Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet

Et roterende formandskab

Formandskabet for Rådet går på skift mellem EU-landene for 6 måneder ad gangen. I løbet af denne 6-måneders periode leder formandskabet samlinger og møder på alle niveauer i Rådet og hjælper med at sikre kontinuiteten i EU's arbejde i Rådet.

De EU-lande, der har formandskabet, arbejder tæt sammen i grupper på 3, de såkaldte "trioer". Dette system blev indført med Lissabontraktaten i 2009. Trioen fastsætter langsigtede mål og udarbejder en fælles dagsorden, der fastlægger de emner og vigtige spørgsmål, som Rådet skal behandle over en periode på 18 måneder. På grundlag af dette program udarbejder hvert af de 3 lande sit eget mere detaljerede 6-måneders program.

Den aktuelle trio består af det estiske, bulgarske og østrigske formandskab.

Det estiske formandskab for EU-Rådet: 1. juli - 31. december 2017

Det estiske formandskabs prioriteter bygger på Det Europæiske Råds strategiske dagsorden og fælles mål, som medlemsstaterne og EU-institutionerne formulerede i Romerklæringen i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne. Det estiske formandskab vil fokusere på bevarelsen af de fælles værdier velstand, sikkerhed, fred og stabilitet i Europa. Det vil stræbe efter at bevare Europas enhed gennem konkrete beslutninger.

Over de næste 6 måneder vil formandskabet fokusere på 4 nøgleområder: en åben og innovativ europæisk økonomi, et sikkert Europa, et digitalt Europa og fri udveksling af data samt et inklusivt og bæredygtigt Europa.

Følg formandskabet på:

Formandskaber for Rådet frem til 2020

Estland: juli-december 2017 
Bulgarien: januar-juni 2018 
Østrig: juli-december 2018 
Rumænien: januar-juni 2019 
Finland: juli-december 2019 
Kroatien: januar-juni 2020 
Tyskland: juli-december 2020

Formandskabets opgaver

Formandskabet har ansvaret for at skabe fremdrift i Rådets arbejde med EU-lovgivningen og sikre kontinuitet i EU's dagsorden, ordnede lovgivningsprocesser og samarbejde mellem medlemsstaterne. I den forbindelse skal formandskabet optræde som en ærlig og neutral mægler.

Formandskabet har to hovedopgaver:

1. Planlægning og ledelse af samlinger og møder i Rådet og dets forberedende organer

Formandskabet leder samlinger og møder i de forskellige rådssammensætninger (bortset fra Udenrigsrådet) og Rådets forberedende organer, der omfatter stående komitéer som f.eks. De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) og arbejdsgrupper, komitéer og udvalg, der behandler meget specifikke emner.

Formandskabet sikrer, at drøftelserne gennemføres korrekt, og at Rådets forretningsorden og arbejdsmetoder overholdes.

Det tilrettelægger også forskellige formelle og uformelle samlinger og møder i Bruxelles og i det land, der varetager det roterende formandskab.

2. Repræsentation af Rådet i forbindelserne med de øvrige EU-institutioner

Formandskabet repræsenterer Rådet i forbindelserne med de øvrige EU-institutioner, navnlig med Kommissionen og Europa-Parlamentet. Dets rolle er at forsøge at skabe enighed om lovgivningsforslag gennem trepartsmøder, uformelle forhandlingsmøder og møder i Forligsudvalget.

Formandskabet samarbejder tæt med:

  • formanden for Det Europæiske Råd
  • Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Det støtter deres arbejde og kan undertiden blive bedt om at udføre visse opgaver for den højtstående repræsentant, såsom at repræsentere Udenrigsrådet over for Europa-Parlamentet eller at lede samlingen i Udenrigsrådet, når det drøfter almindelige handelspolitiske spørgsmål.