Čtvrtý železniční balíček: zkvalitnění evropských železnic

Co je obsahem 4. železničního balíčku?

Cílem 4. železničního balíčku je odstranit zbývající překážky pro vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Navrhované právní předpisy by unijní odvětví železniční dopravy zreformovaly tím, že by podpořily hospodářskou soutěž a inovace na trzích vnitrostátní osobní dopravy. Zavedly by také strukturální a technické reformy. Konečným výsledkem by měla být vyšší úroveň bezpečnosti, interoperability a spolehlivosti evropské železniční sítě.

Uvedený balíček se skládá ze 6 legislativních návrhů Komise. 

Proč jsou tyto předpisy zapotřebí? 

Transevropská dopravní politika (TEN-T)

Čtvrtý železniční balíček podporuje novou transevropskou dopravní politiku EU (TEN-T), jejíž uplatňování bylo zahájeno dne 1. ledna 2014. Uvedená politika vytyčuje 9 koridorů hlavní dopravní sítě po celé EU, jejichž cílem je:

 • odstranit místa s nedostatečnou propustností;
 • vybudovat chybějící přeshraniční propojení;
 • podporovat integraci a interoperabilitu mezi různými druhy dopravy.

Evropská železniční síť je v současné době značně roztříštěná. Jednotlivé členské státy používají různé bezpečnostní normy a technické systémy. Přeshraniční vlakové spoje musí například získat schválení z hlediska bezpečnosti od několika různých vnitrostátních orgánů a být provozovány v rámci několika různých systémů zabezpečení. Vzhledem k těmto skutečnostem je pro nové provozovatele železniční dopravy a nová technická zařízení vstup na trh železniční dopravy složitý a finančně nákladný.

Odstraněním zbývajících překážek pro dokončení jednotného evropského železničního prostoru přispěje navrhovaný 4. železniční balíček k vytvoření konkurenceschopnějšího odvětví železniční dopravy s lepším propojením mezi EU a jejími sousedními zeměmi.

Uvedené změny by také přispěly k plnění cílů EU v oblasti snižování emisí a podpořily by rozsáhlejší využívání železniční dopravy, jak je uvedeno v bílé knize Komise o dopravě z roku 2011. 

Podrobně

Návrhy obsažené ve 4. železničním balíčku mají čtyři hlavní cíle:

 1. Fungující normy a schválení
  Cílem navrhovaných změn je snížit administrativní náklady pro železniční společnosti a usnadnit novým provozovatelům vstup na trh. Evropská agentura pro železnice (ERA) by se stala jediným místem, kde by se provozovatelům vydávala povolení vozidel a osvědčení o bezpečnosti.
 2. Struktura přinášející výsledky
  Navrhované změny by posílily úlohu provozovatelů infrastruktury, tj. subjektů odpovědných za provozování tratí, přičemž by zajistily, aby tito provozovatelé byli z operačního a finančního hlediska zcela nezávislí na provozovatelích vlaků. Provozovatelé infrastruktury by rovněž kontrolovali všechny oblasti, které jsou ústředním bodem železniční sítě, jako je např. plánování infrastruktury, sestavování jízdních řádů a každodenní provoz a údržba.
 3. Otevření trhů vnitrostátní osobní dopravy
  Součástí 4. železničního balíčku je návrh, aby se vnitrostátní osobní železniční doprava od prosince roku 2019 otevřela novým subjektům a službám. Společnosti by mohly buď nabízet vzájemně si konkurující služby, jako např. nový železniční spoj na konkrétní trati, nebo se prostřednictvím nabídkových řízení ucházet o smlouvy o veřejných službách v oblasti železniční dopravy. V důsledku navrhovaných změn by se nabídková řízení na smlouvy o veřejných službách v oblasti železniční dopravy v EU stala povinností.
 4. Zachování kvalifikované pracovní síly v odvětví železniční dopravy
  Uvedené návrhy uznávají, že je důležité přilákat do odvětví železniční dopravy kvalifikované a motivované pracovníky. Navrhované změny by členským státům zejména umožnily lépe chránit pracovníky při převodech smluv o veřejných službách na nové poskytovatele.

Právní předpisy zaměřené na řešení těchto otázek zahrnují technické návrhy, návrhy týkající se správy a řízení a návrhy v oblasti otevření trhu.

Technický pilíř zahrnuje aktualizace tří stávajících právních předpisů:

 • návrh revidovaného nařízení o ERA – 2013/0014 (COD);
 • návrh revidované směrnice o interoperabilitě železničního systému v EU – 2013/0015 (COD);
 • návrh na změnu směrnice o bezpečnosti železnic – 2013/0016 (COD).

Pilíř týkající se správy a řízení a pilíř týkající se otevření trhu zahrnují změny dvou stávajících právních přepisů a zrušení jednoho dalšího právního aktu:

 • návrh na změnu nařízení o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici – 2013/0028 (COD);
 • návrh na změnu směrnice o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru – 2013/0029 (COD);
 • návrh na zrušení nařízení o pravidlech normalizace účtů železničních podniků – 2013/0013 (COD).

Úloha Rady

Všech 6 návrhů obsažených ve 4. železničním balíčku bude projednáno a přijato řádným legislativním postupem. Rada tudíž sdílí legislativní pravomoci s Evropským parlamentem.

Ke třem návrhům v rámci technického pilíře již Rada dne 10. prosince 2015 přijala postoj v prvním čtení. Nyní je musí ve druhém čtení formálně schválit Evropský parlament.

Na zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku konaném dne 8. října 2015 se Rada dohodla na obecném přístupu k návrhům o správě a řízení a o otevření trhu. Dalším krokem budou třístranná jednání s Evropským parlamentem.