Dopis předsedy Donalda Tuska členům Evropské rady k jeho návrhu nového řešení pro Spojené království v rámci Evropské unie

Evropská rada
  • 2. 2. 2016
  • 12:30
  • Tisková zpráva
  • 23/16
  • Institucionální záležitosti
2. 2. 2016
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Největší výzvou pro nás pro všechny, a tedy i hlavním cílem mého mandátu je zachování jednoty Evropské unie. A právě v tomto kontextu předkládám návrh nového řešení pro Spojené království v rámci EU. Podle mě je návrh obrovským krokem vpřed, pokud jde o řešení všech otázek, které premiér Cameron přednesl. V žádném případě jsem však neustoupil, pokud jde o principy, na kterých evropský projekt spočívá.

Jsem hluboce přesvědčen, že naše společné zájmy jsou mnohem silnější než to, co nás rozděluje. Být či nebýt spolu – to je otázka, na kterou musí odpovědět nejen Britové v referendu, ale v nadcházejících dvou týdnech rovněž ostatních 27 členských států EU.

Je to obtížný proces a čeká nás ještě řada náročných jednání. Stále platí, že není dohodnuto nic, dokud není dohodnuto vše. Jsem přesvědčen, že návrh je dobrým základem pro kompromis. Je třeba uvést, že by nemohl vzniknout bez úzké a dobré spolupráce s Evropskou komisí, která v zájmu usnadnění celého procesu rovněž učinila politická prohlášení, jež jsou součástí předkládaného balíčku.

Dovolte mi, abych stručně představil všechny čtyři části návrhu.

Správa ekonomických záležitostí: v návrhu rozhodnutí hlav států a předsedů vlád jsou stanoveny zásady, které mají zajistit vzájemný respekt mezi členskými státy účastnícími se prohlubování hospodářské a měnové unie a těmi, které se tohoto procesu neúčastní. To nám umožní vytvořit předpoklady pro další integraci v rámci eurozóny a současně zachovat práva a pravomoci neúčastnících se členských států.

K dodržování těchto zásad má přispět návrh rozhodnutí o zřízení mechanismu, který poskytne nezbytné záruky, pokud jde o otázky znepokojující členské státy mimo eurozónu, avšak nebude umožňovat vetování či odkládání naléhavých rozhodnutí. Konkrétní podmínky pro aktivaci tohoto mechanismu budou předmětem podrobnějších jednání.

Konkurenceschopnost: v návrhu rozhodnutí hlav států a předsedů vlád, jakož i v podrobnějším prohlášení Evropské rady a v návrhu prohlášení Komise bude uveden náš závazek zvýšit úsilí o posílení konkurenceschopnosti. Budeme pravidelně hodnotit pokrok dosažený při zjednodušování legislativy a snižování zátěže podniků v zájmu omezení byrokracie.

Svrchovanost: v navrhovaném rozhodnutí hlav států a předsedů vlád se konstatuje, že vzhledem k zvláštnímu postavení Spojeného království, jež je zakotveno ve Smlouvách, se Spojené království neúčastní prohlubování politické integrace. Stanoví rovněž větší respektování zásady subsidiarity a já v této souvislosti navrhuji, aby se členské státy v případě, že několik vnitrostátních parlamentů vznese námitky proti návrhu legislativního aktu právě z důvodu nedodržení zásady subsidiarity, přestaly tímto návrhem zabývat, pokud nebude možné tyto námitky vyřešit. V návrhu rozhodnutí je dále zdůrazněno, že je důležité respektovat režimy výjimek stanovené v Protokolech č. 21 a č. 22, jakož i odpovědnost za národní bezpečnost.

Sociální dávky a volný pohyb: musíme plně respektovat stávající znění Smluv, zejména pak zásady volného pohybu a nediskriminace. V zájmu vyřešení otázek, které v této souvislosti vzneslo Spojené království, tak v první řadě navrhujeme ujasnit výklad stávajících pravidel, mimo jiné prostřednictvím navrhovaného prohlášení Komise k několika otázkám týkajícím se efektivnějšího boje proti zneužívání práva volného pohybu.

V návrhu rozhodnutí hlav států a předsedů vlád se zejména poukazuje na záměr Komise navrhnout změny v unijní legislativě, pokud jde o export přídavků na děti, a vytvoření ochranného mechanismu, který umožní reagovat na mimořádné situace související s příchodem pracovníků z jiných členských států. K uvedenému mechanismu se váže i návrh prohlášení Komise. O podrobnostech tohoto přístupu, jakož i přesné době uplatňování tohoto mechanismu musíme dále jednat na naší úrovni.

Většina podstatných prvků tohoto návrhu má podobu právně závazného rozhodnutí hlav států a předsedů vlád. Měli bychom být rovněž připraveni jednat o možnosti začlenění věcné podstaty několika prvků zmíněného rozhodnutí do Smluv při jejich příští revizi.

Tento pátek budou o návrhu poprvé jednat naši šerpové a stálí zástupci. Jasným cílem je dosáhnout na únorovém zasedání Evropské rady dohody všech 28 členských států. Nezbytným předpokladem úspěchu bude ochota nás všech činit kompromisy. Pokud neuspějeme, ohrozíme naši společnou budoucnost.

Donald Tusk, předseda Evropské rady

Prvky návrhu