Nerostné suroviny pocházející z oblastí konfliktů: Rada přijala nová pravidla s cílem omezit financování ozbrojených skupin

  • 3. 4. 2017
  • 10:15
  • Tisková zpráva
  • 181/17
  • Mezinárodní obchod a cla
3. 4. 2017
Kontakt pro tisk

Maria Tomasik
tisková referentka
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Dne 3. dubna 2017 přijala Rada nařízení, jehož cílem je zastavit financování ozbrojených skupin založené na obchodování s nerostnými surovinami, které pocházejí z oblastí konfliktů.

Nařízení ukládá společnostem v EU, aby přistupovaly odpovědně k volbě svých zdrojů, pokud jde o dovoz cínu, tantalu, wolframu a zlata, a aby zajistily, že jejich dodavatelské řetězce nebudou přispívat k financování ozbrojených konfliktů. Tato pravidla o „náležité péči“ začnou být závazná k 1. lednu 2021, avšak dovozci se vybízejí, aby se jimi začali řídit co nejdříve.

Cín, tantal, wolfram a zlato nacházejí využití ve výrobcích běžné spotřeby, jako jsou mobilní telefony, automobily nebo šperky. V oblastech postižených konflikty a ve vysoce rizikových oblastech ozbrojené skupiny často používají nucenou práci k těžbě těchto nerostů, jejichž prodejem pak získávají finanční prostředky na svou činnost. Účelem nového nařízení je zajistit zpětnou vysledovatelnost výrobků, a odříznout tak ozbrojené skupiny od jednoho z hlavních zdrojů příjmů.

Tímto nařízením se zavádějí jasné povinnosti ohledně zodpovědného získávání zdrojů během „předvýrobní“ fáze produkce, která obnáší těžbu a rafinaci uvedených nerostů. Nařízení se bude vztahovat nejméně na 95 % z celkového objemu dovozu kovů a nerostů do EU, přičemž drobní dovozci budou z jeho působnosti vyňati. Příslušné orgány budou provádět kontroly, jimiž zajistí, aby unijní dovozci minerálů a kovů své povinnosti náležité péče dodržovali.

Navíc bude Komise provádět řadu dalších opatření, jimiž bude náležitá péče dále posílena v případě velkých i malých společností v EU, které ve „výrobní“ fázi produkce uvedené nerosty používají jako komponenty při vlastní výrobě zboží. Kromě toho Komise vypracuje příručku obsahující nezávazné pokyny, na jejichž základě budou moci společnosti, zejména malé a střední podniky, snáze identifikovat oblasti postižené konfliktem a vysoce rizikové oblasti.

Nařízení vychází z pokynů OECD z roku 2011, v nichž je stanoven mezinárodní referenční cíl pro náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce. Znění přijaté Radou je výsledkem dohody s Evropským parlamentem, jíž bylo dosaženo v listopadu 2016 a kterou Parlament následně schválil hlasováním na plenárním zasedání 16. března 2017.