Coreper 2

EU-Rådet

Coreper 2 består af hver medlemsstats faste repræsentant. Det ledes af den faste repræsentant fra det land, der varetager formandskabet for Rådet for Almindelige Anliggender.

Rolle

Coreper 2 forbereder arbejdet i fire af Rådets sammensætninger:

  • økonomi og finans
  • udenrigsanliggender
  • almindelige anliggender
  • retlige og indre anliggender

Arbejdet i Coreper 2 forberedes af "Anticigruppen". Denne uformelle gruppe medvirker til at give et første indtryk af de holdninger, som de forskellige medlemsstaters delegationer vil indtage på Corepermødet.

Hvad er Coreper?

Coreper står for"Komitéen af medlemsstaternes regeringers faste repræsentanter ved Den Europæiske Union". Der redegøres for dets rolle og sammensætning i artikel 240, stk. 1, i traktaten om EU's funktionsmåde.

Coreper er Rådets vigtigste forberedende organ. Alle punkter, der skal på Rådets dagsorden (bortset fra visse landbrugsspørgsmål), skal forinden behandles af Coreper, medmindre Rådet træffer anden afgørelse.

Det erikke et besluttende EU-organ, og enhver enighed, som det måtte nå frem til, kan anfægtes af Rådet, der alene har beføjelsen til at træffe afgørelser.

Vigtigste opgaver

  • koordinerer og forbereder arbejdet i Rådets forskellige sammensætninger
  • sikrer, at der er overensstemmelse mellem EU's politikker
  • udarbejder aftaler og kompromiser, der derefter forelægges til vedtagelse i Rådet.

Deltagere og sammensætninger

Coreper består af de "faste repræsentanter" fra hver medlemsstat, dvs. landets ambassadører ved EU. De udtrykker deres regerings holdning.

De to sammensætninger af Coreper (Coreper 1 og 2) mødes hver uge.