Unie kapitálových trhů je iniciativou EU, jejímž cílem je prohloubit a dále integrovat kapitálové trhy 28 členských států EU.

Smyslem unie kapitálových trhů je:

 • poskytnout nové zdroje financování pro podniky, zejména pro malé a střední podniky;
 • snížit náklady na získávání kapitálu;
 • rozšířit možnosti střadatelů napříč EU;
 • usnadnit přeshraniční investování a přilákat do EU více zahraničních investic;
 • podporovat dlouhodobé projekty;
 • zvýšit stabilitu, odolnost a konkurenceschopnost finančního systému EU.

V zájmu dosažení těchto cílů navrhuje Evropská komise akční plán, obsahující celou řadu kroků zaměřených na postupné vytvoření unie kapitálových trhů, která by byla dokončena do roku 2019. Většina opatření je zaměřena na přesunutí finančního zprostředkování na kapitálové trhy a na odstraňování překážek, které stojí v cestě přeshraničním investicím.

Akční plán zahrnuje celou škálu nástrojů, od právních předpisů EU až po podporu iniciativ vedených odvětvím samotným. Tento projekt podporuje a doplňuje investiční plán pro Evropu, jehož cílem je podpořit investice v EU.

Krátkodobá opatření v rámci akčního plánu:

 • balíček dvou legislativních návrhů týkajících se sekuritizace;
 • přezkum stávajících pravidel týkajících se prospektů;
 • nová pravidla pro Solventnost II, jež mají být uplatňována na projekty infrastruktury;
 • konzultace o krytých dluhopisech;
 • konzultace o rizikovém a rozvojovém kapitálu a o fondech sociálního podnikání;
 • výzva k poskytnutí podkladů o kumulativním dopadu stávajících finančních pravidel.

Činnost Rady

Dne 10. listopadu 2015uvítala Rada pro hospodářské a finanční věci první balíček legislativních návrhů a iniciativ, který byl předložen Evropskou komisí a zveřejněn dne 30. září 2015, a zdůraznila, že je zapotřebí vypracovat ambiciózní agendu pro dlouhodobější horizont. 

Dne 16. června 2015 Rada přijala závěry o unii kapitálových trhů a požádala Evropskou komisi, aby navrhla akční plán a počáteční harmonogram.

Další kroky

Komise bude Evropskému parlamentu a Radě pravidelně podávat zprávy o pokroku dosaženém při provádění navržených opatření. Kromě výročních zpráv zpracuje Komise v roce 2017 komplexní zprávu, která bude sloužit jako základ pro přijímání rozhodnutí o případných dalších opatřeních, která mohou být nutná.