Rådet (miljø)

EU-Rådet

Rådet (miljø), også kaldet Miljørådet, har ansvaret for EU's miljøpolitik, bl.a. miljøbeskyttelse, forsigtig brug af ressourcerne og beskyttelse af menneskers sundhed. Det beskæftiger sig også med internationale miljøspørgsmål, især inden for klimaændringer.

Hvordan arbejder Rådet (miljø)?

Miljørådet er sammensat af de ministre, der har ansvar for spørgsmål, som specifikt vedrører miljø. Europa-Kommissionen er repræsenteret på samlingerne ved miljøkommissæren og klimakommissæren.

Der er generelt fire samlinger i Miljørådet om året.

Om miljøpolitik

I sin rolle som beslutningstager har Rådet sammen med Europa-Parlamentet ansvaret for at vedtage ambitiøs miljølovgivning, som beskytter naturlige levesteder, holder luften og vandet rent, sikrer korrekt affaldsbortskaffelse, forbedrer kendskabet til giftstoffer og hjælper virksomheder med omlægningen til en bæredygtig økonomi.

Rådet sørger også for, at miljøaspekter integreres korrekt i andre EU-politikker, f.eks. politikkerne for industri, landbrug, transport, energi og tjenesteydelser.

På internationalt plan stræber EU og dets medlemslande efter at sikre, at EU's miljøstandarder afspejles i internationale miljø- og klimaaftaler. I den forbindelse er det Rådets opgave at udarbejde EU's holdninger med henblik på internationale konferencer og klimaforhandlinger.

Prioriteter i Rådet (miljø) under det slovakiske formandskab

Under det slovakiske formandskab vil der på Miljørådets dagsorden være fokus på lavemissionsøkonomi, idet man vil følge drøftelserne om forslagene til revision af ETS-sektoren. Miljørådet vil også arbejde med andre forslag vedrørende emissioner: de sektorer, der ikke er omfattet af emissionshandelssystemet, og reduktion af drivhusgasemissioner fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug.

Inden for klimaændringer er det en af formandskabets prioriteter at følge op på ratifikationen af Parisaftalen. Det vil også arbejde hen imod omstillingen til den cirkulære økonomi.