Rådet (økonomi og finans, Økofinrådet)

EU-Rådet

Rådet (økonomi og finans) har ansvaret for EU's politik på tre hovedområder: økonomisk politik, beskatningsspørgsmål og regulering af finansielle tjenesteydelser.

Hvordan fungerer Økofinrådet?

Økofinrådet består af alle EU-landenes økonomi- og finansministre. De relevante EU-kommissærer deltager også i samlingerne.

Der holdes også særlige samlinger i Økofinrådet, hvor EU-landenes finansministre og EU-kommissæren for finansiel programmering og budget deltager, og hvor EU's årlige budget udarbejdes.

Økofinrådet samles normalt én gang om måneden.

Om den økonomiske og finansielle politik

Eurogruppen

Eurogruppen - et uformelt organ, hvor ministrene fra euroområdet mødes for at drøfte spørgsmål vedrørende euroen

Rådet (økonomi og finans), også kendt som Økofinrådet, er ansvarligt for den økonomiske politik, beskatningsspørgsmål, finansielle markeder og kapitalbevægelser og de økonomiske forbindelser med lande uden for EU.

Det udarbejder også EU's årlige budget og håndterer de juridiske og praktiske aspekter af den fælles valuta, euroen.

Økofinrådet samordner EU-landenes økonomiske politikker, fremmer konvergens i deres økonomiske resultater og overvåger deres budgetpolitikker.

Det koordinerer også EU's holdninger med henblik på internationale møder såsom G20, Den Internationale Valutafond og Verdensbanken. Det er desuden ansvarligt for de finansielle aspekter af internationale forhandlinger om tiltag til bekæmpelse af klimaændringer.

Det estiske formandskabs prioriteter

Det estiske formandskab vil fokusere på at modernisere momssystemet. Det vil søge at opnå politisk enighed om udkast til lovgivning om e-publikationer og den generelle ordning for omvendt betalingspligt. Der tilstræbes også en aftale om de vigtigste elementer i forslaget om moms på e-handel. Formandskabet vil også indlede drøftelser om forslagene om det endegyldige momssystem og nedsatte satser.

Det estiske formandskab agter at gennemføre analysen af den midtvejsrevision af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, som Kommissionen har forelagt, og forberede Rådets konklusioner.

Sideløbende med det fortsatte arbejde med pakken om risikobegrænsning baner det estiske formandskab også vej for etablering af indskudsforsikringsordningen. Det sigter mod at nå til politisk enighed med Europa-Parlamentet om mere presserende spørgsmål i pakken om risikobegrænsning. For så vidt angår de øvrige dele af pakken sigter det mod at nå frem til en generel indstilling i Rådet. Estland vil under formandskabet fortsætte arbejdet med udkastet til den europæiske indskudsforsikringsordning.

Det estiske formandskab vil også tage sig af forslag affødt af revisionen af forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre. Det vil gå videre med forslaget om finansielle formidleres oplysningspligt om skatteundgåelsesmetoder, og det har til hensigt at arbejde videre med den fælles EU-liste over ikkesamarbejdsvillige tredjelande.

Med hensyn til EU's budget for 2018 agter det estiske formandskab at opnå en omfattende og rettidig aftale, der tager hensyn til EU's behov og sikrer gennemførelse af politikkerne.

Det estiske formandskab vil i samarbejde med det næste formandskab, Bulgarien, fastlægge tidsplanen for den økonomiske politik i det kommende europæiske semester.