Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Formandens rolle

Det Europæiske Råd

Den nuværende formand for Det Europæiske Råd er Donald Tusk. Han afløste Herman Van Rompuy den 1. december 2014.

Formandens rolle er fastsat i artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Især har formanden for Det Europæiske Råd ansvar for:

 • at lede møderne i Det Europæiske Råd og drive dets arbejde fremad
 • at sikre forberedelsen af og kontinuiteten i Det Europæiske Råds arbejde i samarbejde med formanden for Kommissionen og på grundlag af arbejdet i Rådet for Almindelige Anliggender
 • at bidrage til at fremme sammenhold og konsensus i Det Europæiske Råd
 • at forelægge Europa-Parlamentet en rapport efter hvert møde i Det Europæiske Råd

Formanden for Det Europæiske Råd varetager desuden EU's repræsentation udadtil:

 • vedrørende EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) sammen med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der hjælper med at anvende FUSP og sikrer, at den er ensrettet, sammenhængende og effektiv
 • ved internationale topmøder, som regel sammen med formanden for Kommissionen

Historien bag embedet som formand for Det Europæiske Råd

Embedet som formand for Det Europæiske Råd blev en fast rolle på fuld tid efter Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009.

Tidligere var Det Europæiske Råd et uformelt organ, og embedet som leder af Det Europæiske Råd var et uofficielt embede. Rollen blev udfyldt af stats- og regeringschefen fra det EU-land, der varetog det skiftende formandskab for EU-Rådet.

Udnævnelse

Formanden for Det Europæiske Råd vælges af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal. Han vælges for en embedsperiode på 2,5 år med mulighed for genvalg en gang.

Formanden må ikke bestride et nationalt embede på samme tid.

Personale 

Det Europæiske Råd og dets formand bistås af Generalsekretariatet for EU-Rådet (GSR). 

Formanden har også sit eget kontor, formandens kabinet. Hans personale og kontor holder til i Rådets Justus Lipsius-bygning i Bruxelles, Belgien.

Internationale topmøder

Formanden for Det Europæiske Råd repræsenterer EU på 3 hovedtyper af topmøder:

 1. Bilaterale topmøder
  De organiseres mellem EU og dets strategiske partnere. Topmøderne afholdes regelmæssigt, som regel 1 gang om året, med lande såsom Japan, USA, Rusland, Sydafrika, Brasilien og Kina. Topmøderne afholdes skiftevis i Bruxelles og det pågældende land.
 2. Multilaterale topmøder på internationalt plan
  EU er enten medlem eller indbydes til at deltage som en central aktør på internationalt plan, f.eks. G8, G20 og FN's Generalforsamling (UNGA).
 3. Multilaterale topmøder på EU-plan
  Topmøderne omfatter det østlige partnerskab, EU-Afrika, EU-ASEM og EU-CELAC.  Når EU's skal være vært for topmøderne, finder de traditionelt sted i den medlemsstat, der varetager det skiftende formandskab for EU-Rådet. Fra 2014 finder de også sted i EU-Rådet i Bruxelles. Deltagerne på topmøderne er stats- og regeringscheferne fra alle EU-landene plus formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen og de relevante stats- og regeringschefer fra de deltagende lande.