Rådet (almindelige anliggender) (Det Almindelige Råd)

EU-Rådet

Rådet (almindelige anliggender) koordinerer forberedelserne til Det Europæiske Råds møder. Det er også ansvarligt for en række tværgående politikområder.

Hvordan fungerer Rådet (almindelige anliggender)?

Rådet (almindelige anliggender) består overvejende af EU-landenes Europaministre. Europa-Kommissionen repræsenteres som regel ved kommissæren for interinstitutionelle forbindelser, alt efter hvilket emne der behandles.

Der er én samling i Det Almindelige Råd om måneden.

Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd er den institution, der har ansvaret for at fastlægge EU's politiske retning og prioriteter

Om Rådet (almindelige anliggender)

Rådet (almindelige anliggender) har til opgave at sikre sammenhæng i det arbejde, der udføres i alle Rådets sammensætninger. Det forbereder og følger op på møderne i Det Europæiske Råd (hvor stats- og regeringscheferne for EU's medlemslande mødes).

Det er ansvarligt for en række tværgående politikområder, bl.a. EU's udvidelse og tiltrædelsesforhandlinger, vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme (EU's 7-årige budgetplan), samhørighedspolitikken, anliggender vedrørende EU's institutionelle struktur og enhver sag, som Det Europæiske Råd betror det.

Prioriteter for Rådet (almindelige anliggender) under det estiske formandskab

Rådet (almindelige anliggender)

Det estiske formandskab vil fortsætte drøftelserne om Den Europæiske Unions fremtid og om, hvordan EU's borgeres behov og interesser kan beskyttes.

Formandskabet vil fortsætte gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning for at forbedre lovgivningsprocessen og gøre den nemmere og mere effektiv.

Målet er under formandskabet at nå til enighed om en fælles erklæring mellem Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Rådet om de lovgivningsmæssige prioriteter for 2018.

Formandskabet vil også arbejde på at opnå en interinstitutionel aftale om det obligatoriske åbenhedsregister.

Desuden agter det estiske formandskab at fortsætte drøftelsen af principperne for og beskyttelsen af retsstaten, bl.a. med en dialog om retsstatsprincippet i Rådet (almindelige anliggender).

Formandskabet vil fortsætte med at fremme EU's udvidelse inden for de bredere rammer for sikkerhed, stabilitet, demokrati og retsstatsprincipper i Europa.

I samhørighedsformatet vil formandskabet drøfte resultaterne og gennemførelsen af og fremtiden for samhørighedspolitikken på grundlag af Kommissionens 7. rapport om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, debatoplæg, offentliggjort forskning og tidligere drøftelser i andre rådssammensætninger.

Rådet (almindelige anliggender) (artikel 50)

I Rådet (almindelige anliggender) (artikel 50) vil ministrene, som mødes i EU27-format, drøfte eventuelle spørgsmål vedrørende Brexit.

Mellem møderne i Det Europæiske Råd (artikel 50) vil Rådet (almindelige anliggender) (artikel 50) sikre, at forhandlingerne føres i overensstemmelse med Det Europæiske Råds retningslinjer og Rådets forhandlingsdirektiver.

Det estiske formandskab har under disse forhandlinger som mål at bevare enheden mellem de 27 EU-lande og lette arbejdet med at nå frem til en aftale med Det Forenede Kongerige.