EU usiluje o zvýšení spravedlivé pracovní mobility v Evropě odstraněním překážek, které v ní brání.

EU podporuje mobilitu tím, že pomáhá uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům v Evropě, aby se navzájem našli bez ohledu na místo, kde se právě nacházejí. Rovněž se snaží zajistit, aby mobilní pracovníci EU nebyli zneužíváni, a pomáhá koordinovat boj proti nehlášené práci.

Pracovní mobilita v EU

  • V zahraničí v jiné zemi EUžije a pracuje 6,9 milionu občanů EU.
  • existuje více než 1,1 milionu přeshraničních nebo příhraničních pracovníků, to znamená občanů EU, kteří pracují v jiné zemi EU, než kde mají trvalé bydliště.

Oblast působnosti politiky

1. Reforma portálu EURES, evropské sítě veřejných služeb zaměstnanosti

Cílem reformy je zvýšit počet pracovních míst dostupných na internetovém portálu EURES a usnadnit jejich vyhledávání. Účelem je též po celé Evropě zlepšit pomoc s hledáním pracovních míst a s náborem a zajistit co nejlepší sladění potřeb zaměstnavatelů a dovedností uchazečů o zaměstnání.

Po dohodě s Evropským parlamentem schválil nová pravidla dne 2. prosince 2015 Výbor stálých zástupců.

2. Vytvoření evropské platformy proti nehlášené práci

Nová platforma umožňuje výměnu informací a osvědčených postupů, neboť sdružuje Komisi a vnitrostátní orgány angažující se v boji proti nehlášené práci. Časem se platforma zaměří na podporu odborné přípravy zaměstnanců z různých zemí a společných přeshraničních inspekcí.

Rozhodnutí o zřízení platformy bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. března 2016. Platforma oficiálně zahájila činnost v květnu 2016.

3. Lepší prosazování pravidel EU o vysílání pracovníků

Cílem směrnice o prosazování právních předpisů týkajících se vysílání pracovníků je posílit práva vysílaných pracovníků, usnadnit přeshraniční poskytování služeb a bojovat proti sociálnímu dumpingu. Má zlepšit uplatňování stávajících pravidel, aniž by je měnila.

Směrnice byla přijata Radou dne 13. května 2014 a po přijetí vstoupila v platnost. Členské státy nyní musejí směrnici do 18. června 2016 provést do vnitrostátních právních předpisů.