Publikationer

Miljøredegørelse 2016, data for 2015

Miljøredegørelse 2016

Rapporten omhandler det anvendte miljøledelsessystem i Generalsekretariatet for Rådet (GSR). Den beskriver også systemets resultater i forhold til miljøspørgsmål mellem 2010 og 2015. I denne periode lykkedes det for GSR at reducere sit energiforbrug med 15 % og mængden anvendt papir pr. person med 61 %, og GSR er således eksemplarisk i forbindelse med anvendelsen af de miljøpolitikker, der er vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union.

2017, 58 Sider, Paperbacks

Den Europæiske Union - Fakta og tal

Fakta og tal (ajourført udgave)

Hvor mange mennesker bor der i Italien? Hvad er det politiske system i Litauen? Hvad hedder hovedstaden på Cypern?
Find svarene på disse spørgsmål og mange flere i den ajourførte udgave af "Den Europæiske Union - Fakta og tal".
Denne pjece findes i et lille handy format og indeholder væsentlige oplysninger om Den Europæiske Union, dens institutioner, EU-landene og kandidatlandene. Den indeholder fakta om officielle sprog, regeringswebsteder og andre nyttige oplysninger om hvert land.
Publikationen findes på 24 EU-sprog.

2017, 88 Sider, Paperbacks

Praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Traineeships in the Council of the European Union

Er du interesseret i et praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet? I denne folder finder du alle de oplysninger, du har brug for, om praktikophold, bl.a. udvælgelsesproceduren, praktikopholdenes varighed og en kontaktliste, hvis du har flere spørgsmål.

2017, 2 Sider, Brochure/løbeseddel

Kort over EU-kvarteret i Bruxelles

Kort over EU-kvarteret i Bruxelles

Dette praktiske kort i lommeformat hjælper dig med at finde vej i EU-kvarteret i Bruxelles. Det viser, hvor du finder EU-institutionerne, bl.a. Rådet, Kommissionen og Parlamentet, og EU-landenes faste repræsentationer. Kortet findes på engelsk og fransk.

2017, 2 Sider, Brochure/løbeseddel

EU's integrerede ordninger for politisk kriserespons (IPCR)
i korte træk

EU's integrerede ordninger for politisk kriserespons (IPCR)

De integrerede ordninger for politisk kriserespons (IPCR) giver formandskabet for Rådet en fleksibel krisemekanisme i forbindelse med naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer samt terrorisme. Brochuren beskriver IPCR-redskaber, der forbedrer EU's evne til at udveksle oplysninger, træffe fælles afgørelser og koordinere indsatsen på højeste politiske niveau. Redskaberne omfatter en webplatform, 24/7-kontaktpunkter og rapportering.

2016, 6 Sider, Brochure/løbeseddel

EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015

EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015

Rapporten omhandler de tiltag og politikker, som EU har gennemført i 2015 for at nå sine mål om at fremme universel respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Den skitserer udviklingen i EU's politik inden for menneskerettigheder og demokrati på tematiske emneområder i hele 2015. Det omfatter Unionens tilgang til konflikter og kriser, dens handels- og udviklingssamarbejde, men også den måde, som EU har tacklet udfordringer på inden for menneskerettigheder og demokrati, såsom bekæmpelse af forskelsbehandling, dødsstraf, tortur og anden mishandling samt fremme af demokrati og frie valg, religions- og trosfrihed og støtte til menneskerettighedsforkæmpere.
Den landeopdelte gennemgang, der indgik i tidligere udgaver af årsberetningen, findes stadig i Rådets offentlige register.
Rapporten foreligger på engelsk, fransk og spansk.

2016, 64 Sider, Paperbacks

Euratomtraktaten - konsolideret udgave

Euratomtraktaten - konsolideret udgave

Denne publikation indeholder den konsoliderede - ajourførte - udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, herunder bilag og protokoller. De ændringer, som følger af Lissabontraktaten, der trådte i kraft 1. december 2009, er indarbejdet i den.

2016, 112 Sider, Paperbacks

Konsoliderede traktater og chartret om grundlæggende rettigheder 2016

Konsoliderede traktater og chartret om grundlæggende rettigheder 2016
Denne publikation indeholder de konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som de foreligger efter de ændringer, der blev indført ved Lissabontraktaten. Den omfatter også de ændringer, der er foretaget i traktaterne efter deres ikrafttræden, f.eks. bestemmelser om den europæiske stabilitetsmekanisme og Domstolen, og ændringer som følge af Kroatiens tiltrædelse. Publikationen indeholder tillige Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
2016, 412 Sider, Paperbacks

Rådets forretningsorden og bemærkninger til Rådets forretningsorden

Rådets forretningsorden - bemærkninger

Hvordan forberedes Rådets arbejde? Hvilke afstemningsregler anvendes der? Hvilke regler gælder der for offentlige debatter? Denne praktiske vejledning giver svar på disse og mange andre spørgsmål om Rådets struktur, sagsbehandling og beslutningsproces. Den er primært henvendt til de delegerede og de skiftende formandskaber for Rådet og skal oplyse om de gældende bestemmelser og hjælpe med at forberede formandskaberne.
Ud over bemærkningerne indeholder brochuren også Det Europæiske Råds og Rådets forretningsorden. Den findes på 23 EU-sprog.

2016, 119 Sider, Paperbacks

Civilret – europæisk retligt samarbejde

E-bog om civilret
Denne ajourførte e-bog indeholder både retsakter og bemærkninger fra fremtrædende akademikere, dommere og embedsmænd fra en række EU-lande. Ud over grundlæggende retsakter som f.eks. Bruxelles I og Luganokonventionen omfatter den områder og emner som erhvervsret, aftaleret, familieret og bevisoptagelse. Den ajourførte udgave har også et nyt kapitel om kendelser til sikring af bankindeståender og et grundigt revideret kapitel om insolvensbehandling.
E-bogen er et nyttigt redskab i et praktisk e-bogs-format for jurister, nationale myndigheder, jurastuderende og borgere, der interesserer sig for europæisk civilret.
2016, E-bøger

Europæiske flag – malebog

Jeg farvelægger Europa

Hvordan forklarer man Europa for børn? Denne pædagogiske malebog kunne være en start. Farvelæg EU-landenes flag (med modeller), skriv navnene på dem, og placer dem på europakortet. Kan bruges både hjemme og i skolen.

2016, 40 Sider, Paperbacks

Håndbog for den almindelige lovgivningsprocedure

Håndbog for den almindelige lovgivningsprocedure

Håndbogen forklarer alt, hvad der er nødvendigt at vide om den ændrede almindelige lovgivningsprocedure, og beskriver formandskabets og Rådets Generalsekretariats roller. Den beskriver procedurens forskellige trin: de tre behandlinger, forligsproceduren og trilogerne. Den indeholder også en liste over relevante retsgrundlag, tabeller, der viser trinnene grafisk, og frister.

2016, 48 Sider, Paperbacks

Det Europæiske Råd: december 2014 til april 2016

Det Europæiske Råd december 2014 til april 2016

Det Europæiske Råd stod over for alvorlige politiske udfordringer fra 1. december 2014 til 30. april 2016. De omfattede hidtil usete strømme af asylansøgere og irregulære migranter og nødvendigheden af at finde en ny ordning for Grækenland vedrørende dets fremtid som euromedlem og for Storbritannien - forud for en folkeafstemning om EU-medlemskab eller ej. De europæiske ledere måtte også reagere på alvorlige sikkerhedstrusler, både internt og eksternt. Formand Donald Tusk giver et overblik over Det Europæiske Råds arbejde i perioden, og rapporten opregner de vigtigste politiske beslutninger og erklæringer.

2016, 82 Sider, Paperbacks

Miljøredegørelse 2015

Miljøredegørelse 2015

Rapporten omhandler det anvendte miljøledelsessystem i Generalsekretariatet for Rådet. Den beskriver også systemets resultater i forhold til miljøspørgsmål mellem 2010-2014.

2016, 56 Sider, Paperbacks

Det Europæiske Råd og EU-Rådet gennem tiden

Det Europæiske Råd og EU-Rådet gennem tiden

Det Europæiske Råd og EU-Rådet er to vigtige aktører i EU's beslutningsproces. De har hver især deres egen særlige rolle i EU's institutionelle arkitektur, selv om der politisk og administrativt er en tæt og velorganiseret forbindelse mellem de to institutioner. De består begge af repræsentanter for medlemsstaterne. Denne brochure skildrer deres tilblivelse og udvikling gennem EU-traktaterne. Den kortlægger, hvordan de begge har spillet en afgørende rolle for den europæiske integration, og hvordan deres historie afspejler hele EU's historie: dets politikker og ambitioner, dets kriser og fremskridt.

2016, 66 Sider, Paperbacks

Den Europæiske Union - en retsunion (plakat)

Den Europæiske Union - en retsunion (plakat)

Fra Paris til Lissabon er Den Europæiske Union nået langt, siden de seks stiftende medlemmer lagde grunden til Unionen, som vi kender den i dag, et økonomisk og politisk fællesskab med næsten 509 millioner indbyggere i 28 EU-lande. Denne plakat viser hovedetaperne i den europæiske integration med en kronologisk oversigt over de vigtigste traktater og tiltrædelsestraktaterne. Traktaterne, som er fundamentet for Den Europæiske Union, afspejler, hvordan EU-landene har reageret på nye indre og ydre udfordringer. De skildrer den gradvise udvikling af et EU, der forener folk og stater, styret af retsreglerne.

2016, 1 Sider, Plakater

Europa og dig – malebog om EU's hovedstæder

Europa og dig – malebog om EU's hovedstæder
Med denne malebog kan børn lære navnene på EU's hovedstæder, farvelægge flagene og finde interessante oplysninger om hvert enkelt EU-land. Indbydende undervisningsmateriale, der kan bruges både hjemme og i skolen.
2016, 36 Sider, Paperbacks

EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati

EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati

Den anden handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, der dækker perioden 2015-2019, skal styrke gennemførelsen af EU's menneskerettighedspolitik i alle aktiviteter. Den fokuserer især på at styrke de lokale institutioner og civilsamfundets organisationer.  Tidlig påvisning, forebyggelse og mægling i konflikter vil være vejledende principper. Brochuren indeholder også et forord af den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, Rådets konklusioner om handlingsplanen og EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati. Handlingsplanen offentliggøres på engelsk og fransk.

2015, 52 Sider, Paperbacks

Offentligt onlineregister over ægte identitetspapirer og rejselegitimation (PRADO)

PRADO 2015

Har du brug for at kontrollere identitetspapirer? Denne folder præsenterer PRADO, som giver nem onlineadgang til billeder og tekniske beskrivelser af de mest almindeligt brugte former for rejselegitimation og identitetspapirer. Registeret ajourføres regelmæssigt, og oplysningerne er tilgængelige på alle EU's 24 officielle sprog.

2015, 5 Sider, Brochure/løbeseddel

Udformning af en fælles fremtid - Det strategiske partnerskab mellem EU og CELAC

Udformning af en fælles fremtid: Latinamerika og Caribien - EU's Strategiske Partnerskab

På topmødet mellem EU og CELAC i juni 2015 mødtes 61 ledere fra EU og Latinamerika og Caribien, inkl. mere end 40 stats- eller regeringschefer. Publikationen indeholder vigtige oplysninger om begivenheden og en præsentation af de vigtigste dokumenter, som blev vedtaget på topmødet. Den indeholder også forord af hhv. Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd), Jean-Claude Juncker (formand for Europa-Kommissionen) og Rafael Correa Delgado (p.t. formand for CELAC).

2015, 87 Sider, Paperbacks