Brexit

 

Dne 29. března 2017 Spojené království oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU.

Klíčové dokumenty pro jednání o brexitu

2017

12. října 2017

Páté kolo jednání mezi EU a Spojeným královstvím

Dne 9. října 2017 bylo v Bruselu zahájeno páté kolo jednání o brexitu. Hlavní vyjednavač EU Michel Barnier a britský ministr pro záležitosti související s odchodem z Evropské unie David Davis toto kolo jednání ukončili dne 12. října 2017. Hlavní vyjednavač EU konstatoval, že ačkoliv jednání probíhala v konstruktivním duchu, nebyly učiněny žádné velké kroky kupředu.

V otázce práv občanů sdílejí EU a Spojené království tyto společné cíle:

 • zaprvé, aby měla dohoda o vystoupení přímý účinek, což je klíčovým předpokladem pro účinné zajištění práv všech občanů;
 • zadruhé, aby byl výklad těchto práv v Evropské unii a ve Spojeném království zcela shodný.

EU ještě musí posoudit návrh Spojeného království týkající se nového zjednodušeného správního řízení, jehož prostřednictvím budou občané EU uplatňovat ve Spojeném království svá práva. EU trvá na tom, že toto řízení musí být co nejhladší a nejjednodušší.

Pokud jde o Irsko:

 • byly učiněny kroky ohledně pokračujícího uplatňování společného prostoru cestování;
 • je zapotřebí lepšího porozumění, aby mohla být vytipována řešení výzev, jež představuje spolupráce mezi severem a jihem;
 • bylo dosaženo dohody o šesti zásadách, které navrhla EU s cílem chránit Velkopáteční dohodu ve všech jejích rozměrech.

Ve věci finančního vypořádání:

 • Spojené království poté, co potvrdilo, že dostojí závazkům, jež učinilo během svého členství, uvedlo, že tento týden není s to objasnit, o které závazky se jedná;
 • uskutečnila se proto technická diskuse, která však nepřinesla žádný pokrok v jednání. Michel Barnier dal najevo rostoucí znepokojení nad patovou situací ohledně této otázky.

Vzhledem k výše uvedenému dospěl Michel Barnier k závěru, že nemůže příští týden doporučit Evropské radě, aby byla zahájena jednání o budoucích vztazích.

 

26. září

Předseda Donald Tusk se v Londýně setkal s premiérkou Theresou Mayovou

Zatímco v Bruselu probíhalo čtvrté kolo jednání o brexitu, předseda Evropské rady se v Londýně setkal s premiérkou Spojeného království.

Předseda Donald Tusk vyjádřil obezřetný optimismus, pokud jde o konstruktivní a realističtější tón projevu premiérky, který přednesla předchozí týden ve Florencii, i jejich jednání v Londýně.

Ohledně dosaženého pokroku nicméně prohlásil:

„Pokud by se mě dnes členské státy zeptaly, řekl bych, že zatím nebylo dosaženo „dostatečného pokroku“.“

předseda Donald Tusk 

31. srpna

Třetí kolo jednání

Třetí kolo jednání o brexitu bylo zahájeno dne 28. srpna 2017 v Bruselu. Michel Barnier, hlavní vyjednavač EU, a David Davis, britský ministr pro záležitosti související s odchodem z Evropské unie, otevřeli jednání. V tomto kole pokračovala práce na hlavních otázkách týkajících se spořádaného vystoupení Spojeného království:

 • pokud jde o práva občanů, pokračovali vyjednavači EU a Spojeného království v posuzování a porovnávání svých postojů. Jednalo se zejména o otázky, jimiž se v předchozích kolech dosud nezabývali, jako jsou odborné kvalifikace a hospodářská práva. Výsledek těchto jednání se zobrazil v aktualizovaném porovnávacím dokumentu, jejž obě strany společně schválily v průběhu tohoto kola
 • pokud jde o otázku finančního vypořádání, pokračovaly obě strany v jednáních zahájených v předchozích kolech, a to zejména porovnáním příslušných právních analýz závazků Spojeného království vůči EU

 • jednalo se o otázkách Irska a celkového řízení dohody o vystoupení

 • Vyjednávači jednali i o jiných otázkách souvisejících s oddělením (Euratom, zboží uváděné na trh, probíhající postupy Unie, justiční spolupráce v občanských a trestních věcech)

 

20. července

Druhé kolo jednání mezi EU a Spojeným královstvím

Dne 20. července 2017 uzavřeli hlavní vyjednavač za EU Michel Barnier a britský ministr pro záležitosti související s odchodem z Evropské unie David Davis druhé kolo jednání o brexitu. Cílem tohoto čtyřdenního kola jednání, které probíhalo v Bruselu, bylo prezentovat pozice obou stran.

Po skončení tohoto kola jednání byl zveřejněn dokument, ve kterém je uvedeno, na kterých bodech v otázce práv občanů se obě strany shodly a ke kterým zaujímají odlišné postoje.

22. června

Evropská rada (článek 50)

Dne 22. června Evropská rada (článek 50) na zasedání ve složení EU–27 posoudila nejnovější vývoj jednání v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 SEU.

Během tohoto zasedání vedoucí představitelé EU–27 potvrdili postup pro přesun agentur EU, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království.

20. června

Rada pro obecné záležitosti (článek 50)

Komise Radu ve složení EU–27 informovala o prvním kole jednání o brexitu se Spojeným královstvím. Ministři jednali o aktuálním stavu rozhovorů o brexitu a o dalším postupu.

Při zasedání Rady se ministři EU–27 zabývali rozhodovacím postupem pro přemístění dvou agentur EU, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království.

Vedoucí představitelé EU–27 by měli tento postup potvrdit při zasedání Evropské rady (článek 50) dne 22. června 2017.

Tento postup by zahrnoval:

 • výzvu k předkládání nabídek ze strany členských států,
 • posouzení ze strany Komise na základě objektivních kritérií,
 • konečné rozhodnutí 27 členských států na základě hlasování, které se uskuteční na podzim roku 2017.

19. června

Jednání mezi EU a Spojeným královstvím zahájena

Hlavní vyjednavač za EU Michel Barnier a britský ministr pro záležitosti související s odchodem z Evropské unie David Davis zahájili 19. června 2017 první kolo jednání o brexitu. Toto celodenní zasedání se uskutečnilo v Bruselu.

Kromě struktury dalších jednání a témat pro nadcházející diskuse se úvodní rozhovory zaměřily na:

 • otázky týkající se práv občanů;
 • finanční vypořádání;
 • hranici mezi Irskem a Severním Irskem;
 • další otázky související s rozlukou.

Vedle zástupců Evropské komise se jednání účastnili v podpůrné úloze také zástupci předsedy Evropské rady. Vyjednavač za EU bude Evropskou radu, Radu i její přípravné orgány o dalším průběhu systematicky informovat.

22. května

Rada pro obecné záležitosti (článek 50)

Rada zasedající ve složení EU-27 přijala dne 22. května rozhodnutí zmocňující k zahájení jednání o brexitu se Spojeným královstvím. Vyjednavačem za EU byla také tímto rozhodnutím jmenována Evropská komise.

Rada rovněž přijala směrnice pro jednání (mandát pro Komisi), které jsou určeny pro první fázi jednání.

Dále přijala rozhodnutí, jímž se zřizuje ad hoc pracovní skupina, která bude Radě a Výboru stálých zástupců nápomocna v záležitostech týkajících se vystoupení Spojeného království z Unie.

17. května

Velvyslanci při EU (EU 27) potvrdili zásady pro transparentnost jednání

Výbor stálých zástupců (Coreper) zasedající ve složení EU 27 potvrdil hlavní zásady pro transparentnost jednání o brexitu. Díky těmto zásadám se zajistí účinná veřejná kontrola nadcházejících historických jednání.

Všechny dokumenty vyjednavače EU (tj. Komise) týkající se jednání a sdílené s Radou, Evropským parlamentem nebo Spojeným královstvím budou v mezích práva EU zveřejňovány.

Na všechny dokumenty související s jednáním o brexitu se budou vztahovat pravidla týkající se transparentnosti a přístupu veřejnosti k dokumentům.

3. května

Evropská komise doporučila návrh směrnic pro jednání

Komise předložila Radě (na úrovni Coreperu) doporučení pro rozhodnutí Rady týkající se jednání o brexitu. Součástí tohoto doporučení je návrh směrnic pro jednání (podrobný mandát pro Komisi).

Očekává se, že Rada pro obecné záležitosti dne 22. května 2017 na základě tohoto doporučení vydá zmocnění k zahájení jednání, jmenuje Komisi vyjednavačem EU a přijme výše uvedené směrnice pro jednání.

29. dubna

Mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50)

Dne 29. dubna se vedoucí představitelé EU-27 setkali na prvním summitu konaném poté, co Spojené království oficiálně uplatnilo článek 50. Účastníci summitu jednomyslně přijali pokyny pro nadcházející jednání o brexitu, kterými bude vymezen rámec pro jednání a vytyčeny obecné postoje a zásady EU v průběhu jednání.

27. dubna

Rada pro obecné záležitosti (článek 50)

Rada ve složení EU-27 projednala návrh pokynů pro jednání o brexitu, a dokončila tak přípravu mimořádného zasedání Evropské rady (článek 50), které se uskuteční dne 29. dubna 2017.

6. dubna

Setkání předsedy Donalda Tuska s premiérkou Theresou Mayovou v Londýně

Předseda Evropské rady se setkal s premiérkou Spojeného království týden poté, co Spojené království oficiálně oznámilo aktivaci článku 50.

„Setkání s Theresou Mayovou s cílem zajistit dobrý začátek jednání o brexitu. Dohodli jsme se, že během celého procesu budeme v pravidelném kontaktu.“

Předseda Donald Tusk

31. března

Vedoucím představitelům byl zaslán návrh pokynů pro jednání

Návrh pokynů byl vydán dne 31. března 2017. Hlavní prvky tohoto návrhu představil ve stejný den předseda Donald Tusk na tiskové konferenci na Maltě.

„Evropská sedmadvacítka neuplatňuje a nebude uplatňovat „trestající“ přístup. Brexit je trestem sám o sobě. Po více než čtyřiceti letech strávených společně si obě strany zaslouží, abychom udělali vše, co je v našich silách, aby tento rozvod proběhl pokud možno hladce.“

Předseda Donald Tusk 

Mimořádné zasedání Evropské rady (k článku 50) ve složení EU-27, na němž bude dohodnuto konečné znění těchto pokynů, se skuteční dne 29. dubna 2017.

29. března

Spojené království oficiálně aktivovalo článek 50 s cílem vystoupit z EU

Spojené království oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU.

Evropská rada v reakci na oznámení učiněné Spojeným královstvím přijala prohlášení.

Litujeme, že Spojené království přestane být členem Evropské unie, avšak na proces, který nyní bude následovat, jsme připraveni. (...) V průběhu těchto jednání bude Unie postupovat jako jeden celek a bude hájit své zájmy. Naší první prioritou bude minimalizovat nejistotu, kterou rozhodnutí Spojeného království vyvolalo u našich občanů, podniků a členských států.

Evropská rada, 29. března 2017

21. března

Předseda Donald Tusk svolává na 29. dubna 2017 zasedání Evropské rady věnované brexitu

Evropská rada na mimořádném zasedání ve složení EU-27 přijme pokyny pro jednání o brexitu. „Musíme učinit vše, co je v našich silách, aby toto rozvodové řízení bylo co nejméně bolestivé pro EU,“ uvedl předseda Donald Tusk.

Předseda Donald Tusk svolal toto zasedání v reakci na oznámení Londýna, že má v úmyslu zahájit postup podle článku 50 Smlouvy dne 29. března 2017.

2016

15. prosince

Postup pro jednání

Infografika – Proces brexitu

Infografika k procesu brexitu

Na svém neformálním zasedání v prosinci 2016 vydalo 27 vedoucích představitelů a předsedové Evropské rady a Komise prohlášení, v němž uvedli, že jsou připraveni zahájit jednání se Spojeným královstvím, jakmile oznámí svůj záměr podle článku 50.

Dohodli se rovněž na tomto postupu pro nadcházející jednání o brexitu:

 1. Spojené království uplatní článek 50 tím, že Evropské radě oznámí svůj záměr vystoupit z EU.
 2. 27 lídrů EU přijme pro účely jednání „pokyny“, včetně zásad a obecných postojů. Tyto pokyny budou v průběhu jednání podle potřeby aktualizovat.
 3. V návaznosti na doporučení Komise přijme Rada pro obecné záležitosti rozhodnutí zmocňující k zahájení jednání.
 4. Rada přijme směrnice pro jednání týkající se podstaty dané otázky a podrobných institucionálních opatření. Směrnice lze v průběhu jednání upravovat nebo doplňovat.
 5. Rada jmenuje vyjednavačem Unie Komisi, která bude vést jednání jménem sedmadvacítky. Komise, která hlavním vyjednavačem jmenovala Michela Barniera, bude v průběhu jednání předkládat zprávy vedoucím představitelům a Radě a bude rovněž „podrobně a pravidelně informovat“ Evropský parlament.
 6. Rada a její přípravné orgány zajistí, aby byla jednání vedena v souladu s pokyny stanovenými 27 lídry EU. Budou také poskytovat poradenství Komisi.

„Přijali jsme organizační strukturu, v níž si Evropská rada zachová nad daným procesem politickou kontrolu a úlohu vyjednavače Unie bude vykonávat Evropská komise,“ uvedl po zasedání předseda Tusk.

29. listopadu

Tusk reaguje na obavy poslanců Spojeného království týkající se postavení občanů EU a Spojeného království

Předseda Donald Tusk odpověděl poslancům Spojeného království na dopis, v němž vyjádřili obavy ohledně postavení občanů EU ve Spojeném království a naopak občanů Spojeného království, kteří žijí a pracují v Evropě.

„Ve svém dopise jste mě vyzvali, aby byla ,tato záležitost jednou provždy vyřešenaʻ na prosincovém zasedání Evropské rady. To by v podstatě znamenalo, že příslušná jednání začnou již v prosinci. EU je k tomuto kroku připravena, je však možné jej učinit jen za podmínky, že bude aktivován článek 50. (...) o aktivaci článku 50 může rozhodnout pouze Spojené království, což plně respektujeme.“

„Stejně jako Vy bych chtěl i já předejít situaci, kdy by se občané stali v procesu jednání trumfem jedné ze stran. Aby k tomu nedošlo, budeme potřebovat konkrétní a komplexní řešení, která nebudou jen líbivá, ale poskytnou občanům skutečné záruky bezpečnosti.“

13. října

„Tvrdý Brexit“ nebo „žádný Brexit“, říká Donald Tusk

„Jedinou skutečnou alternativou k „tvrdému Brexitu“ je „žádný Brexit“. I když dnes v tuto možnost téměř nikdo nevěří,“ uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk v projevu v Centru pro evropskou politiku v Bruselu.

Poznamenal, že klíčovým úkolem během jednání o vystoupení bude ochrana zájmů EU i zájmů každé z 27 zemí. Rovněž zdůraznil, že přístup na evropský jednotný trh vyžaduje přijetí čtyř základních svobod EU: volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb.

2. října

Britská premiérka Theresa Mayová dne 2. října na konferenci v Birminghamu uvedla, že Spojené království zahájí formální proces vyjednávání o vystoupení z EU do konce března 2017.

Předseda Donald Tusk toto prohlášení bezprostředně poté uvítal. „Prohlášení vnáší jasnost ohledně otázky, kdy budou jednání o brexitu zahájena, což všichni vítáme. Jakmile bude článek 50 uplatněn, začne sedmadvacítka usilovně pracovat na ochraně svých zájmů,“ uvedl na Twitteru.

8. září

Předseda Evropské rady Donald Tusk navštívil Londýn, aby si vyměnil názory s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

„Při rozhovoru s paní premiérkou Mayovou jsem vyjádřil přesvědčení, že je v zájmu nás všech, aby jednání začala v brzké době a panující nejistota se tak zmírnila a poté zcela skončila,“ prohlásil po setkání.

29. června

Neformální zasedání 27 hlav států a předsedů vlád EU

„Jsme odhodláni zůstat jednotní a úsilím v rámci EU čelit výzvám 21. století a nalézat řešení v zájmu našich národů a našeho lidu,“ uvedlo ve společném prohlášení 27 vedoucích představitelů po neformálním zasedání, které proběhlo 29. června. Lídři rovněž vyzvali vládu Spojeného království, aby záměr vystoupit z EU oznámila Evropské radě co nejrychleji.

Sedmadvacítka vedoucích představitelů se znovu sejde v září 2016, aby pokračovala v rozhovorech o budoucnosti EU.

28. června

Evropská rada, 28. června 2016

Evropská rada se zaměřila na výsledek referenda ve Spojeném království. Premiér David Cameron vysvětlil situaci ve Spojeném království po referendu. Poté následovala první výměna názorů.

„Vedoucí představitelé chápou, že nyní bude určitou dobu trvat, než se situace ve Spojeném království uklidní. Avšak na druhou stranu očekávají, že vláda Spojeného království co nejdříve upřesní své další kroky,“ prohlásil předseda Donald Tusk na tiskové konferenci po skončení zasedání.

24. června

Tiskové prohlášení předsedy Donalda Tuska k výsledku referenda ve Spojeném království

„Na tento negativní scénář jsme připraveni. Nenastane žádné právní vakuum“, prohlásil předseda Donald Tusk v reakci na oficiální výsledky referenda ve Spojeném království.

24. června

Společné prohlášení vedoucích představitelů EU a nizozemského předsednictví k výsledku referenda ve Spojeném království.

„Britští občané v rámci svobodného a demokratického procesu vyjádřili své přání odejít z Evropské unie. Litujeme tohoto rozhodnutí, ale respektujeme je,“ uvedli ve společném prohlášení předseda Donald Tusk, předseda Jean-Claude Juncker, předseda Martin Schulz a nizozemský premiér Mark Rutte.

Dále uvedli, že „‚Nové řešení pro Spojené království v rámci Evropské unie‘, sjednané na zasedání Evropské rady ve dnech 18.-19. února 2016, nyní podle dohody nevstoupí v účinnost a zaniká. Nebude se o něm znovu vyjednávat.“

23. června

Referendum ve Spojeném království

V referendu dne 23. června 2016 se občané Spojeného království vyslovili pro odchod z Evropské unie. Tomuto hlasování předcházela intenzivní jednání o dohodě, která by posílila zvláštní postavení Británie v rámci EU.