Mimořádné zasedání Evropské rady konané dne 23. dubna 2015 – prohlášení

Evropská rada
  • 23. 4. 2015
  • 22:15
  • Prohlášení a vyjádření
  • 204/15
  • Vnitřní věci
  • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
23. 4. 2015

1. Situace ve Středomoří je katastrofická. Evropská unie zmobilizuje veškeré své dostupné síly, aby ve spolupráci se zeměmi původu a tranzitu zabránila dalším ztrátám životů na moři a odstranila základní příčiny lidských tragédií, kterých jsme svědky. Hlavní prioritou pro nás je zabránit tomu, aby na moři umírali další lidé.

2. Rozhodli jsme se proto posílit svou přítomnost na moři, bojovat proti obchodníkům s lidmi, předcházet tokům nelegální migrace a zesílit svou vnitřní solidaritu a odpovědnost. Vzhledem k tomu, že v důsledku nestabilní situace v Libyi se vytváří ideální prostředí pro trestnou činnost obchodníků s lidmi, budeme aktivně podporovat veškeré úsilí vyvíjené v rámci OSN v zájmu znovuustavení orgánů státní správy v Libyi. Posílíme rovněž úsilí o urovnání konfliktu a odstranění nestability, které jsou hlavními faktory způsobujícími migraci, zejména v Sýrii.

3. Zavazujeme se dnes:

Posílit svou přítomnost na moři

a) urychleně posílit operace EU Triton a Poseidon, a to minimálně ztrojnásobením finančních zdrojů za tímto účelem v letech 2015 a 2016 a posílením prostředků, aby bylo možné rozšířit možnosti pátracích a záchranných akcí v rámci mandátu agentury FRONTEX. Vítáme závazky, které již členské státy přijaly a které umožní dosáhnout tohoto cíle v nadcházejících týdnech;

Bojovat proti obchodníkům s lidmi v souladu s mezinárodním právem

b) rozbít sítě obchodníků s lidmi, pohnat pachatele ke spravedlnosti a zabavit jejich majetek prostřednictvím pohotové činnosti orgánů členských států ve spolupráci s policejním úřadem EUROPOL, agenturou FRONTEX, Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO) a agenturou EUROJUST, jakož i pomocí intenzivnější zpravodajské a policejní spolupráce se třetími zeměmi;

c) systematicky identifikovat, zachycovat a ničit plavidla před jejich využitím obchodníky s lidmi;

d) vysoká představitelka se zároveň vyzývá, aby okamžitě zahájila přípravy na možnou operaci SBOP v tomto smyslu;

e) v souladu s ústavami jednotlivých států využívat možností úřadu EUROPOL ke zjišťování a žádostem o odstranění internetového obsahu, který obchodníci s lidmi používají k nalákání migrantů a uprchlíků;

Předcházet nelegálním migračním tokům

f) zintenzívnit podporu, která je určena mimo jiné Tunisku, Egyptu, Súdánu, Mali a Nigeru za účelem sledování a kontroly pozemních hranic a cest, s využitím stávajících operací SBOP v daném regionu, jakož i rámců pro regionální spolupráci (rabatský a chartúmský proces); posílit dialog s Africkou unií na všech úrovních o všech těchto otázkách;

g) posílit naši politickou spolupráci s africkými partnery na všech úrovních s cílem řešit příčinu nelegální migrace a bojovat proti převaděčství a obchodování s lidmi. EU bude o těchto otázkách diskutovat s Africkou unií a klíčovými dotčenými zeměmi, jimž navrhne uspořádání summitu na Maltě v nadcházejících měsících;

h) zintenzívnit spolupráci s Tureckem s ohledem na situaci v Sýrii a Iráku;

i) vyslat do klíčových zemí evropské styčné úředníky pro otázky migrace, aby shromažďovali informace o migračních tocích, zajišťovali koordinaci s národními styčnými úředníky a spolupracovali přímo s místními orgány;

j) pracovat s regionálními partnery na budování kapacit pro účely správy námořních hranic a pátracích a záchranných operací;

k) zahájit regionální programy rozvoje a ochrany pro oblasti severní Afriky a Afrického rohu;

l) vyzvat Komisi a vysokou představitelku, aby mimo jiné prostřednictvím rozvojové spolupráce a provádění dohod EU a členských států se třetími zeměmi o zpětném přebírání osob mobilizovaly veškeré nástroje na podporu zpětného přebírání nelegálních ekonomických migrantů zeměmi jejich původu a tranzitními zeměmi, a to za úzké spolupráce s Mezinárodní organizací pro migraci;

m) vytvořit nový návratový program koordinovaný agenturou FRONTEX, který se při současném dodržování práva na žádost o azyl zaměří na rychlé navracení nelegálních migrantů z členských států, jež jsou vystaveny jejich největšímu přílivu;

Zesílit vnitřní solidaritu a odpovědnost

n) zajistit existenci společných evropských standardů v rámci stávajících právních předpisů tím, že všechny zúčastněné členské státy rychle a v plném rozsahu provedou do svého práva společný evropský azylový systém a budou jej účinně uplatňovat;

o) posílit pomoc při mimořádných událostech poskytovanou členským státům s největším přílivem migrantů a zvážit možnosti organizování nouzové relokace mezi všemi členskými státy na dobrovolném základě;

p) rozmístit v nejvíce zatížených členských státech týmy úřadu EASO za účelem společného zpracovávání žádostí o azyl, včetně registrace a snímání otisků prstů;

q) vytvořit první dobrovolný pilotní projekt přesidlování napříč EU, v jehož rámci bude nabídnuta příležitost osobám, které splňují podmínky pro poskytnutí ochrany.

4. Orgány EU a členské státy okamžitě zahájí práci na úplném provedení těchto směrů. Předsednictví a Komise předloží příští týden plán vymezující práci, která má být vykonána do června.

5. V zájmu vypracování systematičtějšího a zeměpisně komplexního přístupu k migraci Evropská rada se zájmem očekává sdělení Komise o Evropském programu pro migraci. Evropská rada se bude situací nadále zabývat a bude bedlivě sledovat provádění těchto směrů. V červnu předloží Rada a Komise Evropské radě zprávu týkající se výše uvedených záležitostí.