Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

EPSCO-Rådet arbejder for at øge beskæftigelsesniveauet og forbedre leve- og arbejdsvilkårene og sikrer således et højt sundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau i EU.

Hvordan fungerer EPSCO-Rådet?

EPSCO-Rådet består af alle EU-landenes ministre for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik. De relevante EU-kommissærer deltager også i samlingerne.

Der er normalt 4 EPSCO-samlinger om året. To af samlingerne er som regel forbeholdt beskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedspolitik.

Om beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik

Det overordnede mål for EU's indsats er at højne levestandarden og livskvaliteten for borgerne, især ved at sikre arbejdspladser af høj kvalitet, et højt niveau af social beskyttelse og sundhedsbeskyttelse og beskyttelse af forbrugernes interesser.

På det beskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedspolitiske område er Rådet ansvarligt for at udarbejde årlige retningslinjer for beskæftigelsen, som medlemslandene tager hensyn til i deres nationale politikker. Sammen med Europa-Parlamentet vedtager det også lovgivning, der skal forbedre arbejdsvilkårene, den sociale inklusion og ligestillingen mellem kønnene.

EU-landene har det fulde ansvar for at udforme deres sundhedspolitikker og tilrettelægge og levere sundhedsydelser, men Rådet er sammen med Europa-Parlamentet ansvarligt for at vedtage lovgivning om kvaliteten og sikkerheden i forbindelse med menneskelige organer og blod, patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser og kvaliteten og sikkerheden i forbindelse med lægemidler og medicinsk udstyr.

På forbrugerbeskyttelsesområdet vedtager Rådet sammen med Europa-Parlamentet regler for hele EU, der skal beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser.

Det estiske formandskabs prioriteter

Det estiske formandskab ser med tilfredshed på Europa-Kommissionens forslag om den europæiske søjle for sociale rettigheder. Det agter at gå videre med drøftelserne om godkendelse af søjlen på politisk plan i Rådet.

Det estiske formandskab vil fortsætte arbejdet med at ajourføre og forenkle forordningerne om koordinering af de sociale sikringsordninger. For at give personer mulighed for at modtage deres ydelser hurtigere, når de flytter mellem EU-lande, planlægger formandskabet at arbejde på elektronisk udveksling af socialsikringsoplysninger mellem EU-landene.

Formandskabet sigter endvidere mod at gennemføre frugtbare forhandlinger om udstationeringsdirektivet.

Med henblik på at begrænse eksponeringen for kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet finder formandskabet det vigtigt at fastsætte grænseværdier for yderligere farlige stoffer i EU. Det agter således at ændre direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener som en af formandskabets prioriteter.

Med hensyn til sundhed stiler det estiske formandskab mod at videreføre drøftelserne mellem medlemsstaterne om at mindske alkoholrelaterede skader. For at skabe de nødvendige forudsætninger for, at sundhedsdata i videre omfang kan anvendes og overføres på tværs af grænserne i behandlingsøjemed og med henblik på forskning og innovation, mener formandskabet, at det er vigtigt at gennemføre principperne om det digitale indre marked i sundhedssektoren.