Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

Den nuværende formand for Det Europæiske Råd er Donald Tusk. Han afløste Herman Van Rompuy 1. december 2014.

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd 
Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd 

Formandens rolle er fastsat i artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Især har formanden for Det Europæiske Råd ansvar for:

 • at lede møderne i Det Europæiske Råd og give dets arbejde fremdrift
 • at sikre forberedelsen af og kontinuiteten i Det Europæiske Råds arbejde i samarbejde med formanden for Kommissionen og på grundlag af arbejdet i Rådet for Almindelige Anliggender
 • at bestræbe sig på at fremme sammenhold og konsensus i Det Europæiske Råd
 • at forelægge Europa-Parlamentet en rapport efter hvert møde i Det Europæiske Råd

Formanden for Det Europæiske Råd varetager desuden EU's repræsentation udadtil på stats- og regeringschefniveau:

 • vedrørende EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) sammen med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der hjælper med at anvende FUSP og sikrer, at den er ensrettet, sammenhængende og effektiv
 • ved internationale topmøder, som regel sammen med formanden for Europa-Kommissionen

Historien bag embedet som formand for Det Europæiske Råd

Embedet som formand for Det Europæiske Råd blev en fast rolle på fuld tid efter Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009.

Tidligere var Det Europæiske Råd et uformelt organ, og embedet som leder af Det Europæiske Råd var et uofficielt embede. Rollen blev udfyldt af stats- og regeringschefen fra det EU-land, der varetog det skiftende formandskab for EU-Rådet.

Udnævnelse

Formanden for Det Europæiske Råd vælges af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal.

Han vælges for en mandatperiode på 2,5 år med mulighed for genvalg én gang. I henhold til fast praksis er det skiftende formandskab ansvarligt for koordinering af valgprocessen. På det møde i Det Europæiske Råd, hvor valget af formand drøftes, er det den premierminister, der repræsenterer formandskabet, som er formand for denne del af mødet.

Formanden må ikke bestride et nationalt embede på samme tid.

Personale

Det Europæiske Råd og dets formand bistås af Generalsekretariatet for EU-Rådet (GSR).

Formanden har også sit eget kontor, formandens kabinet. Hans personale og kontor har til huse i Rådets Europabygning i Bruxelles, Belgien.

Den tidligere formand Herman Van Rompuy forklarer sin rolle som repræsentant for EU på den internationale scene

Internationale topmøder

Formanden for Det Europæiske Råd repræsenterer EU på 3 hovedtyper af topmøder:

 1. Bilaterale topmøder
  De organiseres mellem EU og dets strategiske partnere. Topmøderne afholdes regelmæssigt, som regel 1 gang om året, med lande såsom Japan, USA, Rusland, Sydafrika, Brasilien og Kina. Topmøderne afholdes skiftevis i Bruxelles og det pågældende land.
 2. Multilaterale topmøder på internationalt plan
  EU er enten medlem eller indbydes til at deltage som en central aktør på internationalt plan, f.eks. G8, G20 og FN's Generalforsamling (UNGA).
 3. Multilaterale topmøder på EU-plan
  Topmøderne omfatter det østlige partnerskab, EU-Afrika, EU-ASEM og EU-CELAC. Når EU's skal være vært for topmøderne, finder de traditionelt sted i den medlemsstat, der varetager det skiftende formandskab for EU-Rådet. Fra 2014 finder de også sted i EU-Rådet i Bruxelles. Deltagerne på topmøderne er stats- og regeringscheferne fra alle EU-landene plus formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen og de relevante stats- og regeringschefer fra de deltagende lande.