Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Unie kapitálových trhů

Přehled

Cílem iniciativy unie kapitálových trhů je dále integrovat kapitálové trhy členských států EU.

Nová pravidla týkající se prospektů: lepší přístup podniků na kapitálové trhy

Revidovaná právní úprava prospektů cenných papírů má za cíl usnadnit podnikům přístup na finanční trhy.

Sekuritizace: lepší možnosti financování hospodářství EU

Rámec pro jednoduché, transparentní, standardizované a patřičnému dohledu podléhající sekuritizační produkty

Unie kapitálových trhů

Unie kapitálových trhů je iniciativou EU, jejímž cílem je prohloubit a dále integrovat kapitálové trhy 28 členských států EU.

Smyslem unie kapitálových trhů je:

  • poskytnout nové zdroje financování pro podniky, zejména pro malé a střední podniky;
  • snížit náklady na získávání kapitálu;
  • rozšířit možnosti střadatelů napříč EU;
  • usnadnit přeshraniční investování a přilákat do EU více zahraničních investic;
  • podporovat dlouhodobé projekty;
  • zvýšit stabilitu, odolnost a konkurenceschopnost finančního systému EU.

K dosažení těchto cílů navrhuje Evropská komise akční plán obsahující řadu kroků zaměřených na postupné vytvoření unie kapitálových trhů, která by byla dokončena do roku 2019.

Většina opatření se zaměřuje na přesunutí finančního zprostředkování na kapitálové trhy a na odstraňování překážek, které přeshraničním investicím stojí v cestě.

Akční plán zahrnuje celou škálu nástrojů, od právních předpisů EU až po podporu iniciativ vedených odvětvím samotným.

Tento projekt podporuje a doplňuje investiční plán pro Evropu, jehož cílem je podpořit investice v EU.

Činnost Rady

11. července 2017: Rada přijala závěry ke sdělení Komise o hodnocení akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období.

30. května 2017: Rada dosáhla dohody s Evropským parlamentem ohledně návrhů na sekuritizační trh v EU, jejichž cílem je zlepšit financování ekonomiky EU. Nová pravidla vstoupí v platnost po jejich formálním přijetí Radou a Evropským parlamentem.

30. května 2017: Rada a Evropský parlament dosáhly dohody ohledně změny pravidel EU (nařízení 345/2013 a 346/2013) týkajících se investic do fondů rizikového kapitálu a fondů sociálního podnikání. Rada a Evropský parlament formálně přijmou dohodnutá pravidla a ta nabudou účinnosti tři měsíce poté, co vstoupí v platnost.

16. května 2017: Rada přijala nařízení o prospektu poté, co jeho znění dne 5. dubna 2017 odhlasoval Evropský parlament. Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Jeho pravidla jsou závazná a přímo použitelná ve všech členských státech EU.

16. listopadu 2016: Rada se dohodla na svém vyjednávacím postoji ke změnám pravidel EU týkajících se investic do rizikového kapitálu a sociálních podniků. Změny nařízení (EU) č. 345/2013 a 346/2013 zajišťují dostupnost evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA) a evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF) správcům fondů, kteří spravují aktiva v hodnotě vyšší než 500 milionů eur. Aktualizovaná pravidla rovněž rozšiřují škálu společností, do nichž fondy EuVECA a EuSEF mohou investovat, včetně malých a středních podniků. Umožňují také levnější a snazší přeshraniční nabízení těchto fondů.

10. listopadu 2015 uvítala Rada pro hospodářské a finanční věci první balíček legislativních návrhů a iniciativ, který byl předložen Evropskou komisí a zveřejněn dne 30. září 2015, a zdůraznila, že je zapotřebí vypracovat ambiciózní agendu pro dlouhodobější horizont.

16. června 2015: Rada přijala závěry o unii kapitálových trhů a požádala Evropskou komisi, aby navrhla akční plán a počáteční harmonogram.

Další kroky

Komise bude Radě a Evropskému parlamentu pravidelně podávat zprávy o pokroku dosaženém při provádění navržených opatření.

Dne 8. června 2017 vydala Evropská komise přezkum v polovině období týkající se akčního plánu unie kapitálových trhů, který informuje o dosud dosaženém pokroku a uvádí řadu nových iniciativ. Tyto iniciativy zahrnují opatření pro celoevropské osobní důchody, kryté dluhopisy a likvidní cenné papíry, která posilují dohledový rámce pro integrované kapitálové trhy, a další opatření. Návrhy těchto iniciativ by měly být předloženy ve druhé polovině roku 2017.

Rada přijala 11. července 2017 přijala závěry ke sdělení Komise o hodnocení akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období. Rada obnovila svůj závazek ohledně akčního plánu a podpořila řadu prioritních iniciativ zahájených Komisí.

Závěry zdůrazňují dobrý pokrok, kterého bylo dosud dosaženo při plnění uvedeného plánu, přičemž dvě třetiny opatření byly již provedeny. Od zahájení plánu v září 2015 však vyvstala řada výzev a tudíž nastala potřeba tento plán posílit.