Hvad laver EU-Rådet?

1. Forhandler og vedtager EU-lovgivning

Rådet er en vigtig beslutningstager i EU.

Det forhandler og vedtager retsakter, som oftest sammen med Europa-Parlamentet efter den almindelige lovgivningsprocedure, også kaldet fælles beslutningstagning. Fælles beslutningstagning bruges på politikområder, hvor EU har enekompetence eller deler kompetencen med medlemsstaterne. I disse tilfælde lovgiver Rådet på grundlag af forslag fra Europa-Kommissionen.

2. Koordinerer medlemsstaternes politikker

Rådet er ansvarligt for at koordinere medlemsstaternes politikker på særlige områder, f.eks.:

  • økonomiske politikker og finanspolitikker: Rådet koordinerer medlemsstaternes økonomiske politikker og finanspolitikker for at styrke den økonomiske styring i EU, overvåger deres budgetpolitik og styrker EU's finanspolitiske rammer samt beskæftiger sig også med euroens retlige og praktiske aspekter, finansmarkederne og kapitalbevægelserne
  • uddannelse, ungdom, kultur og sport: Rådet vedtager EU's politikrammer og arbejdsplaner på disse områder, hvor prioriteterne for samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen opstilles
  • beskæftigelsespolitik: Rådet fastlægger hvert år retningslinjer og henstillinger til medlemsstaterne på grundlag af Det Europæiske Råds konklusioner om beskæftigelsessituationen i EU

3. Udformer EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Rådet definerer og gennemfører EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik på grundlag af retningslinjer fra Det Europæiske Råd. Dette omfatter også EU's udviklingsbistand og humanitære bistand, forsvar og handel. Sammen med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik sikrer Rådet, at EU's optræden udadtil fremstår som en helhed og er sammenhængende og effektiv. 

4. Indgår internationale aftaler

Rådet giver Kommissionen mandat til på EU's vegne at forhandle aftaler mellem EU og ikke-EU-lande og internationale organisationer. Når forhandlingerne er afsluttet, træffer Rådet beslutning om undertegnelse og indgåelse af aftalen på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Rådet vedtager også den endelige afgørelse om at indgå aftalen, når Europa-Parlamentet har givet sin godkendelse (kræves på områder med fælles beslutningstagning), og den er ratificeret af alle EU-medlemsstater.

Disse aftaler kan dække en bred vifte af områder, som f.eks. handel, samarbejde og udvikling, eller de kan omhandle specifikke emner såsom tekstiler, fiskeri, told, transport, videnskab og teknologi osv. 

5. Vedtager EU's budget

Rådet vedtager EU's budget sammen med Europa-Parlamentet.

Budgetperioden dækker et kalenderår. Det vedtages som regel i december og træder i kraft den 1. januar det følgende år.