Spolupráce EU v oblasti bezpečnosti a obrany

Rada EU

Na bratislavském summitu, který se uskutečnil v září 2016, rozhodlo 27 vedoucích představitelů EU, že evropská vnější bezpečnost a obrana dostanou nový impuls: ve složitém geopolitickém prostředí bude v oblasti vnější bezpečnosti a obrany posílena spolupráce EU.

Jako jeden z cílů stanovili, že se na prosincovém zasedání Evropské rady rozhodne o konkrétním prováděcím plánu v oblasti bezpečnosti a obrany a o tom, jak lépe využívat možnosti, které skýtají Smlouvy, zejména pokud jde o schopnosti, a rozhodli, že bude neprodleně zahájeno provádění společného prohlášení s NATO.

V zájmu naplnění tohoto závazku Evropská rada na prosincovém zasedání jednala o bezpečnostním a obranném balíčku, který zahrnuje tyto tři prvky:

 • plán provádění globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany a závěry Rady o provádění globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany,
 • návrhy na posílení spolupráce mezi EU a NATO, jejichž prostřednictvím bude prováděno společné prohlášení předsedy Evropské rady Donalda Tuska, předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga v 7 stanovených oblastech,
 • evropský obranný akční plán, který navrhla Evropská komise s cílem posílit výzkum a schopnosti, jakož i konkurenceschopnost prostřednictvím lépe fungujícího vnitřního trhu.

2017

22. června

Evropská rada vyzvala k zahájení stálé strukturované spolupráce

Na červnovém zasedání Evropské rady se vedoucí představitelé EU shodli na tom, že je nutné zahájit inkluzivní a ambiciózní stálou strukturovanou spolupráci (PESCO), jež posílí evropskou bezpečnost a obranu.

V zájmu zahájení této spolupráce se členské státy do tří měsíců dohodnou na společném seznamu kritérií a závazků, jakož i na konkrétních projektech zaměřených na schopnosti.

„Jedná se o historický krok, neboť tato spolupráce umožní Evropské unii postupovat směrem k hlubší integraci v oblasti obrany. Chceme, aby tato spolupráce byla ambiciózní a inkluzivní, a každá země EU, která se k ní chce připojit, je tedy vítána,“ uvedl Donald Tusk na tiskové konferenci Evropské rady.

19. června

Rada vítá pokrok ve spolupráci mezi EU a NATO

Ministři zahraničních věcí jednali s náměstkyní generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerovou o spolupráci mezi EU a NATO. Podkladem pro jejich jednání byla společná zpráva o pokroku vypracovaná vysokou představitelkou EU a generálním tajemníkem NATO. Rada přijala k uvedené zprávě závěry, ve kterých uvítala pokrok dosažený při provádění společného souboru návrhů a současně vyzvala, aby byly v tomto ohledu učiněny další kroky.

8. června

Rada zřídila útvar schopnosti vojenského plánování a vedení

Rada přijala rozhodnutí o zřízení útvaru schopnosti vojenského plánování a vedení v rámci Vojenského štábu EU.

Díky tomuto útvaru se zlepší struktury EU pro řešení krizí. Útvar převezme velení nad vojenskými misemi EU bez výkonných pravomocí (v současné době se jedná o vojenské výcvikové mise EU v Somálsku, Středoafrické republice a Mali).

To umožní pracovníkům misí v oblastech nasazení, aby se soustředili na konkrétní činnosti svých misí s lepší podporou poskytovanou z Bruselu.

18. května

Globální strategie EU: závěry Rady o bezpečnosti a obraně

Rada přijala závěry o bezpečnosti a obraně v kontextu globální strategie EU. V závěrech se poukazuje na pokrok, jehož bylo dosaženo při posilování spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, a jsou v nich uvedeny pokyny pro další činnost.

Závěry se zabývaly mimo jiné těmito otázkami:

 • zlepšování struktur SBOP pro řešení krizí, zejména zřízení útvaru schopnosti vojenského plánování a vedení;
 • posilování spolupráce v oblasti SBOP s partnerskými zeměmi;
 • budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje;
 • rozvoj civilních schopností a posílení schopnosti reagovat v rámci civilního řešení krizí;
 • posílení vojenské rychlé reakce;
 • prohlubování evropské spolupráce v oblasti obrany.

18. května

Rada jednala o spolupráci mezi EU a NATO s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.

Ministři obrany zhodnotili spolupráci, a zejména společný soubor 42 návrhů v 7 oblastech, které byly stanoveny ve společném prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Evropské komise a generálního tajemníka NATO.

Uvítali pokrok dosažený v několika oblastech, především pokud jde o boj proti hybridním hrozbám, sdílení informací, strategickou komunikaci a námořní spolupráci.

2016

15. prosince

Evropská rada zdůraznila, že je třeba posílit bezpečnost a obranu Evropy

Evropská rada znovu potvrdila své odhodlání naplňovat strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie na období 2015–2020. Jednala o posílení spolupráce EU v oblasti vnější bezpečnosti a obrany, přičemž se zaměřila na tři priority:

 • globální strategii EU v oblasti bezpečnosti a obrany,
 • evropský obranný akční plán,
 • provádění společného souboru návrhů, které navazují na společné prohlášení EU a NATO podepsané v červenci 2016 ve Varšavě.

6. prosince

Společný soubor návrhů pro provádění společného prohlášení EU a NATO

Rada přijímá závěry o provádění společného prohlášení EU a NATO, přičemž potvrdila 40 návrhů v 7 oblastech. Tyto návrhy tentýž den potvrdila Severoatlantická rada.

30. listopadu

Evropská komise předkládá evropský obranný akční plán

Evropský fond pro obranu a další opatření mají podpořit efektivnější výdaje členských států v souvislosti se společnými obrannými schopnostmi, zvýšit bezpečnost evropských občanů a posílit konkurenceschopnou a inovativní průmyslovou základnu.

14. listopadu

Prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany

Ministři zahraničí a obrany zemí EU jednají o prováděcím plánu v oblasti bezpečnosti a obrany v rámci globální strategie EU. Stanoví úroveň ambicí a další postup v souvislosti s budoucím rozvojem bezpečnostní a obranné politiky EU.

8. července

Podpis společného prohlášení EU–NATO

Předseda Evropské rady, předseda Evropské komise a generální tajemník NATO podepisují na summitu NATO ve Varšavě společné prohlášení o spolupráci mezi EU a NATO.

Cílem prohlášení je další posílení spolupráce EU–NATO v době bezprecedentních bezpečnostním výzev přicházejících z východu a jihu.

28. června

Předložení globální strategie Evropské unie

Vysoká představitelka Federica Mogheriniová předkládá vedoucím představitelům EU na summitu v Bruselu globální strategii EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Přípravou této nové strategie pověřila vysokou představitelku Evropská rada v červnu 2015. Strategie s názvem „Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa“ je výrazem společným postojů vyjádřených během daného procesu a přináší strategickou vizi globální úlohy EU. V této – pro Evropu i celý svět – složité době zdůrazňuje strategie společnou perspektivu a nastiňuje další postup.

2013

20. prosince

Stanovení prioritních opatření pro obranu

Poprvé od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jedná Evropská rada o obraně a stanoví prioritní opatření k prohloubení spolupráce:

 • zvýšení účinnosti, viditelnosti a dopadu společné bezpečnostní a obranné politiky,
 • posílení rozvoje schopností,
 • posílení evropského obranného průmyslu.

2009

1. prosince

V platnost vstupuje Lisabonská smlouva. EBOP je nahrazena SBOP

V platnost vstupuje Lisabonská smlouva, podepsaná v roce 2007; EBOP je přejmenována na společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP). Tato smlouva stanoví vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. Delegace Komise v zemích mimo EU se stávají delegacemi EU.

2004

12. července

Vytvoření Evropské obranné agentury

Je zřízena Evropská obranná agentura, která má poskytovat podporu členským státům a Evropské radě při posilování evropských obranných schopností v oblasti řešení krizí a EBOP.

2003

12.–13. prosince

Přijetí Evropské bezpečnostní strategie

Na summitu v Bruselu je přijata Evropská bezpečnostní strategie. Jejím cílem je vytvořit bezpečnou Evropu v lepším světě, identifikovat hrozby, jimž EU čelí, stanovit její strategické cíle a vyložit důsledky pro evropskou politiku.

2002

16. prosince

Podpis ujednání „Berlín plus“

Je podepsáno ujednání „Berlín plus“, které umožňuje využívat struktury, mechanismy a prostředky NATO k provádění misí EBOP.

1999

3.–4. června

Zahájení evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP)

Na zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem se EU15 rozhodla posílit společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

1991

9.–10. prosince

Položení základů společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Na zasedání Evropské rady v Maastrichtu jsou položeny základy politické unie vytvořením společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a prostřednictvím počátků společné obranné politiky jako druhého pilíře Maastrichtské smlouvy.

Příslušný text je podepsán v únoru 1992 a vstupuje v platnost v listopadu 1993.