Rådets Generalsekretariats personale har ansvaret for at bistå 2 EU-institutioner:

 • Det Europæiske Råd
 • EU-Rådet, inkl. formandskaberne, De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) og Rådets øvrige komitéer, udvalg og arbejdsgrupper

Generalsekretariatet bidrager til at tilrettelægge og sikre sammenhæng i Rådets arbejde og gennemførelsen af dets 18-månedersprogram. Det bistår Det Europæiske Råd og dets formand og støtter også Rådets formand ved forhandlingerne i Rådet og med andre EU-institutioner.

Vigtigste opgaver

Generalsekretariatets vigtigste opgaver er:

 • at bistå, rådgive og hjælpe med at koordinere Rådets og Det Europæiske Råds arbejde, bl.a. gennemførelsen af Rådets 18-månedersprogram
 • at støtte Rådets formandskab ved forhandlingerne i Rådet og med andre EU-institutioner
 • at yde logistisk støtte og varetage den praktiske tilrettelæggelse af møder (bl.a. mødelokaler, dokumentproduktion og oversættelse)
 • at udarbejde forslag til dagsordener, rapporter, noter og protokoller for møder på alle niveauer

Når det er nødvendigt, står generalsekretariatet også for den praktiske tilrettelæggelse af møder på højt niveau med stats- og regeringschefer eller ambassadører fra ikke-EU-lande.

Derudover afgiver generalsekretariatets Juridiske Tjeneste udtalelser til Rådet og dets komitéer og udvalg for at sikre, at Rådets retsakter er lovlige og af god kvalitet. Den repræsenterer også Rådet i retssager for Domstolen, Retten og Retten for EU-personalesager.

Generalsekretariatet har også en række meget specifikke ansvarsområder.

Støtte til visse rådskomitéer, ‑udvalg og ‑grupper 

Rådets forberedende organer

Rådet bistås af over 150 arbejdsgrupper, komitéer og udvalg, der kaldes "Rådets forberedende organer"

Ud over at varetage den praktiske tilrettelæggelse af møder og udarbejdelsen af relevante mødedokumenter leder generalsekretariatet også følgende rådskomitéer, ‑udvalg og ‑grupper:

 • Sikkerhedsudvalget og dets underområder (informationssikring, GNSS-eksperter, Sikkerhedsakkrediteringsudvalget)
 • Informationsgruppen
 • Gruppen vedrørende E-lovgivning
 • Koordinationsudvalget for Informations- og Kommunikationssystemer
 • Kodifikationsgruppen
 • Jurist-Lingvist-Gruppen

Rådet udfører også sekretariatsopgaver for Udvalget for det Europæiske Forskningsrum og Innovation (ERAC), dets 2 arbejdsgrupper og dets styringskomité.

ERAC er et af Rådets forberedende organer med ansvar for støtte til gennemførelsen og overvågningen af fremskridt med EU-initiativet Innovation i EU og videreudvikling af det europæiske forskningsrum.

Det støttes af 2 ad hoc-grupper, nemlig Gruppen på Højt Plan for Fælles Programlægning (GPC) og Det Strategiske Forum for Internationalt V&T-Samarbejde (SFIC).

Generalsekretariatet er ansvarligt for den logistiske og administrative tilrettelæggelse af ERAC's møder og for at udarbejde sammenfattende konklusioner fra møderne.

Det offentlige onlineregister over ægte identitetspapirer og rejselegitimation (PRADO)

Generalsekretariatet er ansvarligt for at udvikle og huse PRADO, et flersproget websted med oplysninger om sikkerhedselementer i identitetspapirer og rejselegitimation fra EU, Island, Norge og Schweiz.

PRADO tilstræber at give nøjagtige oplysninger til specifikke sektorer såsom:

 • arbejdsgivere
 • posttjenester
 • banker og kreditinstitutter
 • sikkerheds- og vagtfirmaer
 • biludlejningsfirmaer

Arkiver

Generalsekretariatet er ansvarligt for forvaltningen af Rådets arkiver. De fleste sager vedrører enten de forskellige rådssamlinger, Corepermøder, møder i andre komitéer, udvalg og grupper eller forberedelsen af EU-lovgivning

Rådet har en central arkivafdeling, der indsamler, behandler og giver aktindsigt i de dokumenter, Rådet udarbejder eller modtager, når det udøver sine funktioner.