Regulace obchodu ze strany EU

Infografika – Nástroje EU na ochranu obchodu

EU poprvé od roku 1995 provádí zásadní přezkum svých nástrojů  na ochranu obchodu.

Evropská unie chce zajistit, aby byly všechny dovážené výrobky v EU prodávány za spravedlivou cenu. To je důvod, proč poprvé po více než 20 letech provádí zásadní revizi svých nástrojů na ochranu obchodu.

Regulace obchodu pomocí nástrojů na ochranu obchodu chrání unijní výrobce před újmou a bojuje proti nekalé soutěži ze strany zahraničních společností vyvolané například dumpingem a subvencemi.

Členské státy se snaží zajistit, aby unijní nástroje na ochranu obchodu umožňovaly čelit novým výzvám v měnícím se ekonomickém prostředí. Konečným účelem této revize jsou tři dílčí cíle:

  • zachování pracovních míst v Evropě;
  • zajištění spravedlivé soutěže na otevřených trzích;
  • zachování volného obchodu.

V rámci nejnovější změny právní úpravy se v říjnu 2017 Rada a Evropský parlament dohodly na nové antidumpingové metodice.

Modernizace unijních nástrojů na ochranu obchodu

Antidumpingová metodika

Dne 3. října 2017 dospěly Rada a Evropský parlament k politické dohodě, jejímž výsledkem bude zavedení nových pravidel pro posílení schopnosti EU chránit své výrobce před nekalými obchodními praktikami.

Cílem této nové antidumpingové metodiky je zajistit, aby byly odhaleny případy, kdy jsou ceny dovážených výrobků uměle snižovány v důsledku státních zásahů, a aby byla zjednána náležitá náprava. To je v souladu s návrhem, který Evropská komise předložila v listopadu 2016 a který jde ruku v ruce s rozsáhlejší revizí unijních nástrojů na ochranu obchodu.

Připravované změny budou zahrnovat:

  • odstranění dosavadního rozlišování mezi tržním a netržním hospodářstvím při výpočtu dumpingu;
  • dokazování „významného narušení trhu“, pokud jde o prodejní cenu výrobku a jeho výrobní náklady;
  • zohledňování sociálních a environmentálních norem při určování případů dumpingu;

Případy narušení trhu budou určovány na základě kritérií, jako jsou státní politiky a vliv státu, vysoký počet státem vlastněných podniků, diskriminace ve prospěch domácích společností a nedostatečná nezávislost finančního sektoru.

Nová pravidla jsou formulována způsobem, který je z hlediska zemí neutrální a je plně v souladu s povinnostmi EU v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Jejich uplatňování se bude vztahovat pouze na případy, jejichž prověřování bude zahájeno po vstupu právního předpisu v platnost.

Prověřování přímých zahraničních investic

Dne 13. září navrhla Evropská komise rámec pro prověřování přímých zahraničních investic (PZI). Související nařízení by zajistilo transparentnost a důvěryhodnost pro investory a národní vlády.

Podle návrhu Komise by nový právní rámec chránil základní zájmy EU. Zahrnoval by:

  • prověřování PZI ze strany členských států – spojené s povinnostmi v oblasti transparentnosti a rovného zacházení;
  • mechanismus spolupráce mezi členskými státy a Komisí – ten by mohl být aktivován, pokud by určitá konkrétní PZI v jednom nebo několika členských státech mohla mít dopad na bezpečnost nebo veřejný pořádek v jiném členském státě;
  • prověřování PZI ze strany Komise – v případech, kdy PZI v členských státech mohou mít dopad na rozsáhlejší unijní projekty v oblastech, jako je výzkum, doprava a energetika.

U tohoto návrhu nařízení bude třeba, aby Rada a Evropský parlament dosáhly dohody řádným legislativním postupem.

Evropská rada požádala o přijetí rozhodných opatření

Na zasedání Evropské rady v říjnu 2016 unijní lídři znovu poukázali na to, že je třeba efektivně a velmi důrazně řešit nekalé obchodní praktiky.

Návrh týkající se rozsáhlé revize nástrojů na ochranu obchodu

V roce 2013 navrhla Evropská komise rozsáhlou revizi unijních nástrojů na ochranu obchodu.

Cílem navržených změn je, aby tyto nástroje fungovaly lépe pro všechny strany – včetně unijních výrobců i dovozců.

Antidumpingové i antisubvenční nástroje budou efektivnější a lépe uzpůsobené k tomu, aby unijní výrobce chránily před nekalými praktikami zahraničních firem i před případným rizikem odvetných opatření. Současně usnadní plánování podnikatelské činnosti dovozcům, neboť změny celních sazeb budou předvídatelnější. Celý systém bude transparentnější a uživatelsky přívětivější.