Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

Stemmeregler

Overblik

Rådets almindelige afstemningsprocedure er kvalificeret flertal, der anvendes for omkring 80 % af EU's lovgivning

Simpelt flertal

Simpelt flertal anvendes ved afstemning om ikkelovgivningsmæssige forslag og kræver 15 ud af 28 medlemsstater

Kvalificeret flertal

Et kvalificeret flertal kræver, at 55 % af medlemslandene, der repræsenterer mindst 65 % af EU's befolkning, stemmer for forslaget

Enstemmighed

Enstemmighed kræver, at alle er enige eller undlader at stemme

Rådet skal træffe afgørelse med enstemmighed inden for en række områder, som medlemsstaterne betragter som følsomme. For eksempel:

  • den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (bortset fra visse klart definerede tilfælde, som kræver kvalificeret flertal, f.eks. udnævnelse af en særlig repræsentant)
  • borgerrettigheder (indrømmelse af nye rettigheder til EU-borgere)
  • medlemskab af EU
  • harmonisering af de nationale lovgivninger om indirekte beskatning
  • EU's finanser (egne indtægter og den flerårige finansielle ramme)
  • visse bestemmelser inden for retlige og indre anliggender (den europæiske anklagemyndighed, familieret og operationelt politisamarbejde, mv.)
  • harmonisering af de nationale lovgivninger om social sikring og social beskyttelse.

Rådet skal desuden træffe afgørelse med enstemmighed for at fravige Kommissionens forslag, når Kommissionen ikke kan tilslutte sig de ændringer, der er foretaget i dens forslag. Denne regel gælder ikke for retsakter, der skal vedtages af Rådet efter henstilling fra Kommissionen, f.eks. retsakter inden for økonomisk samordning.

Ved afstemning med enstemmighed er stemmeundladelse ikke til hinder for, at der træffes afgørelse.