Bankovní unie je systém bankovního dohledu a řešení krizí bank na úrovni EU, fungující na základě celoevropských pravidel.

Jejím cílem je zajistit bezpečnost a spolehlivost bankovního sektoru v eurozóně i v celé EU a zabezpečit, aby se úpadek bank, které nejsou životaschopné, řešil bez nutnosti využít peníze daňových poplatníků a s minimálním dopadem na reálnou ekonomiku.

Členy bankovní unie jsou všechny země eurozóny a ty členské státy EU, které se pro účast rozhodnou.

Všechny země, které euro přijmou v budoucnosti, se automaticky stanou členy bankovní unie. Členské státy mimo eurozónu se mohou zapojit na základě uzavření dohody o úzké spolupráci.

Hlavní cíle

Cílem bankovní unie je:

  • zajistit, aby banky měly silné postavení a byly schopny odolat případným budoucím finančním krizím,
  • předcházet situacím, kdy jsou k záchraně bank na pokraji úpadku použity peníze daňových poplatníků,
  • snížit roztříštěnost trhu prostřednictvím harmonizace pravidel v oblasti finančního sektoru,
  • posílit finanční stabilitu v eurozóně a v EU jako celku.

Struktura

Bankovní unie se skládá ze 3 základních stavebních prvků:

  1. jednotný soubor pravidel,
  2. jednotný mechanismus dohledu,
  3. jednotný mechanismus pro řešení krizí.

Jednotný soubor pravidel

Jednotný soubor pravidel je páteří bankovní unie a regulace finančního sektoru v EU obecně. Je tvořen souborem právních předpisů, které jsou uplatňovány na všechny finanční instituce a všechny finanční produkty v celé EU.

Mezi pravidla jím stanovená patří zejména kapitálové požadavky pro banky, zdokonalené systémy pojištění vkladů a pravidla pro řízení bank na pokraji úpadku.

Cílem zavedení jednotného souboru pravidel je zajistit, aby regulace bank probíhala ve všech zemích EU podle stejných pravidel, tak aby se předešlo narušování jednotného trhu a zajistila se finanční stabilita v celé EU.

Jednotný mechanismus dohledu

Jednotný mechanismus dohledu představuje nadnárodní orgán EU pro bankovní dohled, přičemž úkoly v oblasti dohledu nad finančními institucemi vykonává Evropská centrální banka v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu.

Hlavním cílem tohoto mechanismu je zajistit řádné fungování evropského finančního sektoru prostřednictvím pravidelných důkladných kontrol finančního zdraví bank. Tyto kontroly se provádějí na základě pravidel, která jsou pro všechny země EU shodná.

Jednotný mechanismus pro řešení krizí

Jednotný mechanismus pro řešení krizí je systém zaměřený na účinné a efektivní řešení krizí finančních institucí, které nejsou životaschopné. Tvoří ho ústřední orgán pro řešení krizí (Jednotný výbor pro řešení krizí) a Jednotný fond pro řešení krizí. Tento fond má být používán v případě úpadku banky a je plně financován evropským bankovním sektorem.

Další kroky v rámci bankovní unie: snižování rizik a ochrana vkladů

Rada v současné době pracuje na dalších opatřeních, jež mají přinést snížení a sdílení rizik a tím bankovní unii posílit. Patří k nim další kapitálové požadavky na banky, kroky k omezení rozdílů v uplatňování unijní legislativy k bankovní unii členskými státy a vytvoření evropského systému pojištění vkladů.

Proč je bankovní unie třeba?

Nedávná finanční krize poukázala na potřebu lepší regulace finančního sektoru EU a dohledu nad ním, zejména v eurozóně.

Krize v eurozóně a odlišné reakce jednotlivých členských států na tuto krizi zdůraznily vzájemnou provázanost bank a vnitrostátních vlád. Různá řešení uplatňovaná v jednotlivých členských státech navíc vedla k roztříštěnosti jednotného trhu finančních služeb, jež následně přispěla k narušení úvěrování reálné ekonomiky.

Vedoucí představitelé EU se proto dohodli, že hospodářskou a měnovou unii (HMU) je třeba dále posílit a že součástí tohoto úsilí bude i vytvoření integrovaného finančního rámce, který dostal později název „bankovní unie“.