Følg formanden for Det Europæiske Råd på:

Det Europæiske Råd fastlægger EU's overordnede politiske retning og prioriteter. Det er ikke en af EU's lovgivende institutioner, så det forhandler eller vedtager ikke EU-lovgivning. I stedet fastlægger det EU's politiske dagsorden, traditionelt ved at vedtage "konklusioner" på Det Europæiske Råds møder, der identificerer problemområder og initiativer, der skal iværksættes.

For nylig vedtog Det Europæiske Råd en "strategisk dagsorden" med prioriterede områder for EU's indsats og fokus på længere sigt.

Det Europæiske Råds medlemmer

Det Europæiske Råds medlemmer er stats- og regeringscheferne i de 28 EU-lande, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Kommissionen.

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik deltager også i Det Europæiske Råds møder, når der drøftes udenrigsanliggender.

Beslutningsprocessen

Det Europæiske Råd træffer primært sine afgørelser ved konsensus. I visse specifikke tilfælde, der er beskrevet i EU-traktaterne, træffer det dog afgørelse ved enstemmighed eller med kvalificeret flertal.

Når der stemmes, deltager hverken formanden for Det Europæiske Råd eller formanden for Kommissionen.

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger

Det Europæiske Råds møder

Det Europæiske Råd mødes mindst 2 gange hver sjette måned. Dets møder, der tit omtales som "EU-topmøder", holdes i Justus Lipsius-Bygningen i Bruxelles.

Møderne ledes af formanden for Det Europæiske Råd. Om nødvendigt kan formanden også indkalde til ekstraordinære møder i Det Europæiske Råd.

Formanden for Europa-Parlamentet deltager i den indledende del af hvert møde for kort at redegøre for Europa-Parlamentets synspunkter. Andre personer, f.eks. formanden for Den Europæiske Centralbank, kan indbydes til at deltage i møder, alt efter hvilke spørgsmål der drøftes.

Det Europæiske Råds historie

Det Europæiske Råd blev oprettet i 1974 som et uformelt forum for drøftelser mellem medlemsstaternes stats- og regeringschefer. Det udviklede snart en rolle som det organ, der har ansvaret for at opstille EU's mål og prioriteter.

Gennem Maastrichttraktaten i 1992 fik Det Europæiske Råd en formel status og rolle – at give fremdrift til og udstikke de generelle politiske retningslinjer for EU.

Efter ændringer indført ved Lissabontraktaten blev Det Europæiske Råd i 2009 en af de 7 EU-institutioner.