Reforma společného evropského azylového systému

Společný evropský azylový systém (CEAS) stanoví společné minimální normy pro zacházení se všemi žadateli o azyl a vyřizování žádostí.

V praxi je se žadateli o azyl zacházeno různěmíra uznávání se v jednotlivých členských státech liší.

Tyto rozdíly mohou podpořit druhotný pohyb žadatelů a spekulativní podávání žádostí o azyl (tzv. asylum shopping), které se ještě zhoršily v důsledku uprchlické a migrační krize od počátku roku 2015. V důsledku toho některé členské státy zavedly dočasné kontroly na vnitřních hranicích.

Cílem reformy společného evropského azylového systému je:

  • vyšší efektivita tohoto systému a jeho větší odolnost vůči migračním tlakům
  • odstranění faktorů podněcujících k migraci, jakož i druhotného pohybu migrantů
  • boj proti zneužívání systému a poskytnutí odpovídající podpory nejvíce zasaženým členským státům

 

2017

23. června

Vedoucí představitelé EU znovu potvrdili své odhodlání reformovat společný evropský azylový systém

Na červnovém summitu Evropské rady vedoucí představitelé EU opětovně zdůraznili, že společný azylový systém je zapotřebí reformovat. „Díky pokroku, jehož bylo dosaženo během maltského předsednictví, panuje všeobecná shoda na tom, že reformovaný společný evropský azylový systém musí zajistit správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou,“ uvedli vedoucí představitelé.

Evropská rada vyzvala Radu, aby za přispění Komise pokračovala v jednáních a dle potřeby upravila legislativní návrhy.

Dočasné kontroly na vnitřních hranicích

Několik členských států se potýká s nedostatky v zajištění účinných kontrol na vnějších hranicích v důsledku migrační a uprchlické krize. Tyto nedostatky vedly k druhotnému pohybu nelegálních migrantů, jenž způsobil závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v několika členských státech.

V únoru 2017 přijala Rada doporučení prodloužit dočasné kontroly na vnitřních hranicích v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku. Kontroly mohou probíhat pouze na určitých úsecích jejich hranic a po dobu nejvýše tří měsíců. Toto rozhodnutí navazuje na prodloužení dočasných kontrol na vnitřních hranicích v těchto zemích o 6 měsíců, které bylo přijato v květnu 2016 a znovu prodlouženo o tři měsíce v listopadu 2016.

Původní rozhodnutí z května 2016 navazuje na doporučení Komise o řešení řady nedostatků zjištěných v uplatňování schengenského acquis v oblasti správy vnějších hranic Řeckem, které bylo přijato v únoru 2016.

Schengenský hraniční kodex stanoví, že pokud po uplynutí tří měsíců od přijetí zmíněného doporučení závažné nedostatky přetrvávají a přijatá opatření nebyla dostatečná, Komise může zahájit postup podle článku 29.

Tento postup Komisi umožňuje předložit doporučení o obnovení hraničních kontrol na jedné nebo několika vnitřních hranicích; toto doporučení musí následně přijmout Rada. Kontroly mohou být zavedeny na dobu až šesti měsíců. Toto období může být prodlužováno o další šestiměsíční období, a to až do doby dvou let.