Politiky

„Prověrka“ konkurenceschopnosti

„Kontrola stavu“ ekonomiky, která umožňuje ministrům členských států EU, aby stanovili priority a posoudili dopad pravidel a politik EU.

Agenda lídrů

Jedná se o konkrétní krok navazující na neformální pracovní večeři, která se uskutečnila 28. září v Tallinu a na níž byl předseda Donald Tusk pověřen tím, aby před říjnovým zasedáním Evropské rady vypracoval tzv. agendu lídrů.

 

Athena – financování vojenských operací souvisejících s bezpečností a obranou

Athena je mechanismus EU, jehož prostřednictvím se financují společné náklady související s vojenskými operacemi EU v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky EU (SBOP)

Balíček opatření pro čisté ovzduší: zlepšení kvality ovzduší v Evropě

Informace o balíčku opatření pro čisté ovzduší, jehož cílem je snížit znečištění ovzduší a zlepšit jeho kvalitu v celé EU, a o aktuálním stavu jednání v Radě. 

Balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Soubor celounijních legislativních a nelegislativních iniciativ s cílem dosáhnout spravedlivějšího, jednoduššího a efektivnějšího zdanění právnických osob v EU.

Balíček předpisů v oblasti zdraví zvířat a rostlin: Inteligentnější právní úprava pro zvýšení bezpečnosti potravin

Cílem této iniciativy EU v oblasti zdraví zvířat a rostlin je zlepšit právní úpravu v zájmu zvýšení bezpečnosti potravin díky aktualizaci stávajících pravidel a norem bezpečnosti potravin.

Bankovní unie

Bankovní unie je systém bankovního dohledu a řešení krizí bank na úrovni EU, zajišťující bezpečnost a spolehlivost bankovního sektoru EU.

Boj EU proti terorismu

Boj proti terorismu je jednou z hlavních priorit EU a jejích členských států, stejně jako jejích mezinárodních partnerů. V roce 2005 byla přijata strategie EU pro boj proti terorismu a v roce 2007 byl jmenován protiteroristický koordinátor EU. EU zaujala komplexní přístup k řešení otázky zahraničních bojovníků a k předcházení praní peněz a financování terorismu.

Brexit

EU a Spojené království po referendu konaném dne 23. června 2016. Vysvětlení procesu jednání o brexitu včetně všech vyjednávacích dokumentů a pokynů.

Dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

Návrh na zjednodušení a uzpůsobení právních předpisů EU tak, aby prostřednictvím souboru nových nástrojů lépe sloužily občanům a podnikům.

Dohoda z Cotonou

Dohoda z Cotonou je obecným rámcem upravujícím vztahy mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (tzv. země AKT).

Ekologické zemědělství

Návrh, jehož cílem je modernizovat pravidla pro označování ekologických produktů v celé EU a zajistit takovou produkci potravin, která je ohleduplnější k přírodě i životnímu prostředí.

Energetická unie pro Evropu

Informace o návrzích, které jsou součástí balíčku opatření EU pro energetickou unii, a o stavu jednání v Radě a v Evropské radě.

EU ve Valném shromáždění OSN

Rada EU každoročně přijímá priority EU v rámci OSN a Valného shromáždění OSN, a to se zřetelem na agendu OSN a globální otázky.

Evropský semestr

Evropský semestr pomáhá členským státům lépe koordinovat hospodářské a fiskální politiky a politiky zaměstnanosti a zajistit, aby byly v těchto politikách zohledněny cíle stanovené na úrovni EU. 

Finanční pomoc pro členské státy eurozóny

Členské státy eurozóny, které se potýkají s finančními problémy, mohou za určitých podmínek obdržet finanční podporu prostřednictvím Evropského mechanismu stability.

 

Fondy peněžního trhu

Pravidla, která posílí odolnost evropských fondů peněžního trhu a umožní jim přestát tržní otřesy

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu je iniciativa, prostřednictvím které se EU snaží zvýšit investice v celé Unii a povzbudit dlouhodobý hospodářský růst.

 

Jak předcházet podvodům s DPH: mechanismus přenesení daňové povinnosti

Klíčové prvky a chronologický přehled týkající se návrhu na dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH.

Jednotný digitální trh v Evropě

Cílem jednotného digitálního trhu je usnadnit spotřebitelům i podnikům nákupy a prodeje online a umožnit růst digitálních sítí a služeb.