Eurogruppens arbejdsprogram

Eurogruppen

Eurogruppen vedtager sit arbejdsprogram hver 6. måned. Hvert program definerer i brede træk, hvilke indsatsområder Eurogruppen hovedsagelig planlægger at fokusere på. Det opstiller også foreløbige dagsordener for Eurogruppens kommende møder. Disse dagsordener er vejledende og kan ændre sig efter forholdene.

Prioriteter for første halvår af 2017

I første halvdel af 2017 vil Eurogruppen primært fokusere på samordning af de økonomiske politikker for at styrke vækstudsigterne på kortere og længere sigt og sikre sunde offentlige finanser. Eurogruppen vil især tilskynde til gennemførelse af strukturreformer.

Samordning af de økonomiske politikker

Eurogruppen agter at afholde jævnlige udvekslinger om den bedste politikpraksis og gennemførelsen af de strukturreformer, som euroområdet fik anbefalet som led i det europæiske semester. Formålet er at sikre, at både EU-landene og euroområdet som helhed drager fordel af den identificerede bedste praksis, og at opnå konsensus om benchmarkingen af disse bestræbelser, hvor det er muligt.

Eurogruppen vil også overvåge eurolandenes bestræbelser på at sikre sunde finanspolitikker og holde øje med euroområdets samlede finanspolitiske kurs og sammensætningen heraf.

En grundig opfølgning af drøftelserne om udkastet til budgetplaner for 2017 står også højt på dagsordenen.

Eurogruppen vil nøje overvåge udviklingen i den finansielle og makroøkonomiske stabilitet i euroområdet.

Den vil også se nærmere på, hvordan de eurolande, der er omfattet af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, gennemfører relevante henstillinger.

Vurderinger i lande under og efter programgennemførelse

Eurogruppen vil fortsat følge de igangværende økonomiske tilpasningsprogrammer i Grækenland.

Den vil også deltage i overvågningen efter programmets gennemførelse i lande, der tidligere har modtaget finansiel bistand, navnlig Cypern, Irland, Portugal og Spanien.

Bankunionen

Eurogruppen vil fortsat nøje følge euroområderelaterede aspekter af det igangværende arbejde med at styrke bankunionen yderligere.

Andre opgaver

Eurogruppen vil fortsat give input til EU-ledernes drøftelser om udbygningen af Den Økonomiske og Monetære Union og forberedelsen af internationale møder.