Bratislavské prohlášení a plán

Evropská rada

Bratislavské prohlášení

Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy současné situace, v níž se Evropská unie nachází, a diskusi o naší společné budoucnosti. Všichni jsme se shodli na následujících obecných zásadách.

Přestože se jedna země rozhodla z Unie odejít, zůstává pro nás ostatní EU nepostradatelná. Po období válek a hlubokých rozdělení na našem kontinentě zajistila EU mír a demokracii a umožnila našim zemím prosperitu. Mnohé jiné země a regiony o dosažení takových úspěchů stále pouze usilují. Jsme odhodláni se o tuto společnou historii opřít a zajistit úspěch EU s 27 členskými státy.

EU není dokonalá, ale pro řešení nových výzev, jimž čelíme, je to nejlepší nástroj, který máme. Potřebujeme, aby byla nejen zárukou míru a demokracie, ale také bezpečnosti pro naše občany. Potřebujeme, aby lépe sloužila jejich potřebám a přáním volně žít, studovat, pracovat, pohybovat se a dosahovat prosperity po celém našem kontinentu a využívat výhod bohatého evropského kulturního dědictví.

Musíme zlepšit vzájemnou komunikaci – mezi členskými státy, s orgány EU, ale především s našimi občany. Měli bychom do našich rozhodnutí vnést více jasnosti. Hovořit srozumitelně a upřímně. Zaměřovat se na očekávání našich občanů a mít dostatek odvahy postavit se zjednodušeným řešením, s nimiž přicházejí extremistické či populistické politické síly.

V Bratislavě jsme se zavázali, že našim občanům v nadcházejících měsících nabídneme vizi atraktivní EU, které mohou věřit a kterou mohou podporovat. Jsme přesvědčeni, že máme potřebnou vůli a schopnost toho dosáhnout.

Uvítali jsme projev předsedy Komise o stavu Unie. Uspořádali jsme širokou diskusi o klíčových prioritách pro nadcházející měsíce. Předseda Evropské rady, předsednictví Rady a Komise na základě toho navrhli tento pracovní program („Bratislavský plán“):

Bratislavský plán

I. Obecná diagnóza a cíl

 • Odhodlání zajistit úspěch EU jakožto sedmadvacítky.
 • Stojíme před řadou společných výzev: lidé jsou znepokojeni, neboť pociťují nedostatečnou kontrolu a obavy související s migrací, terorismem a hospodářskou a sociální nejistotou. V nadcházejících měsících je třeba se těmito otázkami prioritně zabývat.
 • EU složená ze 27 zemí, které vzájemně spolupracují, má prostředky, jak tyto výzvy řešit. Jsme odhodláni nalézt společná řešení i v případě otázek, u nichž se názorově rozcházíme; prioritou nyní je ukázat jednotu a zajistit politickou kontrolu nad dalším vývojem v zájmu budování naší společné budoucnosti.
 • Je zapotřebí jasně říci, co může dělat EU a co by měly dělat členské státy, aby bylo jisté, že budeme schopni naše sliby plnit.

II. Migrace a vnější hranice

Cíl

 • Nedopustit opakování loňské situace nekontrolovaných toků a dále snížit počet nelegálních migrantů.
 • Zajistit plnou kontrolu nad našimi vnějšími hranicemi a navrátit se k Schengenu.
 • Dosáhnout širšího konsensu EU ohledně dlouhodobé migrační politiky a uplatňovat zásady odpovědnosti a solidarity.

Konkrétní opatření

a) plné odhodlání provádět prohlášení EU a Turecka, jakož i pokračující podpora zemím západního Balkánu;

b) závazek učiněný dnes řadou členských států nabídnout okamžitou pomoc za účelem posílení ochrany hranice Bulharska s Tureckem a pokračování v podpoře dalších států v přední linii;

c) do konce roku dosáhnout plné kapacity pro rychlou reakci evropské pohraniční a pobřežní stráže, jejíž vznik stanoví právě přijatý právní předpis;

d) migrační pakty o spolupráci a dialogu se třetími zeměmi, které by měly vést k omezení toků nelegální migrace a zvýšení míry navracení – bod, který posoudí Evropská rada na prosincovém zasedání;

e) pokračovat v úsilí o dosažení širšího konsensu EU ohledně dlouhodobé migrační politiky, včetně otázky, jak v budoucnu uplatňovat zásadu odpovědnosti a zásadu solidarity.

III. Vnitřní a vnější bezpečnost

Vnitřní bezpečnost

Cíl

 • Učinit vše nezbytné pro podporu členských států při zajišťování vnitřní bezpečnosti a boji proti terorismu.

Konkrétní opatření

a) provádět intenzivnější spolupráci a výměnu informací mezi bezpečnostními službami členských států;

b) přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby všechny osoby včetně státních příslušníků členských států EU byly při překračování vnějších hranic Unie kontrolovány podle příslušných databází, které musí být vzájemně propojeny;

c) zahájit vytváření systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), jenž umožní předem zkontrolovat cestující bez vízové povinnosti a v případě nutnosti jim odepřít vstup;

d) systematicky působit proti radikalizaci, a to v odůvodněných případech i prostřednictvím vyhošťování a zákazů vstupu, a podporovat ze strany EU opatření členských států zaměřená na prevenci.

Vnější bezpečnost a obrana

Cíl

 • Posílit ve složitém geopolitickém prostředí spolupráci EU v oblasti vnější bezpečnosti a obrany.

Konkrétní opatření

a) na prosincovém zasedání Evropské rady rozhodnout o konkrétním prováděcím plánu v oblasti bezpečnosti a obrany a o tom, jak lépe využívat možnosti, které skýtají Smlouvy, zejména pokud jde o schopnosti;

b) neprodleně zahájit provádění společného prohlášení s NATO.

IV. Hospodářský a sociální rozvoj, mladí lidé

Cíl

 • Zajistit perspektivní ekonomickou budoucnost pro všechny, uchránit náš způsob života a nabídnout lepší příležitosti mladým.

Konkrétní opatření

a) v prosinci: rozhodnout o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, s ohledem na jeho vyhodnocení;

b) Evropská rada na jaře 2017: vyhodnotit pokrok při naplňování jednotlivých strategií jednotného trhu (včetně jednotného digitálního trhu, unie kapitálových trhů a energetické unie);

c) na říjnovém zasedání Evropské rady vyřešit, jak zajistit důraznou obchodní politiku, která bude využívat výhod otevřených trhů a současně bude brát v úvahu obavy našich občanů;

d) v prosinci: rozhodnutí o podpoře EU členským státům v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých a o posílených programech EU zaměřených na mladé lidi.

V. Další kroky

 • Naplňovat sliby: posílit mechanismus pro přezkum provádění přijatých rozhodnutí. Loajální spolupráce a komunikace mezi členskými státy a institucemi.
 • Bratislava je počátek procesu. Na nadcházejících formálních zasedáních Evropské rady bude možné na témata zde zmíněná konkrétním způsobem navázat. Vedoucí představitelé sedmadvacítky se neformálně sejdou začátkem roku 2017 ve Vallettě. U příležitosti oslav 60. výročí Římských smluv v březnu 2017 se lídři setkají v Římě a této události také využijeme k završení procesu zahájeného v Bratislavě a ke stanovení směrů pro naši společnou budoucnost.