Enstemmighed

EU-Rådet

Rådet skal træffe afgørelse med enstemmighed inden for en række områder, som medlemsstaterne betragter som følsomme. For eksempel:

  • den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (bortset fra visse klart definerede tilfælde, som kræver kvalificeret flertal, f.eks. udnævnelse af en særlig repræsentant)
  • borgerrettigheder (indrømmelse af nye rettigheder til EU-borgere)
  • medlemskab af EU
  • harmonisering af de nationale lovgivninger om indirekte beskatning
  • EU's finanser (egne indtægter og den flerårige finansielle ramme)
  • visse bestemmelser inden for retlige og indre anliggender (den europæiske anklagemyndighed, familieret og operationelt politisamarbejde, mv.)
  • harmonisering af de nationale lovgivninger om social sikring og social beskyttelse.

Rådet skal desuden træffe afgørelse med enstemmighed for at fravige Kommissionens forslag, når Kommissionen ikke kan tilslutte sig de ændringer, der er foretaget i dens forslag. Denne regel gælder ikke for retsakter, der skal vedtages af Rådet efter henstilling fra Kommissionen, f.eks. retsakter inden for økonomisk samordning.

Ved afstemning med enstemmighed er stemmeundladelse ikke til hinder for, at der træffes afgørelse.