Neformální zasedání hlav států a předsedů vlád Brusel 12. února 2015 - Prohlášení členů Evropské rady

Evropská rada
 • 12. 2. 2015
 • 21:30
 • Prohlášení a vyjádření
 • 56/15
 • Spravedlnost
 • Vnitřní věci
12. 2. 2015

Evropané reagovali na nedávné teroristické útoky v Paříži hlubokým zármutkem a pevným semknutím. Tyto útoky mířily na základní hodnoty a lidská práva, které jsou ústředními prvky Evropské unie - na solidaritu, svobodu včetně svobody projevu, pluralismus, demokracii, toleranci a lidskou důstojnost. Všichni občané mají právo žít beze strachu bez ohledu na své názory nebo přesvědčení. Budeme chránit naše společné hodnoty a všechny obyvatele před etnicky či nábožensky a rasově motivovaným násilím.
To také znamená, že budeme bojovat proti odpůrcům našich hodnot. Dále posílíme opatření namířená proti teroristickým hrozbám při plném dodržování lidských práv a zásad právního státu. Dnes jsme se dohodli na těchto směrech, kterými se bude řídit práce v nadcházejících měsících:

1. Zajištění bezpečnosti občanů

Bezpečnost občanů je okamžitou nutností. Musíme lépe uplatňovat a dále rozvíjet nástroje, kterými disponujeme, zejména za účelem odhalení a narušení cest souvisejících s teroristickou činností, především zahraničních teroristických bojovníků. Žádáme, aby:

 • normotvůrci EU urychleně přijali silnou a účinnou směrnici o evropské jmenné evidenci cestujících s pevnými zárukami ochrany údajů;
 • byl plně využíván stávající schengenský rámec k posílení a modernizaci ochrany vnějších hranic; dohodli jsme se na okamžitém zahájení systematických a koordinovaných kontrol fyzických osob, které požívají práva volného pohybu, za pomoci databází relevantních pro boj proti terorismu na základě společných ukazatelů rizik; Komise by měla za tímto účelem urychleně vydat operační pokyny; bude-li to nutné k zajištění stálých kontrol, zvážíme rovněž cílenou změnu Schengenského hraničního kodexu na základě návrhu Komise;
 • donucovací a justiční orgány zintenzivnily výměnu informací a operativní spolupráci, mimo jiné prostřednictvím Europolu a Eurojustu;
 • všechny příslušné orgány posílily spolupráci v boji proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi, mimo jiné urychlenou změnou příslušných právních předpisů;
 • bezpečnostní služby členských států prohloubily vzájemnou spolupráci;
 • členské státy urychleně zavedly posílená pravidla pro předcházení praní peněz a financování terorismu a aby všechny příslušné orgány zintenzivnily činnost, jejímž cílem je sledovat finanční toky a zajistit účinné zmrazení prostředků používaných k financování terorismu;
 • vzhledem k významu kybernetické bezpečnosti urychleně pokročila práce, jejímž cílem je přijetí směrnice o bezpečnosti sítí a informací.

2. Předcházení radikalizaci a ochrana hodnot

Jedním z klíčových prvků boje proti terorismu je předcházení radikalizaci. K řešení tohoto jevu je třeba spojit různé nástroje v rámci komplexního přístupu. Vyzýváme k tomu, aby:

 • byla v souladu s ústavami jednotlivých států přijata odpovídající opatření k odhalování a odstraňování internetového obsahu, který propaguje terorismus nebo extremismus, mimo jiné prostřednictvím intenzivnější spolupráce mezi orgány veřejné moci a soukromým sektorem na úrovni EU, přičemž je třeba rovněž spolupracovat s Europolem za účelem vytvoření schopností, pokud jde o oznamování takového obsahu na internetu;
 • byly vypracovány komunikační strategie, jež budou po celé EU prosazovat toleranci, nediskriminaci, základní svobody a solidaritu, mimo jiné zintenzivněním mezináboženského a jiného komunitního dialogu, a poskytnuty argumenty proti teroristickým ideologiím, mimo jiné tím, že bude dán prostor vyjádřením obětí;
 • vznikly iniciativy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, pracovních příležitostí, sociálního začlenění a rehabilitace v justičním kontextu s cílem zabývat se faktory, které přispívají k radikalizaci, mimo jiné ve věznicích.

3. Spolupráce s našimi mezinárodními partnery

K boji proti hrozbě terorismu, který v některých oblastech v sousedství EU, zejména v Sýrii a Libyi, eskaluje, musí přispívat také vnější vztahy EU. Potřebujeme:

 • řešit krize a konflikty, zejména v našem jižním sousedství, na základě strategického přehodnocení našeho přístupu;
 • více spolupracovat s třetími zeměmi v bezpečnostních otázkách a boji proti terorismu, zejména na Blízkém východě, v severní Africe a v oblasti Sahelu, ale i na západním Balkánu, mimo jiné prostřednictvím nových projektů budování kapacit (např. hraniční kontroly) s partnery a lépe cílené pomoci EU;
 • trvalou a koordinovanou mezinárodní spolupráci s OSN a Globálním fórem pro boj proti terorismu, jakož i s příslušnými regionálními iniciativami;
 • mezikulturní a mezicivilizační dialog, abychom společně prosazovali základní svobody.

V posledních týdnech Rada zintenzivnila svou činnost zaměřenou na boj proti terorismu. Evropská unie ji bude neprodleně rozvíjet, přičemž plně zapojí vysokou představitelku, protiteroristického koordinátora EU a členské státy. Komise v dubnu předloží návrh komplexního evropského programu bezpečnosti. Rada předloží do červnového zasedání Evropské rady zprávu o podrobnostech provádění těchto směrů.