Informace o únorovém zasedání Evropské rady podané předsedou Donaldem Tuskem Evropskému parlamentu

Evropská rada
  • 24. 2. 2016
  • 16:00
  • Projev
  • 82/16
  • Vnitřní věci
  • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
  • Institucionální záležitosti
24. 2. 2016
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Úvodní projev

Poslední zasedání Evropské rady bylo obtížné, stejně jako některé jiné summity, jež se uskutečnily během mého funkčního období. Nalezli jsme sice společné řešení, ale teprve čas ukáže, zda v praxi obstojí, neboť Spojené království stojí před referendem ohledně setrvání v Evropské unii. A o tom mohou rozhodnout – a také i rozhodnou – pouze Britové. Jediné, co jsme mohli v této záležitosti učinit my, bylo dohodnout se na novém řešení pro Británii v rámci EU. A právě to jsme udělali.

Všech 28 hlav států a předsedů vlád se jednomyslně dohodlo na právně závazném a neodvolatelném řešení pro Spojené království v rámci EU a toto řešení přijalo. Rozhodnutí o novém řešení je v souladu se Smlouvami a nemůže být Evropským soudním dvorem prohlášeno za neplatné. V platnost však vstoupí pouze v případě, že Britové budou hlasovat pro setrvání v EU. Pokud odhlasují odchod, dohoda zanikne.

Dohodli jsme se, že vše bude provedeno tak, aby se neohrozily základní hodnoty Evropské unie, jako je svoboda pohybu a zásada nediskriminace, ani budoucí rozvoj hospodářské a měnové unie. Kdybych měl v tomto ohledu jakékoli pochybnosti, nikdy bych takové řešení nenavrhl.

Navzdory značným obtížím evropští lídři od jednacího stolu neodešli, neboť jsme si plně uvědomovali, co vše je ve hře: udržení Velké Británie v EU i budoucí evropská geopolitika.

Chtěl bych upřímně poděkovat předsedovi Junckerovi a jeho týmu, s nimiž jsme během celého procesu úzce spolupracovali. Dovolte mi, abych rovněž poděkoval vyjednavačům Parlamentu, kteří se angažovali v jednáních a velmi úspěšně sledovali své cíle. Jsem pevně přesvědčen, že bylo nutné Evropský parlament do tohoto procesu plně zapojit. Nikdy nezapomenu na klíčová jednání s předsedou Schulzem, vedoucím skupiny Verhofstadtem a s váženými kolegy Gualtierim a Brokem. Právě díky vám jsme v dohodě mohli zohlednit zájmy Unie jako takové. Bez vaší pomoci by tato dohoda nebyla možná a proto přijměte naše vřelé díky.

Evropská unie bude rozhodnutí obyvatel Británie respektovat. Pokud většina odhlasuje odchod z EU, pak se tak stane. Evropa se tím navždy změní. A tato změna bude k horšímu. Jedná se samozřejmě o můj osobní názor. Premiér Cameron v pondělí v Dolní sněmovně prohlásil, že nyní není doba na štěpení Západu. Zcela s ním souhlasím. Právě proto jsem se tomu snažil vší silou zabránit.

Pokud se Británie rozhodne zůstat, pak doufám, že Parlament také zajistí, aby se dohodnuté řešení odrazilo v nezbytných právních předpisech a vstoupilo v platnost.

Dovolte mi, abych se nyní věnoval migrační krizi. Vedoucí představitelé se shodli, že prioritou zůstává i nadále společný akční plán s Tureckem a že musíme učinit vše, co je v našich silách, aby byl úspěšný. V podstatě to znamená, že počet přicházejících osob, který je i nadále vysoký, se musí snížit, a to urychleně. A to je i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli uspořádat dne 7. března mimořádné zasedání s Tureckem.

Jednání lídrů se zaměřila na dosažení konsensu v této otázce. K tomu je v první řadě třeba vyvarovat se soubojů o plány A, B nebo C. Takové počínání je naprosto nesmyslné, neboť Evropu jen rozděluje a nepřispívá k nalezení řešení. Namísto toho musíme hledat způsob, jak rozdílné přístupy sloučit. Lepší řešení, než jakým je komplexní evropský plán, totiž nenajdeme.

Nicméně evropské řešení nespočívá jen na rozhodnutích z Bruselu. Spočívá také, ba dokonce především, na rozhodnutích jednotlivých členských států. Musíme tuto skutečnost akceptovat, ale zároveň bychom se měli snažit uvedená rozhodnutí lépe koordinovat. Smyslem Evropské unie je spolupráce nás všech.

V neposlední řadě pak musíme dodržovat pravidla a právní předpisy, které jsme všichni společně přijali. A to se netýká jen rozhodnutí o relokacích, ale také potřeby postupně opět dosáhnout stavu, kdy všichni členové schengenského prostoru plně uplatňují Schengenský hraniční kodex. Není pochyb o tom, že je nutné Schengen obnovit. A to bude vyžadovat finance, čas a obrovské politické úsilí. Je možné, že některé země nebudou schopny se s tímto úkolem vypořádat. Evropa jim však bude připravena pomoci. Musíme investovat do Schengenu, nikoli do jeho zhroucení. Jeho budoucnost bude jednou z klíčových otázek, o nichž budou lídři jednat na zasedání dne 7. března.

Nezávisle na tom vedoucí představitelé potvrdili, že je nutné zachovat tok humanitární pomoci do Sýrie a syrským uprchlíkům v regionu. Kvitovali jsme s uspokojením londýnskou dárcovskou konferenci. Dvě třetiny finančních prostředků, které na ní byly přislíbeny, pocházely z Evropy. Lídři se dohodli, že urychleně podniknou kroky nezbytné k uvolnění 3,3 miliard eur přislíbených na rok 2016 a 3 miliard eur, jež byly přislíbeny na pomoc uprchlíkům v Turecku. Odpovědnost však nespočívá pouze na Evropě, a proto budu na zasedáních skupiny G7 a G20, jež se uskuteční v průběhu letošního roku, nadále usilovat o globální reakci.

Na závěr bych na vás chtěl apelovat: nedovolme, aby bouřlivé období zmařilo naše úsilí. Nemůžeme pouze vyčkávat a přihlížet. Evropa vstoupila do jednoho z nejriskantnějších období své historie, a proto musíme jednat odhodlaně. Spoléhám na vaši podporu. Děkuji vám. 

Poznámky na závěr

Obě otázky, kterými se dnes zabýváme, tedy řešení pro Spojené království a migrace, spolu úzce souvisí. Je naprosto jasné, že způsob, jakým se postavíme k migrační krizi a budeme ji řešit, bude mít klíčový význam pro kampaň před referendem. Všichni, kdo chtějí zachovat jednotu Evropské unie, jednotu celého Západu, a kdo cítí, že se nacházíme v historickém okamžiku, by měli takový společný projekt se vší vehemencí podpořit.

Společným projektem mám na mysli efektivní plnění našich rozhodnutí, plné dodržování Schengenského kodexu a společné kroky s Tureckem. Pokud by někdo tuto formující se svornost v otázce migrační krize narušil již v zárodku, mohl by tím de facto přispět k odchodu Spojeného království.

Jak jsem již uvedl: dohoda o řešení pro Spojené království vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Britové odhlasují setrvání v EU. Pokud však odhlasují odchod, dohoda zanikne. V takovém případě by nikdo neměl podléhat mylnému dojmu. Nejednalo se o první z mnoha kol jednání o řešení pro Spojené království v EU. Toto kolo bylo první, ale i poslední. Žádné další už nebude. Děkuji vám za pozornost.