Eurotopmødet

Eurotopmødet

Eurotopmødet samler stats- og regeringscheferne for landene i euroområdet, formanden for eurotopmødet og formanden for Europa-Kommissionen. Eurotopmøderne udstikker strategiske retningslinjer for euroområdets økonomiske politik.

Hvad er euroområdet?

Euroområdet består af de EU-lande, der har indført euroen som valuta. Det er i øjeblikket 19 medlemsstater.

Eurotopmødets rolle

Eurotopmødet udstikker politiske retningslinjer for at sikre, at Den Økonomiske og Monetære Union fungerer gnidningsløst. Dette bidrager til at koordinere alle relevante politikområder mellem landene i euroområdet.

Regelmæssige drøftelser på højt niveau om det specifikke ansvar, der er forbundet med medlemskab af euroområdet, giver også landene i euroområdet mulighed for at tage øget hensyn til euroområdedimensionen i deres nationale politiske beslutningstagning.

Eftersom spørgsmål vedrørende euroområdet har politisk og økonomisk betydning for alle EU-lande, bliver de også jævnligt drøftet på Det Europæiske Råds møder.

Eurotopmøder

I henhold til traktaten om stabilitet, samordning og styring (TSSS) i Den Økonomiske og Monetære Union bør eurotopmøder afholdes mindst to gange om året. Hvis det er muligt, bør de afholdes efter møderne i Det Europæiske Råd i Bruxelles.

Eurotopmøderne organiseres i overensstemmelse med en specifik forretningsorden, der blev vedtaget 14. marts 2013.

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger

Medlemmer

Eurotopmødets medlemmer er stats- og regeringscheferne for landene i euroområdet, formanden for eurotopmødet og formanden for Europa-Kommissionen. Desuden:

  • opfordres formanden for Den Europæiske Centralbank til at deltage
  • kan formanden for Eurogruppen indbydes til at deltage, eftersom Eurogruppen er ansvarlig for forberedelsen og opfølgningen af eurotopmøderne
  • kan formanden for Europa-Parlamentet også opfordres til at tale

Når det er hensigtsmæssigt og mindst en gang om året, deltager de medlemsstater uden for euroområdet, der har ratificeret traktaten om stabilitet, samordning og styring (TSSS), også i eurotopmøderne.

Formanden for eurotopmødet

Euroområdets ledere vælger formanden for eurotopmødet ved simpelt flertal, samtidig med at Det Europæiske Råd vælger sin formand. Eurotopmødets formands mandatperiode er på 2,5 år.

Formanden er ansvarlig for at indkalde til, lede og styre eurotopmøderne. Han drøfter også spørgsmål vedrørende euroområdet med formanden for Kommissionen og formanden for Eurogruppen.

Formanden for eurotopmødet aflægger efter hvert eurotopmøde rapport til Europa-Parlamentet. Han underretter også alle medlemsstater uden for euroområdet om forberedelserne og resultaterne af eurotopmøderne.

Eurotopmødets historie

Lederne fra euroområdet mødtes for første gang til et eurotopmøde 12. oktober 2008 i Paris, hvor de blev enige om en samordnet indsats som reaktion på den økonomiske krise. Yderligere topmøder af denne art blev afholdt i maj 2010 og i marts, juli og oktober 2011 i Bruxelles. I 2012 blev spørgsmål vedrørende euroområdet primært behandlet af Det Europæiske Råd.

I tilknytning til mødet i Det Europæiske Råd 1.-2. marts 2012 undertegnede 25 europæiske ledere traktaten om stabilitet, samordning og styring (TSSS) i Den Økonomiske og Monetære Union. Blandt andet formaliserede traktaten, der trådte i kraft 1. januar 2013, eurotopmødet.

Tilrettelæggelsen af eurotopmødet og dets formands rolle er fastlagt i traktatens artikel 12.

Det første eurotopmøde efter TSSS' ikrafttræden blev afholdt 14. marts 2013.

Dokumenter vedtaget af euroområdets stats- og regeringschefer (2010-2013)

Dokumenter vedtaget af euroområdets ledere i perioden 2010-2010-2013 er tilgængelige på følgende link: