Hvordan stemmer Rådet?

Alt efter hvilket emne der skal behandles, træffer Rådet afgørelser med:

  • simpelt flertal (15 EU-lande skal stemme for forslaget)
  • kvalificeret flertal (55 % af EU-landene skal stemme for forslaget) eller
  • enstemmighed (alle stemmer for forslaget)

Rådet kan kun stemme, hvis et flertal af dets medlemmer er til stede. Hvert medlem af Rådet kan kun få stemmefuldmagt fra ét andet medlem.

Rådet kan stemme om en lovgivningsmæssig retsakt 8 uger efter, at udkastet til retsakten er sendt til de nationale parlamenter til behandling. De nationale parlamenter skal beslutte, om lovgivningsforslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Der kan kun stemmes tidligere i særligt hastende tilfælde.

Afstemninger sker på initiativ af formanden for Rådet. Et medlem af Rådet eller Kommissionen kan også tage initiativ til afstemningsproceduren, men et flertal af Rådets medlemmer skal godkende dette initiativ.

Resultaterne af Rådets afstemninger offentliggøres automatisk, når Rådet optræder som lovgiver.

Hvis et medlem ønsker at knytte en forklarende note til afstemningen, offentliggøres denne note også, hvis retsakten vedtages. I andre tilfælde, hvor forklarende noter til afstemningen ikke offentliggøres automatisk, kan de offentliggøres, hvis ophavsmanden beder om det.

Når Rådet ikke optræder som lovgiver, kan afstemningsresultater og forklarende noter til afstemningen også offentliggøres ved enstemmig afgørelse i Rådet. Medlemmer af Rådet og Kommissionen kan fremsætte erklæringer og anmode om at få dem optaget i Rådets protokol. Erklæringerne har ikke retsvirkning og betragtes som et politisk instrument, der skal lette beslutningstagningen.