednáních o této strategii a souvisejících legislativních návrzích, která probíhají v Radě.