Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

Overblik

Lovgiver: Rådet er i praksis den eneste lovgiver. Europa-Parlamentet skal godkende et lovgivningsforslag eller høres om det.

Initiativret på lovgivningsområdet: Europa-Kommissionen

Typer af procedurer:

  • Godkendelse: Parlamentet kan acceptere eller forkaste et lovgivningsforslag med absolut flertal, men kan ikke ændre det
  • Høring: Parlamentet kan godkende, forkaste eller foreslå ændringer til et lovgivningsforslag

Retsgrundlag: Artikel 289, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Regler: Traktaterne har ikke en præcis beskrivelse af de særlige lovgivningsprocedurer. Reglerne fastsættes derfor ad hoc på grundlag af de relevante artikler i traktaterne.

Detaljer

1. Godkendelse

Ved godkendelsesproceduren kan Rådet vedtage lovgivningsforslag efter at have opnået Europa-Parlamentets godkendelse. Parlamentet kan derfor acceptere eller forkaste et lovgivningsforslag med absolut flertal, men kan ikke ændre det. Rådet kan ikke tilsidesætte Parlamentets udtalelse.

Som lovgivningsprocedure anvendes godkendelse, når der vedtages ny lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, og den giver desuden Parlamentet vetoret, når det subsidiære generelle retsgrundlag i artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde anvendes.

Parlamentets godkendelse kræves også som en ikkelovgivningsmæssig procedure:

  • når Rådet vedtager visse internationale aftaler, som EU har forhandlet
  • i tilfælde af en alvorlig overtrædelse af de grundlæggende rettigheder (artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union)
  • ved tiltrædelse af nye medlemsstater
  • ved aftaler om udtrædelse af EU

2. Høring

Efter høringsproceduren vedtager Rådet et lovgivningsforslag, efter at Parlamentet har afgivet sin udtalelse om det.

Efter denne procedure kan Parlamentet godkende, forkaste eller foreslå ændringer til et lovgivningsforslag. Rådet er ikke retligt forpligtet til at følge Parlamentets udtalelse, men ifølge Domstolens retspraksis må Rådet ikke træffe afgørelse, før det har modtaget den.

Proceduren anvendes på flere områder, f.eks. undtagelser fra det indre marked og konkurrenceregler.

Høring af Parlamentet kræves også som en ikkelovgivningsmæssig procedure ved vedtagelse af internationale aftaler under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.