Rådet for Konkurrenceevne (Konkurrenceevnerådet)

EU-Rådet

Rådet for Konkurrenceevne arbejder for at forbedre konkurrenceevnen og øge væksten i EU. Det varetager 4 overordnede politikområder: det indre marked, industri, forskning og innovation samt rummet.

Hvordan fungerer Rådet for Konkurrenceevne?

Alt efter dagsordenen består Rådet for Konkurrenceevne af ministrene for handel, økonomi, industri, forskning og innovation og rummet fra alle medlemsstaterne. De relevante EU-kommissærer deltager også i samlingerne.

Der er mindst 4 samlinger om året.

Om Europas konkurrenceevnepolitik

I sin rolle som beslutningstager søger Rådet at styrke EU's konkurrenceevne og vækst. Derved dækker det meget forskellige politikområder, f.eks. det indre marked, industri, forskning og innovation samt rummet.

I det indre marked arbejder Rådet som lovgiver på at fjerne hindringer, som står i vejen for grænseoverskridende strømme af produkter, arbejdskraft, kapital og tjenesteydelser.

På industriområdet kombinerer Rådet en horisontal tilgang, der har til formål at integrere industripolitiske spørgsmål i alle andre relevante EU-politikker, med en sektorspecifik tilgang, som tager hensyn til de enkelte sektorers særlige behov.

Rådet arbejder på at forbedre erhvervsmiljøet, især for SMV'er. Det gør det som medlovgiver vedrørende specifikke tiltag, der er rettet mod SMV'er, såsom forbedring af adgangen til finansiering, bekæmpelse af bureaukrati og fremme af innovation.

Hvad angår forskning, innovation og rummet søger Rådet at styrke den europæiske industris videnskabelige og teknologiske grundlag og derved øge dens internationale konkurrenceevne, væksten og beskæftigelsen. Rådet samarbejder også med Det Europæiske Rumagentur om at udvikle den europæiske rumpolitik.

Prioriteter for Rådet for Konkurrenceevne under det maltesiske formandskab

Det maltesiske formandskab planlægger at gøre fremskridt med de lovgivningssager, der blev forelagt i maj 2015 under strategien for et digitalt indre marked og 28. oktober 2015 under strategien for det indre marked for varer og tjenesteydelser.

Det vil prioritere e-handelspakken og fortsætte drøftelserne om den foreslåede forordning om grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked. Det vil også fortsætte drøftelserne om ophavsretreformen.

Desuden agter det maltesiske formandskab at bygge videre på det arbejde, som det slovakiske formandskab har udført med et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse med henblik på at nå til en generel indstilling.

Desuden planlægger det maltesiske formandskab at nå til enighed om en række af Rådets konklusioner om en rumstrategi for Europa.