Zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 – závěry o migraci

Evropská rada
  • 18. 2. 2016
  • 05:30
  • Brusel
  • Tisková zpráva
  • 72/16
  • Spravedlnost
  • Vnitřní věci
18. 2. 2016
Kontakt pro tisk

Jüri Laas
tiskový referent
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
tisková referentka
+32 22815361
+32 473630723

II. MIGRACE

4. V reakci na migrační krizi, které EU čelí, musí být cílem urychleně zastavit migrační toky, chránit naše vnější hranice, omezit nelegální migraci a zabezpečit integritu schengenského prostoru. V rámci tohoto komplexního přístupu Evropská rada na základě podrobných zpráv předsednictví a Komise zhodnotila současný stav provádění směrů dohodnutých v prosinci.

5. Evropská rada vítá rozhodnutí Severoatlantické aliance (NATO) napomáhat při výkonu průzkumných, monitorovacích a hlídkovacích činností souvisejících s neoprávněným překračováním hranic v Egejském moři a vyzývá její členy, aby tyto činnosti aktivně podporovali. EU, a zejména agentura FRONTEX by měla s NATO úzce spolupracovat.

6. V zájmu zastavení migračních toků a rozbití sítí obchodníků s lidmi a převaděčů zůstává i nadále prioritou úplné a urychlené provádění akčního plánu EU a Turecka. Turecko již podniklo kroky k provedení tohoto akčního plánu, zejména pokud jde o přístup syrských uprchlíků na turecký trh práce a sdílení údajů s EU. Počet migrantů přicházejících z Turecka do Řecka však zůstává i nadále příliš vysoký. Je zapotřebí dosáhnout výrazného a udržitelného snížení počtu případů nedovoleného překračování hranic EU z Turecka. Tato situace vyžaduje další, rozhodné úsilí, a to i ze strany Turecka, aby se zajistilo účinné provádění akčního plánu. Evropská rada vítá dohodu, které bylo dosaženo ohledně nástroje pro uprchlíky v Turecku, a vyzývá Komisi a členské státy k urychlenému provádění prioritních projektů. Vítá také pokrok dosažený při přípravě věrohodného dobrovolného programu zaměřeného na přijímání osob z humanitárních důvodů, realizovaného s Tureckem.

7. Mimo to,

a) pokud jde o vztahy s příslušnými třetími zeměmi, komplexní a individuálně uzpůsobené balíčky pobídek, které jsou v současné době vypracovávány pro konkrétní země k zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob, vyžadují plnou podporu EU i členských států. Evropská rada rovněž vyzývá Komisi, vysokou představitelku a členské státy, aby monitorovaly a řešily veškeré faktory, které by mohly podněcovat migrační toky;

b) provádění a operativní činnosti navazující na summit ve Vallettě, zejména dohodnutý seznam 16 prioritních opatření, by měly pokračovat a být posíleny;

c) syrským uprchlíkům a zemím sousedícím se Sýrií by měla být i nadále poskytována humanitární pomoc. To je naléhavá odpovědnost všech. V této souvislosti Evropská rada vítá výsledek konference na podporu Sýrie a okolního regionu, která se uskutečnila 4. února v Londýně, a vyzývá Komisi, členské státy i všechny ostatní zúčastněné země, aby urychleně splnily své závazky

d) pokračující nepřetržité proudění nelegálních migrantů po západobalkánské trase zůstává důvodem vážného znepokojení, k jehož řešení je nezbytné přijmout další společná opatření a ukončit propouštěcí přístup a nekoordinovaná opatření na této trase, a to s ohledem na humanitární důsledky pro dotčené členské státy. Rovněž je důležité nepolevit v ostražitosti ohledně potenciálního vývoje v souvislosti s jinými trasami, aby bylo možné rychle a koordinovaně reagovat;

e)Rada dne 12. února 2016 přijala doporučení. Je důležité obnovit společnými silami běžné fungování schengenského prostoru, a to s plnou podporou pro členské státy čelící složité situaci. Musíme opět dosáhnout stavu, kdy všichni členové schengenského prostoru plně uplatňují Schengenský hraniční kodex a na vnějších hranicích odepírají vstup státním příslušníkům třetích zemí, kteří nesplňují podmínky vstupu nebo nepožádali o azyl, přestože k tomu měli příležitost, s přihlédnutím ke specifickým podmínkám na námořních hranicích, a to i prováděním programu EU-Turecko;

f)zřizování a fungování hotspotů se s pomocí EU postupně zlepšuje, pokud jde o zjišťování totožnosti, registraci, snímání otisků prstů a bezpečnostní kontroly osob a cestovních dokladů; stále však ještě zbývá vykonat mnoho práce, zejména pokud jde o zprovoznění hotspotů v plném rozsahu, zajištění úplné 100% identifikace a registrace všech vstupů (včetně systematických bezpečnostních kontrol na základě evropských databází, zejména Schengenského informačního systému, jak vyžaduje právo EU), plné provádění procesu relokace, zastavení sekundárních toků nelegálních migrantů a žadatelů o azyl a zajištění značné kapacity přijímacích zařízení nezbytných pro ubytování migrantů v důstojných podmínkách po dobu, kdy se objasňuje jejich situace. Žadatelé o azyl nemají právo zvolit si členský stát, ve kterém o azyl požádají

g)humanitární situace migrantů na západobalkánské trase vyžaduje naléhavá opatření, která k jejímu zlepšení využijí všechny prostředky, jež jsou k dispozici na úrovni EU i na úrovni vnitrostátní. Za tímto účelem považuje Evropská rada za nezbytné, aby byla nyní zavedena kapacita, jež Evropské unii umožní ve spolupráci s organizacemi, jako je Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, poskytovat interně humanitární pomoc a podporu zemím, které se potýkají s přílivem velkého počtu uprchlíků a migrantů, přičemž je třeba využít zkušeností Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu. Evropská rada vítá záměr Komise předložit co nejdříve konkrétní návrhy

h)všechny prvky dohodnuté loni v prosinci by měly být urychleně prováděny, včetně rozhodnutí o relokaci a opatření k zajištění navracení a zpětného přebírání. Pokud jde o návrh týkající se "evropské pohraniční a pobřežní stráže“, je třeba práci urychlit, tak aby bylo politické dohody dosaženo během nizozemského předsednictví a aby byl nový systém zaveden co nejdříve;

i)Evropská rada vyzývá Evropskou investiční banku, aby ve spolupráci s Komisí urychleně rozpracovala návrhy ohledně možností svého přispění k reakci EU.

8.Komplexní strategie, která byla v prosinci dohodnuta, přinese výsledky pouze v případě, že všechny její prvky budou naplňovány společně, a pokud orgány a členské státy budou spolupracovat a svou činnost v plném rozsahu koordinovat. Zároveň je třeba dosáhnout pokroku při reformování stávajícího rámce EU, aby bylo možné zajistit humánní a účinnou azylovou politiku. Za tímto účelem bude v návaznosti na dnešní podrobnou debatu zintenzivněna přípravná činnost, abychom se mohli věnovat komplexní diskusi na příštím zasedání Evropské rady, kdy bude třeba na základě dokonalejšího posouzení situace stanovit další směry a přijmout příslušná opatření.