Kvalificeret flertal

EU-Rådet

Ny regel fra 1. november 2014

Den "almindelige" afstemningsprocedure i Rådet

Kvalificeret flertal er den mest udbredte afstemningsprocedure i Rådet. 

Den bruges, når Rådet træffer afgørelser efter den almindelige lovgivningsprocedure, også kaldet fælles beslutningstagning. Omkring 80 % af al EU-lovgivning vedtages efter denne procedure.

Fra 1. november 2014 anvendes der en ny procedure ved afstemning med kvalificeret flertal i Rådet. Når Rådet efter denne procedure stemmer om et forslag fra Kommissionen eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, er der kvalificeret flertal, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt:

 • 55 % af medlemsstaterne stemmer for forslaget - i praksis vil det sige 16 ud af 28
 • forslaget har tilslutning fra medlemsstater, der repræsenterer mindst 65 % af EU's samlede befolkning

Denne nye procedure kaldes også reglen om "dobbelt flertal".

Blokerende mindretal

Et blokerende mindretal omfatter mindst 4 medlemmer af Rådet, der repræsenterer mere end 35 % af EU's befolkning.

Særlige tilfælde

Når det ikke er alle Rådets medlemmer, der deltager i afstemningen, f.eks. fordi et land gør brug af sin mulighed for ikkedeltagelse på visse politikområder, vedtages en afgørelse, hvis 55 % af de deltagende medlemmer af Rådet, der repræsenterer mindst 65 % af de deltagende medlemsstaters befolkning, stemmer for forslaget.

Når Rådet stemmer om et forslag, der ikke er fremsat af Kommissionen eller den højtstående repræsentant, vedtages afgørelsen, hvis:

 • mindst 72 % af Rådets medlemmer stemmer for forslaget
 • de repræsenterer mindst 65 % af EU's befolkning

Stemmeundladelser

En stemmeundladelse ved afstemning med kvalificeret flertal tæller som en stemme imod forslaget. Stemmeundladelse er ikke det samme som ikke at deltage i afstemningen. Ethvert medlem kan til enhver tid undlade at stemme.

Den tidligere regel om kvalificeret flertal

Indtil den 31. marts 2017 kan medlemsstaterne stadig anmode om at anvende den tidligere regel om afstemning med kvalificeret flertal. Efter denne regel råder hver repræsentant for en medlemsstat over et antal stemmer som fastsat i EU's traktater. Stemmevægtningen afspejler nogenlunde størrelsen af hvert lands befolkning.

De 352 stemmer er fordelt på følgende måde:

 • Frankrig, Tyskland, Italien, Det Forenede Kongerige: 29 stemmer hver
 • Spanien og Polen: 27 stemmer hver
 • Rumænien: 14 stemmer
 • Nederlandene: 13 stemmer
 • Belgien, Den Tjekkiske Republik, Grækenland, Ungarn og Portugal: 12 stemmer hver
 • Østrig, Bulgarien og Sverige: 10 stemmer hver
 • Kroatien, Danmark, Irland, Litauen, Slovakiet og Finland: 7 stemmer hver
 • Cypern, Estland, Letland, Luxembourg og Slovenien: 4 stemmer hver
 • Malta: 3 stemmer

Efter denne tidligere regel er der kvalificeret flertal i Rådet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • et flertal af medlemsstaterne - 15 medlemsstater - stemmer for forslaget
 • der er afgivet mindst 260 stemmer ud af i alt 352 stemmer for forslaget

En medlemsstat kan bede om at få bekræftet, at antallet af stemmer for forslaget repræsenterer mindst 62 % af EU's samlede befolkning. Hvis det ikke er tilfældet, bliver den pågældende afgørelse ikke vedtaget.