Reakce na problematiku zahraničních teroristických bojovníků a na nedávné teroristické útoky v Evropě

Časová osa: zahraniční terorističtí bojovníci a nedávné teroristické útoky v Evropě

22. 6. 2017

Vedoucí představitelé EU potvrdili, že jsou odhodláni spolupracovat na úrovni EU

9. 6. 2017

Rada aktualizovala pokyny pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů

27. 3. 2017

Závěry Rady o akčním plánu Komise zaměřeném na podvody s cestovními doklady

7. 3. 2017

Rada přijala směrnici o boji proti terorismu

7. 3. 2017

Rada přijala nařízení k posílení kontrol na vnějších hranicích

Hrozba, již představuje radikalizace Evropanů, z nichž mnozí také cestují do zahraničí, aby se zúčastnili bojů, bude pravděpodobně přetrvávat i v nadcházejících letech. Aby byla reakce na tyto problémy účinná, je zapotřebí komplexní přístup a trvalé odhodlání.

Hlavní odpovědnost za boj proti terorismu nesou členské státy. EU však při reakci na tuto hrozbu přeshraniční povahy může a měla by poskytovat podporu a pomoc.

Úloha Rady

Od počátku roku 2013 se problematika radikalizace a zahraničních teroristických bojovníků pravidelně objevuje na pořadu jednání Rady EU a Evropské rady. Tyto orgány vyvinuly komplexní reakci, jejíž součástí jsou opatření na vnitřní i vnější úrovni.

Po teroristických útocích spáchaných v lednu 2015 v Paříži se Evropská unie rozhodla svou reakci posílit a urychlit provádění dohodnutých opatření. Dne 12. února projednali vedoucí představitelé EU další postup a dohodli se na prohlášení, kterým se bude řídit činnost EU a členských států v nadcházejících měsících. V tomto prohlášení vyzvali k přijetí zvláštních opatření zaměřených na tři oblasti činnosti:

  • zajištění bezpečnosti občanů;
  • předcházení radikalizaci a ochrana hodnot;
  • spolupráce s mezinárodními partnery.

Prohlášení vedoucích představitelů EU vychází z práce vykonané ministry vnitra, spravedlnosti, hospodářství a zahraničních věcí během uplynulých měsíců.

V prosinci roku 2015 hlavy států a předsedové vlád zemí EU uvedli, že úplné provádění opatření, která byla stanovena v uvedeném prohlášení, je i nadále prioritou.

Hlavní mezníky na cestě k posílení bezpečnosti EU

Zlepšená kontrola palných zbraní

Rada dne 25. dubna 2017 přijala směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní. Jejím cílem je zlepšit stávající právní předpisy v reakci na teroristické útoky, které byly v nedávné době spáchány v Evropě.

Směrnice obsahuje opatření, jež mají zlepšit sledovatelnost palných zbraní, zabránit jejich přeměně a znemožnit uschopnění znehodnocených palných zbraní ke střelbě. Ještě přísnější pravidla platí pro nabývání a držení nejnebezpečnějších palných zbraní.

Infografika – Za bezpečnější Evropu: sdílení informací

Za bezpečnější Evropu: sdílení informací

Kriminalizace teroristických trestných činů

Dne 7. března 2017 přijala Rada směrnici o boji proti terorismu. Nová pravidla posilují právní rámec EU pro předcházení teroristickým útokům a řeší jev zahraničních teroristických bojovníků. Uvedená směrnice kriminalizuje činy jako podstoupení výcviku k terorismu nebo vycestování za účelem terorismu či organizování nebo usnadňování takových cest.

Posílené kontroly na vnějších hranicích

Dne 7. března 2017 Rada rovněž přijala nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex s ohledem na posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází. Pozměněné nařízení ukládá členským státům povinnost, aby s použitím příslušných databází prováděly systematické kontroly všech osob překračujících vnější hranice.

Nový komisař pro bezpečnostní unii

Dne 19. září 2016 jmenovala Rada po vzájemné dohodě s předsedou Komise Jeanem-Claudem Junckerem nového komisaře pro bezpečnostní unii, kterým se stal Julian King. V rámci tohoto nového portfolia bude komisař podporovat provádění Evropského programu pro bezpečnost.

Infografika – Bezpečnější Evropa: propojování databází

Bezpečnější Evropa: propojování databází

Lepší výměna informací

Ve svých závěrech ze zasedání konaného dne 18. prosince 2015 vyzvala Evropská rada k urychlenému zlepšení interoperability informačních systémů. Dne 10. června 2016 ministři potvrdili plán na posílení výměny a správy informací včetně řešení interoperability.

Dne 9. června 2017 přijala Rada závěry o zlepšení výměny informací a zajištění interoperability informačních systémů EU. Tyto závěry vycházejí ze závěrečné zprávy expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu, kterou zřídila Komise v roce 2016.

Evropské centrum pro boj proti terorismu

V lednu roku 2016 byla v návaznosti na rozhodnutí Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 20. listopadu 2015 zahájena činnost Evropského centra pro boj proti terorismu. Jedná se o platformu, která členským státům umožňuje intenzivnější sdílení informací a operativní spolupráci, pokud jde o sledování a vyšetřování zahraničních teroristických bojovníků, obchodování s nedovolenými palnými zbraněmi a financování terorismu.

Boj proti radikalizaci na internetu

V březnu roku 2015 Rada zmocnila Europol, aby vytvořil zvláštní útvar pro boj proti teroristické propagandě na internetu. Jednotka EU pro oznamování internetového obsahu byla zřízena v červenci roku 2015. Kromě jiného má za cíl odhalovat internetový obsah propagující terorismus a násilný extremismus a poskytovat členským státům poradenství v této oblasti.

Na zasedání Evropské rady v červnu roku 2017 vedoucí představitelé EU vyzvali podniky, aby napomohly boji proti terorismu a trestné činnosti na internetu. Evropští lídři očekávají, že podniky zřídí příslušné odvětvové fórum a zlepší automatické odhalování a odstraňování obsahu souvisejícího s terorismem. V nezbytných případech by toto úsilí mělo být doplněno příslušnými legislativními opatřeními na úrovni EU.

Posílení spolupráce se třetími zeměmi

V únoru roku 2015 Rada rozhodla zintenzivnit vnější činnost za účelem boje proti terorismu, zejména ve Středomoří, na Blízkém východě, v severní Africe, v Perském zálivu a v oblasti Sahelu, a v této souvislosti:

  • se posílí spolupráce s klíčovými partnery;
  • zahájí se nové projekty na podporu budování kapacit;
  • zintenzivní se činnost za účelem boje proti radikalizaci a násilnému extremismu.

V říjnu roku 2014 přijala Rada strategii EU pro boj proti terorismu a zahraničním bojovníkům se zaměřením na Sýrii a Irák. Tato strategie stanoví několik prioritních oblastí, včetně zlepšení spolupráce se třetími zeměmi za účelem odhalení náborových sítí a zahraničních bojovníků.