Závěry Rady o zdanění právnických osob – eroze základu daně a přesouvání zisku

Rada EU
 • 8. 12. 2015
 • 16:50
 • Tisková zpráva
 • 910/15
 • Daňové otázky
 • Hospodářství a finance
8. 12. 2015
Kontakt pro tisk

François Head
tiskový referent
+32 22816083
+32 475953807

Rada:  

 1. KONSTATUJE, že účinné zdanění právnických osob může být narušováno erozí základu daně a přesouváním zisku;
 2. ZDŮRAZŇUJE, že nekalá daňová soutěž mezi členskými státy navzájem i mezi členskými státy a třetími zeměmi by mohla ovlivňovat fungování jednotného trhu, přičemž uznává význam zdanění z hlediska konkurenceschopnosti;
 3. PŘIPOMÍNÁ a POTVRZUJE závěry Evropské rady z 18. prosince 2014, v nichž se uvádí, že na celosvětové úrovni i na úrovni EU je naléhavě nutné pokročit v úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování;
 4. PŘIPOMÍNÁ závěry Evropské rady z 13. a 14. března 2013 ohledně potřeby úzké spolupráce s OECD a skupinou G20 za účelem rozvoje mezinárodně dohodnutých norem k předcházení erozi základu daně a přesouvání zisku, a zejména výzvu, aby EU své postoje koordinovala;
 5. POUKAZUJE na politickou dohodu, které Rada nedávno dosáhla, pokud jde o automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích, i na průkopnickou úlohu, kterou Evropská unie v této oblasti hraje tím, že v plném rozsahu naplňuje závěry OECD týkající se BEPS v akční oblasti č. 5 (škodlivé daňové praktiky);
 6. VÍTÁ závěry akčního plánu OECD v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS), jak je v nedávné době potvrdili 8. října 2015 v peruánské Limě ministři finanční skupiny G20 a 15.–16. listopadu 2015 v turecké Antalyi hlavy států skupiny G20;

  Naplňování závěrů OECD v oblasti BEPS

 7. BERE NA VĚDOMÍ, že ministři financí skupiny G20 obnovili 8. října 2015 závazek k urychlenému, globálnímu a efektivnímu naplňování závěrů v oblasti BEPS a požádali OECD, aby nejpozději počátkem roku 2016 vypracovala inkluzivní rámec pro monitorování;
 8. UVÁDÍ, že je v současné době v Radě projednáváno několik legislativních návrhů souvisejících s agendou BEPS, především návrh na společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob a návrh přepracované směrnice o úrocích a licenčních poplatcích;
 9. POUKAZUJE také na to, že důležitou nelegislativní činnost v boji proti jevům spojeným s BEPS jak uvnitř Evropské unie, tak i ve vztahu k třetím zemím nadále vykonává Skupina pro kodex chování (zdanění podniků), zřízená v roce 1998;
 10. ZDŮRAZŇUJE proto, že je třeba na úrovni EU nalézat společná, zároveň však flexibilní řešení, která budou v souladu se závěry OECD v oblasti BEPS, a to se zvláštním zřetelem k dodržování svobod a pravomocí zakotvených ve Smlouvách EU, a PODPORUJE účinné, urychlené a koordinované zavádění opatření namířených proti erozi základu daně a přesouvání zisku, která budou přijímána na úrovni EU, v členských státech;
 11. KONSTATUJE, že závěry OECD v oblasti BEPS pro naplnění některých svých doporučení často navrhují různé varianty a že společný příklon na úrovni EU k určitým variantám by byl přínosný z hlediska zajištění řádného fungování jednotného trhu;
 12. MÁ ZA TO, že preferovaným nástrojem pro naplňování závěrů OECD v oblasti BEPS by v EU v příslušných případech měly být unijní směrnice, aby byla zajištěna právní jistota i přiměřenost z hlediska úrovně harmonizace, kterou vyžaduje jednotný trh;
 13. v tomto ohledu SOUHLASÍ s tím, aby v případě, kdy se předpokládá, že určitý závěr OECD v oblasti BEPS bude naplněn prostřednictvím právních předpisů EU, měl takový postup přednost před možnými souběžnými diskusemi o nástrojích „měkkého“ práva;
 14. POUKAZUJE současně na úlohu, kterou může Skupina pro kodex chování hrát při poskytování návodu členským státům, jak naplnit některé další závěry OECD v oblasti BEPS;
 15. VYZÝVÁ v rámci Rady Pracovní skupinu na vysoké úrovni pro daňové otázky, aby zavádění opatření namířených proti erozi základu daně a přesouvání zisku na úrovni EU pozorně sledovala a v obecnější rovině aby jako doposud plnila stěžejní úlohu v dohledu nad činností v této oblasti, mimo jiné prostřednictvím šestiměsíčních plánů předsednictví zaměřených na BEPS, jsou-li předloženy;

  Naplňování závěrů v oblasti BEPS prostřednictvím právních předpisů EU

 16. BERE NA VĚDOMÍ závěrečnou zprávu odborné skupiny Komise pro zdanění digitální ekonomiky (z května 2014) a následné závěry OECD týkající se BEPS v akční oblasti č. 1, jakož i záměr Komise revidovat v roce 2016 pravidla daně z přidané hodnoty (DPH) v kontextu iniciativy „Digitální agenda pro Evropu“;
 17. PŘIPOMÍNÁ, že by závěry OECD týkající se BEPS v akčních oblastech č. 2 (hybridní konflikty využívající nesouladu mezi daňovými systémy), č. 3 (pravidla týkající se ovládaných zahraničních společností), č. 4 (pravidla pro omezení odčitatelnosti úroků), č. 6 (obecné pravidlo proti zneužívání daňových systémů), č. 7 (status stálé provozovny) a č. 13 (výkaznictví podle jednotlivých zemí) bylo možné po provedení další odborné analýzy naplnit prostřednictvím legislativních návrhů zaměřených na mezinárodní aspekty boje proti erozi základu daně a přesouvání zisku, aniž by to členským státům bránilo v uplatňování domácích či ze smluv vycházejících ustanovení, která mají za cíl erozi základu daně a přesouvání zisku přecházet;
 18. VYZÝVÁ proto Komisi, aby předložila návrh týkající se těchto mezinárodních aspektů, jenž plně zohlední práci, která byla v tomto směru již vykonána v rámci aktuálně projednávaných legislativních návrhů, především návrhu na společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob;
 19. BERE NA VĚDOMÍ, že poté, co bylo především na základě závěrů OECD týkajících se BEPS v akční oblasti č. 6 vloženo společné pravidlo proti zneužívání do směrnice o mateřských a dceřiných společnostech, předpokládá se vložení obdobného pravidla i v rámci přepracovávané směrnice o úrocích a licenčních poplatcích;
 20. UZNÁVÁ potřebu další diskuse o koncepci minimálního účinného zdanění, zejména v rámci přepracovávané směrnice o úrocích a licenčních poplatcích;
 21. VYZÝVÁ Komisi, aby zvážila možné způsoby, jak na základě závěrů OECD týkajících se BEPS v akční oblasti č. 11 zlepšit na úrovni EU dostupnost údajů a statistik o zdanění právnických osob;

  Doplňkový přístup založený na „měkkém“ právu

 22. BERE NA VĚDOMÍ, že závěry OECD týkající se BEPS v akční oblasti č. 2 (neutralizace účinků hybridních uspořádání využívajících nesouladu mezi daňovými systémy) jsou zohledňovány v probíhajících činnostech podskupiny pro hybridní konflikty využívající nesouladu mezi daňovými systémy v rámci Skupiny pro kodex chování, a VYZÝVÁ Skupinu pro kodex chování i její zmíněnou podskupinu, aby se zabývaly těmi formami hybridních konfliktů, které nejsou řešeny prostřednictvím právních předpisů EU;
 23. PŘIPOMÍNÁ, že již dříve potvrdila modifikovaný přístup podle kauzálního nexu (dokument 16846/14), VYZÝVÁ Skupinu pro kodex chování, aby tento přístup, jak je popsán v závěrech OECD týkajících se BEPS v akční oblasti č. 5 (škodlivé daňové praktiky), uplatňovala při monitorování legislativních procesů, které jsou v členských státech nezbytné pro změnu stávajících daňových režimů pro příjmy z patentů („patent box“);
 24. VYZÝVÁ Skupinu pro kodex chování, aby s podporou Komise a jejích poradních orgánů, zejména Společného fóra EU pro převodní ceny, posoudila s ohledem na čtvrté kritérium možnost vytvoření pokynů EU pro naplňování závěrů OECD týkajících se BEPS v akčních oblastech č. 8–10 (zajišťování souladu mezi převodními cenami a vytvořenými hodnotami) a č. 13 (pokyny k dokumentaci převodních cen);
 25. Skupinu pro kodex chování rovněž VYZÝVÁ, aby posoudila možnost vytvoření pokynů EU pro naplňování závěrů OECD týkajících se BEPS v akční oblasti č. 12 (oznamování agresivního daňového plánování), zejména s cílem usnadnit výměnu těchto informací mezi daňovými orgány;

  Další otázky související s naplňováním závěrů OECD o BEPS

 26. BERE NA VĚDOMÍ, že se některé závěry OECD v oblasti BEPS týkají dvoustranných dohod o dvojím zdanění uzavřených členskými státy, a MÁ ZA TO, že by v tomto ohledu byla určitá forma výměny názorů prostřednictvím Pracovní skupiny na vysoké úrovni užitečná;
 27. ZDŮRAZŇUJE, že závěry OECD v oblasti BEPS je třeba urychleně a efektivně naplňovat rovněž na globální úrovni, a SE ZÁJMEM OČEKÁVÁ mnohostranný nástroj pro úpravu daňových smluv, který předpokládají závěry OECD týkající se BEPS v akční oblasti č. 15 a který by měl být vytvořen do konce roku 2016;
 28. ZDŮRAZŇUJE, že pro zajištění rovných podmínek v oblasti BEPS je důležité zapojit do této činnosti co největší počet zemí, a to i zemí rozvojových.