Schengenský hraniční kodex: Rada přijala nařízení k posílení kontrol na vnějších hranicích

Rada EU
  • 7. 3. 2017
  • 10:40
  • Tisková zpráva
  • 113/17
  • Vnitřní věci
7. 3. 2017
Kontakt pro tisk

Veronica Huertas Cerdeira
tisková referentka (vnitřní věci; koordinace boje proti terorismu)
+32 22814548
+32 470882199

Dne 7. března 2017 přijala Rada nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex s ohledem na posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází.

„Posílení našich kontrol na vnějších hranicích je významným nástrojem pro boj proti hrozbě terorismu v Evropě a pro zvýšení bezpečnosti našich občanů. Systematické kontroly na vnějších hranicích nám poskytnou prostředky pro řešení případných rizik pro vnitřní bezpečnost včetně rizik představovaných navracejícími se zahraničními teroristickými bojovníky.“

Carmelo Abela, maltský ministr vnitra a národní bezpečnosti

Tato změna ukládá členským státům povinnost provádět systematické kontroly všech osob, včetně osob požívajících práva na volný pohyb podle právních předpisů EU (tedy občanů EU a jejich rodinných příslušníků, kteří nejsou občany EU), při překračování vnějších hranic, za použití příslušných databází. Databáze, za jejichž použití budou prováděny kontroly, zahrnují Schengenský informační systém (SIS) a databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD). Tyto kontroly rovněž umožní členským státům ověřit, že dané osoby nepředstavují hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví. Tato povinnost se uplatní na všech vnějších hranicích (vzdušných, námořních a pozemních) jak při vstupu, tak i při výstupu.

Pokud by však systematické nahlížení do databází mělo nepřiměřený dopad na plynulost provozu na námořních a pozemních hranicích, mohou členské státy provádět pouze cílené kontroly na základě databází za předpokladu, že takový postup nepovede k ohrožení vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku, mezinárodních vztahů členských států nebo veřejného zdraví.

Pokud jde o vzdušné hranice, mohou členské státy provádět cílené kontroly na základě databází pouze po přechodné období šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Toto období může být prodlouženo až na 18 měsíců ve výjimečných a konkrétních případech, pokud existují problémy v oblasti infrastruktury, které vyžadují delší období pro provedení nezbytných změn.

Další kroky

Nyní je třeba, aby Rada a Evropský parlament přijaté nařízení podepsaly. Podepsaný text bude zveřejněn v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost o 20 dní později.

Souvislosti

Toto nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex, předložila Evropská komise v prosinci roku 2015. Je reakcí na nárůst teroristických hrozeb a na výzvu Rady obsaženou v jejích závěrech z 9. a 20. listopadu 2015 k cílené revizi Schengenského hraničního kodexu v kontextu reakce na „zahraniční teroristické bojovníky“.

Členské státy jsou sice již povinny z důvodu veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti systematicky kontrolovat státní příslušníky třetích zemí za použití všech databází při vstupu, ale platná ustanovení nestanoví, že se taková kontrola za použití všech databází má provádět i při výstupu. Osoby s právem volného pohybu navíc podléhají jen minimálním kontrolám za účelem stanovení jejich totožnosti. Tato změna sladí povinnosti provádět systematické kontroly státních příslušníků třetích zemí, jakož i osob požívajících práva na volný pohyb, a to jak na vstupu, tak při výstupu.

Tato změna znamená větší využití Schengenského informačního systému, databáze Interpolu týkající se odcizených a ztracených cestovních dokladů a vnitrostátních databází za účelem zlepšení bezpečnosti EU a jejích občanů.