Společné prohlášení ministrů spravedlnosti a vnitra členských států EU a zástupců orgánů EU k teroristickým útokům, k nimž došlo v Bruselu dne 22. března 2016

Rada EU
  • 24. 3. 2016
  • 19:10
  • Prohlášení a vyjádření
  • 158/16
  • Spravedlnost
  • Vnitřní věci
24. 3. 2016
Kontakt pro tisk

Romain Sadet
tiskový referent (spravedlnost; vnější komunikace)
+32 22818914
+32 473865437

Vyjadřujeme zděšení nad útoky, které se udály v Bruselu dne 22. března 2016. Jsme těmito hrůznými teroristickými činy otřeseni a důrazně je odsuzujeme. Obětem těchto útoků, jejich rodinám a přátelům projevujeme nejhlubší soustrast. Belgii, jejímu obyvatelstvu a zejména městu Brusel vyslovujeme svou podporu a solidaritu. Jsme odhodláni nepolevit v našem společném boji proti terorismu. Jak uvedli hlavy států a předsedové vlád, jakož i vedoucí představitelé evropských orgánů, jedná se o útok na naši otevřenou demokratickou společnost. Své hodnoty budeme prosazovat rovněž v boji proti terorismu.

Dnes nám belgické orgány sdělily, jakým způsobem této krizi čelí, a projednali jsme, co lze vyvodit z opakujících se rysů teroristických útoků a podpůrných sítí.

S ohledem na tyto události a vědomi si značného pokroku, kterého již bylo dosaženo na úrovni členských států i na úrovni EU, pokud jde o zvýšení naší společné schopnosti bojovat proti terorismu, jsou ministři přesvědčeni o potřebě:

1.             neprodleně dále stavět na spojeném úsilí na vnitrostátní úrovni v zájmu vyšetřování sítí zapojených do pařížských a bruselských útoků a jiných podobných sítí;

2.             přijmout v dubnu roku 2016 směrnici o jmenné evidenci cestujících a naléhavě ji provést, čímž se zajistí, že složky pro informace o cestujících si budou údaje vyměňovat co možná nejdříve;

3.             odhodlaně pokračovat v dosavadní práci na brzkém dokončení právních předpisů týkajících se boje proti terorismu, systematických kontrol na vnějších hranicích schengenského prostoru, kontroly nabývání a držení střelných zbraní, rozšíření Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) na státní příslušníky třetích zemí; na provedení akčního plánu financování boje proti terorismu, v boji proti falšování dokladů a na plném provádění stávajících pravidel EU ohledně prekurzorů výbušnin a v další spolupráci v boji proti terorismu mezi Evropskou unií a Tureckem a zeměmi severní Afriky, Blízkého východu a západního Balkánu;

4.             podle potřeby sdílet informace s dopravními orgány a provozovateli, aby posouzení rizik mohla být prováděna efektivním a účinným způsobem a aby zmírňující opatření mohla být podle potřeby přizpůsobena potenciálnímu ohrožení dopravy;

5.             naléhavě zvýšit systematické dodávání informací do evropských a mezinárodních databází v oblasti bezpečnosti, cestovních aktivit a migrace, jejich důsledné využívání a interoperabilitu, a to s plným využitím technického vývoje a včetně záruk ochrany soukromí od samého počátku. To je významné zejména pro spolehlivé ověření totožnosti. Komise v nadcházejících týdnech předloží sdělení o inteligentních hranicích a interoperabilitě. V této souvislosti by se měla uspíšit práce na vývoji celoevropského systému automatického rozpoznávání otisků prstů začleněného do Schengenského informačního systému (SIS). Protiteroristický koordinátor EU, předsednictví, Komise, příslušné agentury a odborníci spojí síly, aby do června roku 2016 předložili konkrétní výsledky, zejména pokud jde o zlepšení shromažďování, ověřování a propojování informací v oblasti boje proti terorismu.

6.             prioritně nalézt způsoby k zajištění a rychlejšímu a efektivnějšímu získávání digitálních důkazů zintenzivněním spolupráce se třetími zeměmi a poskytovateli služeb aktivními na evropském území s cílem posílit dodržování právních předpisů EU a členských států a přímé kontakty s donucovacími orgány. Konkrétní opatření pro řešení této složité otázky budou vymezena na červnovém zasedání Rady;

7.             pokračovat v rozvoji účinných preventivních opatření, zejména zlepšováním včasného odhalování známek radikalizace na místní úrovni a bojem proti rétorice Dá'iš, a to zvláště komunikačními strategiemi a rozvojem spolehlivých programů rehabilitace. Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci a síť pro strategickou komunikaci v tomto ohledu dále posílí podporu realizujícím osobám, občanské společnosti a členským státům. Komise zintenzivní práci se společnostmi působícími v oblasti informačních technologií, zejména na internetovém fóru EU, v boji proti teroristické propagandě a při vypracovávání kodexu chování proti nenávistným projevům online do června roku 2016;

8.             plně podpořit práci protiteroristické skupiny, zejména dalším urychlením zřízení vyhrazené platformy pro mnohostrannou výměnu informací v reálném čase;

9.             pravidelněji využívat společných vyšetřovacích týmů, které prokázaly svou užitečnost po útocích v Paříži, s cílem koordinovat vyšetřování a shromažďovat a vyměňovat si důkazy;

10.         ustavit společný styčný tým vnitrostátních odborníků na boj proti terorismu v rámci Evropského centra pro boj proti terorismu při Europolu (ECTC) s cílem podpořit donucovací orgány členských států při vyšetřování širších evropských a mezinárodních rozměrů stávající teroristické hrozby, přičemž členské státy se vyzývají, aby do tohoto týmu vyslali odborníky; Tým bude využívat schopností Europolu v oblasti vymáhání práva ke sledování hrozby ze strany zahraničních bojovníků, toků financování terorismu a nelegálních střelných zbraní, jakož i propagandy online.