Rådet for Konkurrenceevne (Konkurrenceevnerådet)

EU-Rådet

Rådet for Konkurrenceevne arbejder for at forbedre konkurrenceevnen og øge væksten i EU. Det varetager 4 overordnede politikområder: det indre marked, industri, forskning og innovation samt rummet.

Hvordan fungerer Rådet for Konkurrenceevne?

Alt efter dagsordenen består Rådet for Konkurrenceevne af ministrene for handel, økonomi, industri, forskning og innovation og rummet fra alle medlemsstaterne. De relevante EU-kommissærer deltager også i samlingerne.

Der er mindst 4 samlinger om året.

Om Europas konkurrenceevnepolitik

I sin rolle som beslutningstager søger Rådet at styrke EU's konkurrenceevne og vækst. Derved dækker det meget forskellige politikområder, f.eks. det indre marked, industri, forskning og innovation samt rummet.

I det indre marked arbejder Rådet som lovgiver på at fjerne hindringer, som står i vejen for grænseoverskridende strømme af produkter, arbejdskraft, kapital og tjenesteydelser.

På industriområdet kombinerer Rådet en horisontal tilgang, der har til formål at integrere industripolitiske spørgsmål i alle andre relevante EU-politikker, med en sektorspecifik tilgang, som tager hensyn til de enkelte sektorers særlige behov.

Rådet arbejder på at forbedre erhvervsmiljøet, især for SMV'er. Det gør det som medlovgiver vedrørende specifikke tiltag, der er rettet mod SMV'er, såsom forbedring af adgangen til finansiering, bekæmpelse af bureaukrati og fremme af innovation.

Hvad angår forskning, innovation og rummet søger Rådet at styrke den europæiske industris videnskabelige og teknologiske grundlag og derved øge dens internationale konkurrenceevne, væksten og beskæftigelsen. Rådet samarbejder også med Det Europæiske Rumagentur om at udvikle den europæiske rumpolitik.

Det estiske formandskabs prioriteter

Det estiske formandskab planlægger at afslutte godkendelsen af forordningen om ubegrundet geoblokering på det indre marked. Det har også til hensigt at påbegynde de indledende drøftelser om reformpakken om selskabsret.

På området teknisk harmonisering vil det estiske formandskab arbejde på forslaget om typegodkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer.

Det estiske formandskab vil koncentrere sig om anden reformpakke om ophavsret. Det vil også fremme integreringen af industripolitik i EU's strategiske initiativer og føre drøftelser med henblik på det videre forløb med at styrke EU's industri og øge konkurrenceevnen.

Med hensyn til forskning er det højest prioriterede emne for det estiske formandskab midtvejsevalueringen af Den Europæiske Unions rammeprogram for forskning og innovation, Horisont 2020. Det vil bidrage til drøftelserne om fremtiden for EU's rumprogram, Copernicus.