Juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted er omfattet af regler for beskyttelse af personoplysninger, ophavsret og Rådets ansvarsfraskrivelse.

Søgning på eller brug af dette websted indebærer fuld accept af nedenstående generelle betingelser.

Beskyttelse af personoplysninger

Rådet ønsker at respektere privatlivets fred. Beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med Rådets behandling af personoplysninger er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000, der fastlægger de principper og forpligtelser, som de europæiske institutioner skal overholde, når de behandler personoplysninger, og Rådets afgørelse 644/2004 af 13. september 2004, der fastlægger yderligere gennemførelsesregler vedrørende databeskyttelse for så vidt angår Rådet.

Ved "personoplysninger" forstås alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved "identificerbar person" forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er karakteristiske for denne persons identitet.

I princippet skal brugeren ikke afgive nogen personoplysninger for at få adgang til de oplysninger, der er tilgængelige på eller via Rådets websted. For at gøre brug af visse onlinetjenester, f.eks. anmode om et besøg i Rådet eller sende et spørgsmål til Tjenesten for Information af Offentligheden, kan du dog blive bedt om at afgive oplysninger om dig selv som f.eks. kontaktoplysninger (fornavn og efternavn, profession, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer eller nationalitet) ved udfyldelsen af en formular. Rådet indsamler kun sådanne personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde det præcise formål, der er angivet for hver onlinetjeneste.

For hver enkelt onlinetjeneste fremgår oplysningerne om den dataansvarlige (den person, der er ansvarlig for behandlingen af de data, der indsamles om dig) af en erklæring om databeskyttelse, der offentliggøres af den enkelte tjeneste, og/eller af et offentligt register over databehandlinger, der føres af institutionens databeskyttelsesansvarlige.

I webstedets PRADO-afsnit vises kun (dele af) dokumentmodeller, som officielt er indgivet af et deltagerland (dokumentejer) med henblik på offentliggørelse på internettet. Ægte personoplysninger anvendes ikke, hvis det ikke er nødvendigt. For at sikre beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger, når der anvendes ægte dokumenter (i modsætning til modeller), sikres det så vidt muligt, at oplysninger, der kan identificere en person, ikke er læselige, medmindre detaljer i personoplysninger er det centrale i bidraget.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende eller at få yderligere oplysninger, kan du henvende dig direkte til den pågældende dataansvarlige. Du kan også kontakte Rådets databeskyttelsesansvarlige for at få en udtalelse om de databehandlinger, der enten vedrører dig eller foretages af dig. Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket som følge af behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som er den uafhængige kontrolmyndighed.

Dette websted indeholder undertiden links til andre internetsteder. Rådet har ingen kontrol over sådanne steder og anbefaler derfor, at du tjekker disses privatlivspolitik.

Cookies

Dette websted benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google, Inc., for at hjælpe med til at analysere brugen af webstedet og Siteimprove til at finde og rette adgangsfejl. Flere oplysninger: se vores politik vedrørende cookies.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Rådet vil med dette websted give offentligheden bedre adgang til oplysninger om Rådets aktiviteter og Rådets politik i almindelighed. Vi tilstræber, at oplysningerne er rettidige og korrekte. Rådet påtager sig imidlertid intet ansvar for materialet på webstedet. Materialet er

  • oplysninger af udelukkende generel karakter, som ikke vedrører nogen bestemt enkeltpersons eller enheds særlige forhold
  • ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændigt, korrekt eller ajourført
  • undertiden knyttet til eksterne websteder, som Rådets tjenestegrene ikke har kontrol over, og som Rådet ikke påtager sig noget ansvar for
  • ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, er en nøjagtig gengivelse af en officielt vedtaget tekst. Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i de elektroniske udgaver af Den Europæiske Unions Tidende, anses for retsgyldig.

Vi tilstræber så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være blevet skabt eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores tjeneste ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af sådanne problemer. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, retter vi dem. Rådet påtager sig imidlertid intet ansvar for direkte eller indirekte skade som følge af brugen af dette websted.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er ikke at begrænse Rådets ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national eller europæisk lovgivning, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge artikel 340 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).