Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste
Uformelle drøftelser inden mødet
Uformelle drøftelser inden mødet

Eurogruppen er et uformelt organ, hvor ministrene fra landene i euroområdet mødes for at drøfte spørgsmål vedrørende deres landes fælles ansvar i forbindelse med euroen.  

Gruppens hovedopgave erat sikre tæt samordning af de økonomiske politikker i euromedlemsstaterne og at skabe mulighed for større økonomisk vækst. Politiksamordning i euromedlemsstaterne er afgørende for at sikre stabiliteten i hele euroområdet.  

Drøftelserne i Eurogruppen omfatter derfor både specifikke eurospørgsmål og mere generelle spørgsmål, der har indvirkning på euromedlemsstaternes finanspolitik, monetære politik og strukturpolitik. Gruppen tilsigter at indkredse fælles udfordringer og at finde fælles løsninger på dem.   

Den har også til opgave at forberede eurotopmøder og at følge op på dem.  

Eurogruppens rolle er fastlagt i protokol nr. 14 til Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009. 

Drøftelser

Eurogruppen drøfter regelmæssigt

 • den økonomiske situation i og de økonomiske udsigter for euroområdet
 • euromedlemsstaternes budgetpolitik
 • den makroøkonomiske situation i euroområdet
 • strukturreformer, der kan øge væksten
 • spørgsmål vedrørende finansiel stabilitet i euroområdet
 • forberedelser af internationale møder
 • udvidelse af euroområdet.  

Desuden kan Eurogruppen have indledende drøftelser om rådsafgørelser, der kun vil finde anvendelse på euromedlemsstater. Når Rådet vedtager sådanne afgørelser, er det kun ministrene fra euromedlemsstaterne, som stemmer i Rådet.  

Eurogruppen drøfter også vilkårene for finansiel bistand til lande i euroområdet, der har alvorlige finansielle vanskeligheder.

Jeroen Dijsselbloem på en pressekonference. En af formanden for Eurogruppens opgaver er at præsentere resultaterne af Eurogruppens møder for offentligheden 
Jeroen Dijsselbloem på en pressekonference. En af formanden for Eurogruppens opgaver er at præsentere resultaterne af Eurogruppens møder for offentligheden 

Møder  

Eurogruppen mødes som regel en gang om måneden lige inden samlingen i Rådet for Økonomi og Finans (Økofinrådet). Hvis det er nødvendigt, kan der afholdes flere møder eller telekonferencer. Møderne er uformelle, og drøftelserne er fortrolige.  

Deltagerne i møderne i Eurogruppen er:

 • euroområdets finansministre
 • formanden for Eurogruppen
 • Kommissionens næstformand med ansvar for økonomiske og monetære anliggender og euroen
 • formanden for Den Europæiske Centralbank (ECB).  

Den administrerende direktør for den europæiske stabilitetsmekanisme indbydes også til at deltage i møderne. IMF indbydes til at deltage i drøftelser om de økonomiske programmer, som det er inddraget i.  

Formanden for Eurogruppenorienterer offentligheden om resultaterne af et møde på en pressekonference. Desuden kan Eurogruppen udsende skriftlige offentlige erklæringer. Formanden orienterer også Økofinrådet.

Eurogruppens arbejdsprogram

Eurogruppens 6-måneders arbejdsprogram og prioriteter

Mødedagsordener og arbejdsprogrammer

Eurogruppen vedtager hvert halve år sit arbejdsprogram. Programmet fastlægger de vigtigste fokusområder og foreløbige dagsordener for de kommende møder i Eurogruppen.  

Dagordenen for og drøftelserne på møderne i Eurogruppen forberedes af formanden for Eurogruppen med bistand af Eurogruppens Arbejdsgruppe, som består af medlemmerne af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg fra euroområdet.

Eurogruppens pressekonference den 21. januar 2013, efter Eurogruppens nuværende formand, Jeroen Dijsselbloem, var blevet valgt. Han erstattede den daværende formand Jean-Claude Juncker.
Eurogruppens pressekonference den 21. januar 2013, efter Eurogruppens nuværende formand, Jeroen Dijsselbloem, var blevet valgt. Han erstattede den daværende formand Jean-Claude Juncker.

Valg af formanden for Eurogruppen 

Medlemmerne af Eurogruppen vælger formanden for Eurogruppen for en periode på 2,5 år med simpelt flertal af de afgivne stemmer

Hvis formanden forhindres i at varetage sine opgaver, erstattes vedkommende af finansministeren fra det land, som har formandskabet for Rådet. Hvis formandskabslandet ikke er medlem af euroområdet, overtages formandsposten af finansministeren fra det næste land i euroområdet, som skal varetage formandskabet for Rådet.