Strategické směry pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí

Lisabonská smlouva stanoví, že Evropská unie musí být prostorem svobody, bezpečnosti a práva, v němž je zajištěno plné respektování základních práv. Aby tento cíl mohl být naplněn, je Evropská rada Lisabonskou smlouvou pověřena vymezením strategických směrů pro legislativní a operativní plánování v této oblasti. Strategické směry zahrnují mimo jiné tyto aspekty: ochrana hranic, migrace a azylová politika a policejní a justiční spolupráce.

Evropská rada vymezila v červnu 2014 strategické směry pro prostor svobody, bezpečnosti a práva na období nadcházejících let. Tyto strategické směry odpovídají prioritám stanoveným ve strategické agendě pro EU, která byla rovněž přijata na červnovém zasedání Evropské rady. Vycházejí z pokroku dosaženého v rámci Stockholmského programu – víceletého programu činnosti v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí na období let 2010–2014.

Přezkum těchto strategických směrů v polovině období bude proveden v roce 2017.

Podrobněji

Po přijetí Lisabonské smlouvy se EU zaměřila na rozvoj legislativy v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí s cílem vybudovat pevný právní rámec. V návaznosti na přijetí strategických směrů v červnu 2014 je nyní kladen důraz na provádění a konsolidaci stávajících právních nástrojů a politických opatření. Ve strategických směrech je v tomto ohledu zdůrazněno, že je třeba:

 • důsledně a účinně provádět přijatá opatření;
 • zintenzívnit spolupráci;
 • posílit úlohu agentur EU;
 • prozkoumat potenciál nových technologií.

Evropská rada rovněž poukázala na potřebu zlepšit provázanost vnitřních a vnějších politik EU. Záležitosti globální povahy, jako jsou migrace a azyl nebo boj proti terorismu a ochrana osobních údajů, je třeba řešit jak uvnitř EU, tak v rámci vztahů se třetími zeměmi.

Kromě těchto obecných aspektů byly ve strategických směrech podrobněji rozvedeny hlavní priority pro jednotlivé oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

1. Ochrana a prosazování základních práv

EU musí zajišťovat ochranu a prosazování základních práv, a to uvnitř Unie i mimo ni. V rámci těchto práv byla zvláštní pozornost věnována ochraně údajů. Jedním z cílů stanovených strategickými směry pro tuto oblast bylo přijmout obecný rámec pro ochranu údajů.

2. Migrace, azyl a hranice

Hlavní cíle v této oblasti byly:

 • optimalizovat přínos legální migrace pro EU;
 • zajistit ochranu osob, které ji potřebují;
 • bojovat proti nelegální migraci a zabránit ztrátám na životech migrantů, kteří se snaží dostat do Evropy.

Při provádění těchto činností je nutné respektovat zásady solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti.

Legální migrace

Má-li se Evropa účinně vypořádat s výzvou, kterou představuje stárnutí populace, musí zůstat atraktivní destinací pro talentované lidi a maximalizovat příležitosti, které legální migrace nabízí. Strategické směry vyzývaly k diskuzím s podnikatelskou sférou a jinými sociálními partnery, k přijetí soudržných a účinných pravidel a k uplatňování aktivních integračních politik na straně členských států.

Azyl

Závazek EU poskytovat mezinárodní ochranu vyžaduje silnou evropskou azylovou politiku. Jednou z hlavních priorit stanovených ve strategických směrech bylo provedení společného evropského azylového systému do vnitrostátního práva a jeho provádění. Žadatelům o azyl tak budou poskytovány stejné procesní záruky a ochrana ve všech zemích EU.

Evropská rada rovněž vyzvala k posílení úlohy Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASP) – agentury EU, která má za úkol posilovat spolupráci a poskytovat členským státům podporu v záležitostech azylu.

Nelegální migrace

Pokud jde o nelegální migraci, strategické směry vyzývaly k přijetí opatření s cílem řešit základní příčiny tohoto jevu a zvládat migrační toky. U obou těchto aspektů hraje zcela zásadní úlohu spolupráce se zeměmi, odkud migranti přicházejí, i s tranzitními zeměmi. Spolupráce v záležitostech migrace je vymezena v globálním přístupu k migraci a mobilitě, což je rámec EU pro dialog a spolupráci se zeměmi původu, tranzitními a cílovými zeměmi mimo EU.

V souvislosti s nelegální migrací stanovila Evropská rada tyto hlavní cíle:

 • posílení a rozšíření regionálních programů ochrany;
 • důraznější řešení převaděčství a obchodování s lidmi;
 • zavedení účinné společné návratové politiky.

Hranice a víza

Cestování bez kontrol na vnitřních hranicích a rostoucí počet osob přijíždějících do EU vyžadují účinnou a moderní správu společných vnějších hranic Unie. Evropská rada v této souvislosti vyzvala k:

 • nákladově efektivní modernizaci správy hranic;
 • posílení pomoci poskytované agenturou Frontex a novým Evropským systémem ostrahy hranic (EUROSUR);
 • posouzení možnosti zavedení evropského systému pohraniční stráže;
 • modernizaci společné vízové politiky.

3. Bezpečnost: boj proti trestné činnosti a terorismu

Pokud jde o boj proti terorismu a závažné a organizované trestné činnosti, strategické směry vyzývaly k:

 • mobilizaci všech nástrojů justiční a policejní spolupráce;
 • posílení úlohy Europolu a Eurojustu.

Tuto činnost je třeba podporovat prostřednictvím:

 • přezkumu strategie vnitřní bezpečnosti;
 • rozvoje komplexního přístupu ke kybernetické bezpečnosti a kyberkriminalitě;
 • předcházení radikalizaci a extremismu a řešení problému, který představují zahraniční bojovníci.

4. Justiční spolupráce

Evropská rada zdůraznila potřebu skutečného evropského prostoru práva, ve kterém jsou respektovány různé právní systémy a je posilována vzájemná důvěra ve vnitrostátní soudní systémy. Mezi hlavní oblasti činnosti patří:

 • podpora soudržnosti a jasnosti právních předpisů EU;
 • zjednodušení přístupu ke spravedlnosti;
 • posílení práv obviněných osob a posílení ochrany obětí;
 • posílení vzájemného uznávání rozhodnutí a rozsudků;
 • pokrok v jednáních o Úřadu evropského veřejného žalobce;
 • usnadnění přeshraničních činností, operativní spolupráce a odborné přípravy.

5. Volný pohyb

Evropská rada znovu zdůraznila, že je třeba chránit právo občanů EU volně se pohybovat, pobývat a pracovat v jiných členských státech. Současně je třeba bojovat proti jeho možnému zneužití a proti podvodným žádostem.