Co je balíček opatření pro čisté ovzduší?

Balíček opatření pro čisté ovzduší si klade za cíl podstatně snížit znečištění ovzduší v celé EU. Navrhovaná strategie stanoví cíle pro snížení zdravotních a environmentálních dopadů znečištění ovzduší do roku 2030 a obsahuje legislativní návrhy na provádění přísnějších norem pro emise a znečištění ovzduší.

Balíček zveřejnila Komise dne 18. prosince 2013. Skládá se ze sdělení o programu Čisté ovzduší pro Evropu a z tří legislativních návrhů o emisích a znečištění ovzduší. 

Balíček opatření pro čisté ovzduší v číslech

Očekává se, že opatření v rámci balíčku pro čisté ovzduší do roku 2030 v porovnání se současným stavem:

  • zabrání 58 000 předčasných úmrtí,
  • zachrání 123 000 km2 ekosystémů před znečištěním v důsledku dusíku,
  • zachrání 56 000 km2 chráněných oblastí Natura 2000,
  • zachrání 19 000 km2 lesních ekosystémů před acidifikací.

Proč jej potřebujeme?

Špatná kvalita ovzduší má negativní dopad na naši kvalitu života. Způsobuje mnohé zdravotní potíže, například astma a kardiovaskulární problémy. To pak vede ke zmeškaným pracovním dnům v důsledku zdravotních potíží a k vyšším nákladům na služby zdravotní péče, zejména u dětí a starších osob.

Zdravotní problémy spojené se špatnou kvalitou ovzduší jsou obzvláště závažné v zastavěných městských oblastech, v nichž je kvalita ovzduší obecně nižší. Špatná kvalita ovzduší je také nejčastější příčinou předčasných úmrtí v EU, ve skutečnosti jsou její důsledky horší než v případě dopravních nehod. Špatná kvalita ovzduší má ničivé účinky na lidské zdraví, ale poškozuje i ekosystémy.

Provedení balíčku opatření pro čisté ovzduší by vedlo k lepší kvalitě ovzduší pro všechny občany EU a k nižším nákladům na zdravotní péči pro vlády. Z návrhů by těžil i průmysl, neboť opatření pro snížení znečištění ovzduší by měla podpořit inovace a posílit konkurenceschopnost EU v oblasti zelených technologií.

Podrobněji

Balíček opatření pro čisté ovzduší tvoří několik prvků:

  • program Čisté ovzduší pro Evropu – strategie Komise obsahující opatření, která mají zajistit splnění stávajících cílů, a uvádějící nové cíle v oblasti kvality ovzduší pro období do roku 2030,
  • revidovaná směrnice o národních emisních stropech obsahující pevně stanovené stropy pro šest hlavních znečišťujících látek,
  • navrhovaná směrnice o snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení,
  • návrh na schválení pozměněných mezinárodních pravidel o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Göteborský protokol) na úrovni EU.

Rozhodovací proces v Radě

Rada obvykle rozhoduje společně s Evropským parlamentem v souladu s řádným legislativním postupem. V některých specifických oblastech používá postup souhlasu nebo konzultace, v jehož rámci má Parlament omezenou úlohu.

Činnost Rady

Sdělení Komise o programu Čisté ovzduší pro Evropu bylo předloženo Radě dne 20. prosince 2013. Komise předložila Radě i samotný program spolu se souvisejícími legislativními návrhy, a to na zasedání Rady pro životní prostředí dne 3. března 2014.

Dva prvky balíčku opatření pro čisté ovzduší spadají do oblasti řádného legislativního postupu – návrh na změnu národních emisních stropů a návrh o středních spalovacích zařízeních. U těchto dvou návrhů tedy Rada sdílí legislativní pravomoci s Evropským parlamentem.

V nedávné době, v prosinci 2015, Rada přijala směrnici o středních spalovacích zařízeních. Pokud jde o směrnici o národních emisních stropech, bylo ve věci těchto stropů dosaženo obecného přístupu a čeká se na rozhodnutí Parlamentu.

Návrh o Göteborském protokolu vyžaduje rozhodnutí Rady. Přeje-li si tedy Rada legislativní návrh přijmout, musí s tím Evropský parlament vyslovit souhlas.