Zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU s Tureckem, 29. 11. 2015 - Prohlášení EU a Turecka

Mezinárodní summit
 • 29. 11. 2015
 • 20:30
 • Brusel
 • Prohlášení a vyjádření
 • 870/15
 • Vnitřní věci
 • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
 • Rozšíření
29. 11. 2015
Kontakt pro tisk

Jüri Laas
tiskový referent
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
tisková referentka
+32 22815361
+32 473630723

 1. Vedoucí představitelé Evropské unie se dnes v Bruselu setkali se svým tureckým protějškem. Turecko je od roku 1999 kandidátskou zemí a od roku 2005 jedná o přistoupení.

 2. Turecko a EU jednaly o důležitosti překonání stávajících i budoucích společných výzev. V souladu se závěry Evropské rady ze dne 15. října se obě strany dohodly, že proces přistoupení musí být oživen. Jsou odhodlány prohloubit stávající vzájemné vazby a solidaritu a přijmout opatření zaměřená na výsledky, která připraví půdu pro jejich společnou budoucnost. Jsou rovněž připraveny spojeným úsilím čelit stávajícím rizikům a hrozbám a překonat je v zájmu posílení evropského projektu. S odkazem na závěrečné prohlášení z posledního summitu skupiny G20 v Antalyi, jakož i na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2249 Turecko a EU opětovně potvrzují, že boj proti terorismu je i nadále prioritou.

 3. Za tímto účelem bylo dohodnuto, že je nezbytné, aby častěji probíhal strukturovaný dialog na vysoké úrovni zaměřený na prozkoumání širokého potenciálu vztahů mezi Tureckem a EU, který nebyl doposud zcela využit. V této souvislosti se obě strany dohodly, že budou dvakrát ročně pořádat pravidelné summity ve vhodném formátu. Tyto summity poskytnou platformu pro vyhodnocení vývoje vztahů mezi Tureckem a EU a pro jednání o mezinárodních otázkách. Měla by být posílena pravidelná jednání a spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, mimo jiné pokud jde o boj proti terorismu s ohledem na závažné bezpečností výzvy, zejména na rostoucí hrozbu všech forem a projevů terorismu. V této souvislosti se obě strany se dohodly na konání pravidelných souhrnných setkání v rámci politického dialogu na úrovni ministrů / vysoké představitelky / komisařů. Tato setkání doplní pravidelná zasedání Rady přidružení. Měly by rovněž probíhat dialogy na vysoké úrovni týkající se klíčových tematických otázek.

 4. Obě strany uvítaly, že bylo oznámeno konání mezivládní konference dne 14. prosince 2015 s cílem otevřít kapitolu 17. Kromě toho vzaly na vědomí závazek Komise dokončit v prvním čtvrtletí roku 2016 přípravné práce pro otevření několika kapitol, aniž je dotčen postoj členských států. Poté by mohla být zahájena práce na přípravě dalších kapitol.

 5. EU přivítala odhodlání Turecka urychlit plnění kritérií stanovených v plánu uvolnění vízového režimu ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Evropská komise na začátku března roku 2016 předloží druhou zprávu o pokroku, kterého Turecko v provádění uvedeného plánu dosáhlo. Obě strany souhlasí s tím, že od června roku 2016 bude v plném rozsahu uplatňována readmisní dohoda mezi EU a Tureckem, aby Komise mohla na podzim roku 2016 předložit svou třetí zprávu o pokroku s cílem dokončit proces uvolňování vízového režimu, tj. zrušit do října roku 2016 vízové požadavky pro turecké občany cestující do schengenského prostoru, a to jakmile budou splněny požadavky plánu uvolnění vízového režimu.

 6. EU okamžitě zahájí poskytování trvalé humanitární pomoci v Turecku. Rovněž výrazně rozšíří celkovou finanční podporu. Komise zřídila pro Turecko zvláštní mechanismus zaměřený na uprchlíky, jehož cílem je koordinovat a řídit opatření financovaná v zájmu poskytování účinné a doplňkové podpory Syřanům, kteří požívají dočasné ochrany, jakož i hostitelským komunitám v Turecku. EU hodlá v první fázi poskytnout dodatečné prostředky ve výši 3 miliardy EUR. Potřeba a povaha tohoto financování budou přezkoumávány s ohledem na vývoj situace. Turecko poskytlo útočiště více než 2,2 milionům Syřanů a vynaložilo v této souvislosti 8 miliard dolarů, a EU proto zdůraznila, že je důležité tuto zátěž sdílet v rámci spolupráce mezi EU a Tureckem. Dále byl vyzdvižen příspěvek stávajících programů přesídlení prováděných na úrovni členských států a EU.

 7. Turecko a EU rozhodly o aktivování společného akčního plánu, který byl v zásadních ohledech a s výhradou finalizace dohodnut dne 15. října 2015 a který má posílit spolupráci obou stran zaměřenou na podporu Syřanů požívajících dočasné ochrany a na řízení migrace v zájmu řešení krize, jež vznikla v důsledku situace v Sýrii. Zejména je třeba dosáhnout výsledků, pokud jde o zastavení přílivu nelegálních migrantů. EU a Turecko se dohodly na provádění uvedeného společného akčního plánu, který vnese do migračních toků řád a napomůže k zastavení nelegální migrace. V důsledku toho obě strany v souladu s dohodnutými kroky okamžitě posílí svou aktivní spolupráci zaměřenou na migranty, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu, a to tím, že budou předcházet jejich cestám do Turecka a EU, zajistí uplatňování zavedených dvoustranných readmisních ustanovení a budou migranty, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu, urychleně vracet do jejich země původu. Účastníci zasedání rovněž uvítali záměr Turecka bezodkladně přijmout opatření k dalšímu zlepšení socioekonomické situace Syřanů, kteří požívají dočasné ochrany. Obě dvě strany zdůraznily, že sdílí odhodlání urychleně přijmout rozhodná opatření s cílem posílit boj proti zločinným převaděčským sítím.

 8. Jak je uvedeno v závěrech Evropské rady o rozšíření přijatých v prosinci roku 2014, Turecko a EU usilují o zavedení pravidelného hospodářského dialogu na vysoké úrovni, který přispěje k dalšímu posílení hospodářských vztahů a poslouží jako platforma pro setkávání zástupců podnikatelských kruhů. Účastníci zasedání se dohodli, že tento dialog bude zahájen v prvním čtvrtletí roku 2016.

 9. Hlavy států a předsedové vlád dále uvítali zavedení dialogu na vysoké úrovni o energetice a strategické spolupráce v oblasti energetiky, které byly zahájeny dne 16. března 2015 v Ankaře. Pravidelná výměna informací o energetické spolupráci na celosvětové i regionální úrovni je přínosem pro obě strany. Hlavy států a předsedové vlád se dohodli, že v průběhu prvního čtvrtletí roku 2016 bude uspořádáno druhé zasedání zaměřené na stejná témata.

 10. Vzali na vědomí zahájení přípravných prací v zájmu dalšího zefektivnění celní unie. Jakmile obě strany tyto přípravné práce dokončí, mohla by na konci roku 2016 být zahájena formální jednání.

 11. Na všech výše uvedených otázkách bude třeba pracovat souběžně a důkladně je monitorovat. Turecko a EU jsou odhodlány učinit pokrok v provádění širokého spektra činností, které jsou součástí jejich stávající agendy, s cílem zajistit, aby tento nový impuls přinesl konkrétní výsledky.