Závěry Rady o Sýrii

Rada EU
 • 12. 10. 2015
 • 13:30
 • Tisková zpráva
 • 721/15
 • Bezpečnost a obrana
 • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
12. 10. 2015
Kontakt pro tisk

Virginie Battu
tisková referentka
+32 22815316
+32 470182405

 1. Nezdá se, že by konflikt v Sýrii a utrpení syrského lidu směřovaly ke konci. Tragédie, která připravila o život 250 000 mužů, žen a dětí, zapříčinila vnitřní vysídlení 7,6 milionů lidí a vyhnala více než 4 miliony do sousedních a jiných zemí, je svým rozsahem v současnosti největší světovou humanitární katastrofou, která nemá v nedávné historii obdoby. EU prokázala jakožto největší dárce ochotu a odhodlání podniknout v zájmu zmírnění humanitárních dopadů vše, co je v jejích silách. Vzhledem ke stále intenzivnější krizi se zvyšuje naléhavá potřeba nalézt trvalé řešení, které tento konflikt ukončí. Pouze politický proces vedený Sýrií, který by vyústil v pokojnou a inkluzivní transformaci na základě zásad ženevského komuniké z 30. června 2012, přinese Sýrii opětovnou stabilitu, umožní mír a usmíření a vytvoří prostředí nezbytné pro účinné úsilí v boji proti terorismu a zachování svrchovanosti, nezávislosti, jednoty a územní celistvosti syrského státu. Trvalého míru v Sýrii nelze dosáhnout za současného režimu a dokud nebudou vyřešeny legitimní stížnosti a požadavky všech složek syrské společnosti.

 2. Cílem EU je ukončit konflikt a umožnit syrskému lidu žít ve vlastní zemi v míru. Mezinárodní společenství musí zaujmout jednotný postup ohledně dvou vzájemně se doplňujících a propojených přístupů: politického přístupu, jehož cílem bude ukončit občanskou válku řešením základních příčin konfliktu a zahájit inkluzivní proces politické transformace, který v zemi znovu nastolí mír, a bezpečnostního přístupu, který se zaměří na boj proti regionální a globální hrozbě představované skupinou Dá'iš.

 3. EU znovu vyjadřuje svou plnou podporu úsilí vedenému OSN a práci zvláštního vyslance OSN Staffana de Mistury, které mají za cíl tento politický přístup vytvořit. EU zdůrazňuje, že je třeba urychlit činnost celého mezinárodního společenství, která je v rámci procesu vedeného OSN ohledně tohoto politického přístupu vyvíjena. EU již aktivně přispívá k iniciativám OSN a posílí svou diplomatickou činnost na podporu úsilí vedeného OSN, včetně návrhu zvláštního vyslance OSN týkajícího se pracovních skupin uvnitř Sýrie.

 4. Vyzýváme všechny syrské strany, aby jasným a konkrétním způsobem prokázaly odhodlání podílet se na procesu vedeném OSN a aktivně se zapojily do těchto pracovních skupin. EU zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby se umírněná politická opozice a přidružené ozbrojené skupiny spojily a zaujaly společný přístup, který by syrskému lidu poskytl alternativu. Toto úsilí musí být inkluzivní a musí do něj být zapojeny ženy a občanská společnost. EU bude i nadále poskytovat podporu umírněné opozici, včetně Syrské národní koalice, a připomíná, že tato opozice má zásadní význam v boji proti extremismu a hraje klíčovou úlohu v procesu politické transformace.

 5. EU bude i nadále aktivně a efektivně přispívat veškerou svou politickou vahou k mezinárodnímu úsilí vedenému OSN, jehož cílem je nalezení politického řešení konfliktu, a vyzývá regionální a mezinárodní partnery, aby učinili totéž. Naléhavě vyzýváme všechny, kdo mají vliv na zapojené strany, mimo jiné i na syrský režim, aby svého vlivu využili k podpoře konstruktivní úlohy v procesu vedoucím k politické transformaci a k ukončení kruhu násilí. EU bude v rámci OSN proaktivně spolupracovat s hlavními regionálními aktéry, jako jsou Saúdská Arábie, Turecko, Írán, Irák a mezinárodní partneři, na vytváření podmínek pro pokojnou a inkluzivní transformaci. Rada v této souvislosti připomíná své rozhodnutí pověřit vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise hledáním způsobu, jak by EU mohla aktivně prosazovat konstruktivnější regionální spolupráci.

 6. Prioritou mezinárodního společenství musí být ochrana civilního obyvatelstva v Sýrii. EU odsuzuje přehnané, nepřiměřené a nerozlišující útoky, kterých se syrský režim i nadále dopouští vůči svým vlastním občanům. Asadův režim nese hlavní odpovědnost za 250 000 obětí konfliktu a za miliony vysídlených osob. EU připomíná, že mezinárodní humanitární právo platí pro všechny strany a že je třeba v plné míře respektovat lidská práva. Vyzýváme všechny strany, aby ukončily veškeré formy nerozlišujícího ostřelování a bombardování civilních oblastí a struktur, jako jsou nemocnice a školy, a zejména vyzýváme syrský režim, aby ukončil veškeré letecké bombardování, včetně používání sudových bomb v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2139 a chemických zbraní v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2209. Systematické útoky režimu na civilní obyvatelstvo vedly k hromadnému vysídlování obyvatelstva a přispěly k náboru a rozmachu teroristických skupin v Sýrii. Je třeba věnovat této problematice náležitou pozornost a urychleně jednat.

  EU zvýší úsilí o důslednější provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2139, 2165 a 2191 s cílem poskytovat pomoc těm Syřanům, kteří se nacházejí v nejzoufalejší situaci, nezávisle na tom, o jakou stranu hranice nebo linie konfliktu se jedná.

 7. EU důrazně odsuzuje nerozlišující útoky, brutální činy, zabíjení, sexuální násilí spojené s konfliktem, porušování lidských práv a závažné porušování mezinárodního humanitárního práva, jichž se Dá'iš a další teroristické skupiny dopouštějí na všech civilistech, včetně křesťanů a dalších náboženských a etnických skupin. EU podporuje mezinárodní úsilí a iniciativy v zájmu řešení těchto otázek. EU odsuzuje úmyslné ničení kulturního dědictví, jehož se Dá'iš v Sýrii a Iráku dopouští a které je podle mezinárodního práva válečným zločinem.

 8. Osoby odpovědné za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti páchané v Sýrii musejí být pohnány k odpovědnosti. EU vyjadřuje hluboké znepokojení nad zjištěními nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Sýrii. Velké obavy vyvolávají i případy údajného mučení a poprav podložené důkazy obsaženými ve zprávě Caesar. EU znovu opakuje svoji výzvu Radě bezpečnosti OSN, aby otázky týkající se situace v Sýrii předložila Mezinárodnímu trestnímu soudu.

 9. EU podporuje úsilí celosvětové koalice v boji proti skupině Dá'iš v Sýrii a v Iráku. Asadův režim nemůže být v důsledku svých politik a opatření partnerem v boji proti Dá'iš. Akce proti této skupině musejí být úzce koordinovány mezi všemi partnery a je třeba se jasně zaměřit na skupiny Dá'iš, Džabhát al-Núsra a ostatní teroristické skupiny určené OSN.

 10. Nedávné vojenské útoky Ruska, které se neomezují na boj proti Dá'iš a dalším teroristickým skupinám určeným OSN, nýbrž jsou zaměřeny i na umírněnou opozici, vzbuzují hluboké znepokojení a musí okamžitě ustat. Totéž platí i pro narušování svrchovaného vzdušného prostoru sousedních zemí ze strany Ruska.

  Hrozí, že tato vojenská eskalace prodlouží konflikt, naruší politický proces, zhorší humanitární situaci a zvýší radikalizaci. Naším cílem by mělo být zmírnění konfliktu. EU vyzývá Rusko, aby zaměřilo své úsilí na společný cíl, kterým je dosažení politického řešení konfliktu. V této souvislosti Rusko naléhavě vyzývá, aby syrský režim důtklivě vybídlo k omezení násilí a provedení opatření na budování důvěry v souladu s ustanoveními rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2139.

 11. EU posílí humanitární diplomacii a bude hledat způsoby, jak zlepšit přístup a ochranu, jakož i jak prosazovat humanitární zásady a místní konsensus ohledně pokynů pro poskytování pomoci.

 12. EU významně navýšila finanční příspěvky na podporu těm, kteří před konfliktem uprchli, a to v Sýrii i mimo ni, přičemž přijala nové závazky k humanitární pomoci a dlouhodobější činnosti zaměřené na podporu odolnosti uprchlíků v sousedních zemích. EU a její členské státy již poskytly 4 miliardy EUR na pomoc a obnovu jak osobám zasaženým konfliktem uvnitř Sýrie, tak i uprchlíkům a hostitelským komunitám v sousedních zemích. EU a její členské státy budou pokračovat v poskytování humanitární pomoci prostřednictvím OSN, Mezinárodního výboru Červeného kříže a mezinárodních nevládních organizací. EU současně navýší objem své dlouhodobější rozvojové a stabilizační pomoci poskytované těmto a dalším partnerům, mimo jiné prostřednictvím regionálního svěřeneckého fondu EU, který byl nedávno zřízen v reakci na krizi v Sýrii (tzv. fond Madad) a který nyní disponuje finančními prostředky EU ve výši přesahující 500 milionů EUR, jež bude kombinována s úsilím členských států EU a dalších zemí. EU vyzývá další země, aby své příspěvky v reakci na krizi v Sýrii zachovaly a zvýšily. Rada se dohodla konkrétně na tom, že je třeba zvýšit úroveň spolupráce a partnerství s Libanonem, Jordánskem a Tureckem s cílem zajistit uprchlíkům rovný přístup k přístřeší, vzdělání, zdravotní péči a živobytí a poskytovat jejich hostitelským komunitám podporu v podobě další pomoci EU.