Rådet (miljø)

EU-Rådet

Rådet (miljø), også kaldet Miljørådet, har ansvaret for EU's miljøpolitik, bl.a. miljøbeskyttelse, forsigtig brug af ressourcerne og beskyttelse af menneskers sundhed. Det beskæftiger sig også med internationale miljøspørgsmål, især inden for klimaændringer.

Hvordan arbejder Rådet (miljø)?

Miljørådet er sammensat af de ministre, der har ansvar for spørgsmål, som specifikt vedrører miljø. Europa-Kommissionen er repræsenteret på samlingerne ved miljøkommissæren og klimakommissæren.

Der er generelt fire samlinger i Miljørådet om året.

Om miljøpolitik

I sin rolle som beslutningstager har Rådet sammen med Europa-Parlamentet ansvaret for at vedtage ambitiøs miljølovgivning, som beskytter naturlige levesteder, holder luften og vandet rent, sikrer korrekt affaldsbortskaffelse, forbedrer kendskabet til giftstoffer og hjælper virksomheder med omlægningen til en bæredygtig økonomi.

Rådet sørger også for, at miljøaspekter integreres korrekt i andre EU-politikker, f.eks. politikkerne for industri, landbrug, transport, energi og tjenesteydelser.

På internationalt plan stræber EU og dets medlemslande efter at sikre, at EU's miljøstandarder afspejles i internationale miljø- og klimaaftaler. I den forbindelse er det Rådets opgave at udarbejde EU's holdninger med henblik på internationale konferencer og klimaforhandlinger.

Prioriteter i Rådet (miljø) under det maltesiske formandskab

Under det maltesiske formandskab vil der på Miljørådets dagsorden være fokus på initiativer i forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Heri indgår det videre arbejde med forslaget om revision af emissionshandelssystemet (ETS) samt med sektorer, der ikke er omfattet af ETS, som f.eks. forordningen om indsatsfordeling og forordningen om arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug. Disse redskaber vil bidrage til at sikre overholdelsen af EU's forpligtelser i Parisaftalen om klimaændringer.

Formandskabet vil også have som mål at fremme forhandlingerne om forslagene i pakken om cirkulær økonomi.