Dne 22. června vedoucí představitelé EU-27 potvrdili v rámci zasedání Evropské rady (článek 50) postup pro přesun agentur EU, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království, tedy Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).

Infografika – Brexit: přesun agentur EU, které mají sídlo ve Spojeném království

Infografika – Přesun dvou agentur EU, které mají v současnosti sídlo ve Spojeném království

Jakým způsobem bude přesun probíhat?

Postup pro přesun má tyto fáze:

 • do 31. července 2017 mohou členské státy nabídnout, že jednu či obě agentury umístí na svém území;
 • do 30. září 2017 Komise nabídky posoudí podle dohodnutých kritérií;
 • v říjnu 2017 proběhne na základě hodnocení Komise politická diskuse;
 • v listopadu 2017 bude během zasedání Rady pro obecné záležitosti (článek 50) hlasovat 27 členských států o příslušném rozhodnutí.

Nabídky na umístění agentur

Bylo předloženo 8 nabídek na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a 19 nabídek na umístění Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Hodnoticí kritéria

Sedmadvacítka vedoucích představitelů EU se 22. června dohodla na šesti kritériích:

 • ujištění, že agentura bude funkční v okamžiku, kdy Spojené království odejde z EU;
 • dostupnost daného místa;
 • školy pro děti zaměstnanců agentury;
 • přístup na trh práce a ke zdravotní péči pro manžele či manželky a děti zaměstnanců;
 • kontinuita činnosti;
 • geografické rozložení.

Které unijní agentury mají v současnosti sídlo ve Spojeném království?

Ve Spojeném království v současné sobě sídlí dvě agentury Evropské unie, obě v Londýně.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

EMA byla založena v roce 1995 a zodpovídá za vědecké hodnocení léčivých přípravků v EU, dohled nad nimi a sledování jejich bezpečnosti.

Má proto zásadní význam pro fungování unijního jednotného trhu s těmito přípravky.

Jejími hlavními úkoly konkrétně je:

 • usnadňování vývoje léčivých přípravků a přístupu k nim;
 • posuzování žádostí o registraci;
 • sledování bezpečnosti léčivých přípravků během jejich celého životního cyklu;
 • poskytování informací zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

EBA pracuje na zajišťování účinné a jednotné obezřetnostní regulace a dohledu v celém evropském bankovním sektoru. K jeho obecným cílům patří:

 • udržování finanční stability v EU;
 • zabezpečování integrity, efektivnosti a řádného fungování bankovního sektoru.

Hlavním úkolem EBA je přispívat k vytváření jednotného evropského souboru pravidel v bankovnictví.

Ten by měl poskytnout jediný soubor harmonizovaných obezřetnostních pravidel pro finanční instituce v celé EU. Smyslem těchto pravidel je vytvořit rovné podmínky a poskytnout vysokou úroveň ochrany vkladatelům, investorům a spotřebitelům.

EBA má také prostřednictvím pravidelných zpráv o hodnocení rizik a celoevropských zátěžových testů vyhodnocovat rizika a slabá místa v unijním bankovním sektoru.