Hlavní cíle:

  • přispět k zajištění konvergence a stability v EU 
  • přispět k zajištění zdravých veřejných financí
  • podpořit hospodářský růst 
  • zamezit nadměrné makroekonomické nerovnováze v EU
  • provést strategii Evropa 2020

Evropský semestr je cyklus koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci EU. Je součástí rámce pro správu ekonomických záležitostí Evropské unie.

Je zaměřen na období 6 měsíců od začátku každého roku, a proto se označuje názvem „semestr“.

Během evropského semestru uvádějí členské státy své rozpočtové a hospodářské politiky do souladu s cíli a pravidly dohodnutými na úrovni EU. 

Které politiky jsou během evropského semestru koordinovány?

Evropský semestr se týká 3 okruhů koordinace hospodářských politik:

  • strukturálních reforem se zaměřením na podporu růstu a zaměstnanosti v souladu se strategií Evropa 2020,
  • fiskálních politik s cílem zajistit udržitelnost veřejných financí   v souladu s Paktem o stabilitě a růstu,
  • zamezení nadměrné makroekonomické nerovnováze.

Proč byl evropský semestr vytvořen?

Nedávná hospodářská krize ukázala potřebu posílené správy ekonomických záležitostí a lepší koordinace politik mezi členskými státy EU.

V rámci Unie tvořené vysoce integrovanými ekonomikami může lepší koordinace politik pomoci zabránit rozdílům a přispět k zajištění konvergence a stability v EU jako celku i v jejích členských státech.

Postupy pro koordinaci hospodářských politik, které existovaly do roku 2010, byly uplatňovány nezávisle na sobě.

Členské státy proto považovaly za potřebné, aby byly harmonogramy těchto postupů synchronizovány s cílem tento proces zjednodušit a lépe sladit cíle vnitrostátních rozpočtových politik a politik v oblasti růstu a zaměstnanosti a současně zohlednit cíle, které členské státy stanovily na úrovni EU.

Dále bylo zapotřebí rozšířit oblast dohledu a koordinace na širší makroekonomické politiky.

Z těchto důvodů Evropská rada v rámci širší reformy správy ekonomických záležitostí EU rozhodla o zavedení evropského semestru v roce 2010. Právním základem tohoto procesu je balíček šesti právních aktů reformující Pakt o stabilitě a růstu. První cyklus evropského semestru proběhl v roce 2011.